SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศึกษาดูงาน Chula UltimateX Library ณ อาคารจามจุรี 10
ธ.ค. 25th, 2020 by chonticha

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าศึกษาดูงาน Chula UltimateX Library ณ อาคารจามจุรี 10 ภายใต้การบริหารของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ซึ่งเป็นต้นแบบห้องสมุดแบบ Unmanned Library  โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม และทีมงาน เป็นผู้บรรยาย

สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดตัว Chula UltimateX Library ห้องสมุดที่ให้บริการในรูปแบบ Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทย ณ บริเวณชั้น 2 และชั้น M2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  เปิดให้บริการ วันจันทร์  –  วันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. และช่วงการสอบจะขยายเวลาจนถึง 21.00 น. ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ Read the rest of this entry »

View (187)

กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งมุมสารสนเทศไต้หวัน
พ.ย. 30th, 2018 by wanna

กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งมุมสารสนเทศไต้หวันระหว่างหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน (National Central Library, Taiwan ROC : NCL) และ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Signing and Opening Ceremony of the Taiwan Resource Center for Chinese Studies (TRCCS) @ CU Library จัดโดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

กิจกรรมนี้ ประกอบด้วย

 • การบรรยาย เรื่อง Taiwan Lecture on Chinese Studies ; Thai images in Taiwan (ภาษาอังกฤษ) โดย Pei-hsiu Chen ผู้อำนวยการภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี้หนาน
 • พิธีเปิดมุมทรัพยากรสารสนเทศไต้หวัน (Taiwan Resource Center for Chinese Studies : TRCCS)
 • พิธีเปิดนิทรรศการ “ไทยวิจิตรตระการ-ตำนานไทยในรอยรำลึกไต้หวัน” (The Beauty and Grace of Thailand – An Exhibition of Thailand in Taiwan Memory)

จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบโครงการความร่วมมือจัดตั้งมุมสารสนเทศไต้หวัน ระหว่าง หอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน (National Central Library, Taiwan R.O.C. : NCL) และ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชมการจัดมุมทรัพยากรสารสนเทศไต้หวัน และ ชมนิทรรศการ  “ไทยวิจิตรตระการ-ตำนานไทยในรอยรำลึกไต้หวัน” (The Beauty and Grace of Thailand – An Exhibition of Thailand in Taiwan Memory) และ ได้ฟังการบรรยาย เรื่อง Taiwan Lecture on Chinese Studies ; Thai images in Taiwan (ภาษาอังกฤษ) โดย Prof. Pei-hsiu Chen ผู้อำนวยการภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี้หนาน

 

วิทยากร Prof. Pei-hsiu Chen

Read the rest of this entry »

View (71)

การเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
พ.ค. 21st, 2017 by supaporn

New-Service

เครือข่ายความร่วมมือการใช้บริการและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายประกันคุณภาพ และความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ทำให้ประชาคม มฉก. ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้บริการของห้องสมุดในเครือข่ายดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

 1. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 5. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมห้องสมุดสาขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 แห่ง แบ่งเป็นห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์ฯ) ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) และห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ ห้องสมุดสาขา ณ ศูนย์รังสิต 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุดร่วมกัน คือ

 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของแต่ละแห่งต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง
 2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของแต่ละแห่งต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ

ระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนด 2 ปี คือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 (สำหรับการเข้าใช้ห้องสมุดในลำดับที่ 2-6)  ส่วนสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น (ไม่รวมห้องสมุดคณะ) มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2563

View (65)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงนามความร่วมมือวิชาการให้บริการสารสนเทศกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ค. 19th, 2017 by supaporn

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้โดยตรงผ่าน website ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เมื่อได้ข้อมูลทรัพยากรที่ต้องการแล้วจึงดำเนินการยืมระหว่างห้องสมุดต่อไป การแบ่งปันและร่วมกันใช้ทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดในครั้งนี้ สำนักงานวิทยทรัพยากรจะบริหารจัดการด้วยมาตรฐานเดียวกันกับที่ดำเนินการกับห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของรัฐ โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือสถานที่ตั้งของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุด ลดความซ้ำซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลบำรุงรักษาห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมลงนามทางวิชการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมลงนามทางวิชการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 14 แห่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเป็นปฐมฤกษ์ในครั้งนี้

ภาพประกอบ

รายละเอียดของข่าว

View (41)

ห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
พ.ค. 17th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ภูมิทัศน์อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10)

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ภายนอกสถานที่ ได้พบเห็นผู้บริหารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา หรืออาคารจามจุรี 10 นั่นเอง ตัวอาคารจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ ถนนพญาไท กลุ่มศึกษาดูงานได้พากันเดินชมความร่มรื่นสองข้างทางจากอาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อไปยังจุดหมายคืออาคารจามจุรี10

   FB_IMG_1493274690408        นำทีมโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.  อมร   เพชรสม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นกันเองเป็นอย่างมาก ท่านได้พาคณะศึกษาดูงานเดินขึ้นบันไดเพื่อลดแคลลอรี่และสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย ไปยังชั้น 2 ของตัวอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องสมุด มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร เป็นอาคารที่ได้รวบรวมวิทยานิพนธ์ทั้งหมด งานวิจัย และหนังสืออ้างอิง ที่กระจัดกระจายตามคณะต่างๆ ซึ่งมีประมาณ 50,000 เล่ม นำมารวบรวมไว้ให้บริการในจุดเดียวกัน เพื่อสร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทุกๆ แขนงแก่บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ซึ่งวิทยานิพนธ์เหล่านี้เดิมเคยให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ของหอสมุดกลางอาคารมหาธีรราชานุสรณ์  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดในกลุ่มต่างๆ นำมารวบรวมไว้ให้บริการ เช่น

 • วิทยาศาสตร์สูขภาพ
 • หนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย
 • หนังสือของคณะพยาบาลศาสตร์
 • หนังสือของคณะจิตวิทยา
 • หนังสือของคณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  

Read the rest of this entry »

View (2224)

คลังความรู้ดิจิทัล King Chulalongkorn Digital Archives
มี.ค. 28th, 2017 by supaporn

ผู้เขียนได้รับเกียรติจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว คลังความรู้ดิจิทัล King Chulalongkorn Digital Archives ในงานจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 และชมนิทรรศการ พร้อมกับฟังเสวนาวิชาการ

 • จากพระราชดำรัส “การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้…” สู่จุฬาฯ 100 ปี โดย ศ. กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
 • พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ โดย ผศ. ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
  ภาพฉายสยาม ในสื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส โดย อาจารย์ ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์
  สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง
  ดำเนินรายการโดย นายเมทนี บุรณศิริ

ผู้เขียนตอบรับเข้าร่วมงานทันที่ที่ได้รับบัตรเชิญ ด้วยความเป็นชาวจุฬาฯ และเป็นบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานของสำนักงานวิทยทรัพยากร หรือหอสมุดกลาง หรือสถาบันวิทยบริการ มาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อชื่นชมความสำเร็จในการคลังดิจิทัลนี้สำเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลาร่วม 7 ปี และยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง ด้วยเมื่อครั้งยังปฏิบัติงานโครงการนี้ ได้มีการดำริ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด และจำได้ว่าเป็นแผนการที่มีเป้าหมายในวันที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 100 ปี จนเป็นคลังดิจิทัลให้เป็นที่ประจักษ์แล้ววันนี้ ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th รวมพระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุราชกิจรายวัน และพระราชหัตถเลขาต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายในรัชสมัย ซึ่งเก็บรักษาไว้ในสำนักงานวิทยทรัพยากร และให้บริการมากกว่า 130 เล่ม และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดงานนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ อธิการบดี ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานในพิธีเปิดกล่าวชื่นชม คลังดิจิทัล King Chulalongkorn Digital Archives นี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการที่จะใกล้ชิดสังคม และนำความรู้สู่สังคมมากขึ้น พร้อมกับการชมนิทรรศการที่รังสรรค์ให้เห็นความสำคัญและยิ่งใหญ่ของพระราชนิพนธ์ที่มีจำนวนและทรงคุณค่า การเสวนาทางวิชาการ สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง หนังสือหลายเล่มที่ถูกนำมาพูดถึง ทำให้มีความคิดอยากหวนกลับไปอ่านอีก หรือติดตามหามาอ่าน

การเสวนาทางวิชาการ

การเสวนาทางวิชาการ

เมื่อประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มีการชมนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ซึ่งจัดที่ศูนย์ศิลป์ชั้น 7 การจัดนิทรรศการ จัดได้อย่างงดงามมาก กล่าวถึงประวัติการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงเป็นลักษณะ Timeline ในแต่ละช่วงเวลา มีหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ที่รวบรวมและนำมาจัดแสดงไว้อย่างน่าตื่นตา ตื่นใจเป็นอันมาก

พระราชปณิธาน (ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ)

พระราชปณิธาน (ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ)

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในห้องนิทรรศการ

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในห้องนิทรรศการ

พระราชนิพนธ์ที่นำมาจัดแสดง

พระราชนิพนธ์ที่นำมาจัดแสดง

เพดาน ทำเป็นรูป เลข ๕ เพื่อสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เพดาน ทำเป็นรูป เลข ๕ เพื่อสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

Read the rest of this entry »

View (167)

ความร่วมมือกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ค. 17th, 2016 by supaporn

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และคณะในโอกาสหารือและเจรจาความร่วมมือ การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน  ในการนี้ ผู้อำนวยการและผู้ช่วยศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี

HUC-CU-1                                                                                      HCU-CU-3

HCU-CU-2

HCU-CU-4

View (14)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa