SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
อาคารบรรณสาร โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
ก.ค. 1st, 2016 by supaporn

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายศูนย์บรรณสารสนเทศ ในการเป็นผู้ดำเนินการหลักของอาคารบรรณสาร เข้าร่วมประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 7 หมวด ได้แก่

1. การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
2. การดำเนินงาน Green Office
3. การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
4. การจัดการของเสีย (Waste and Waste Water Management)
5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)
6. การจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement)
7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินรอบแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน 4 ท่าน ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (16)

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการอบรม Green Office
มี.ค. 30th, 2016 by supaporn

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว และผ่านการประเมินในรอบแรก แล้ว จึงเข้ารับการอบรมเพื่อรับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว และการอบรมเป็นผู้ประเมินหน่วยงานที่เข้าโครงการ ในช่วงวันที่  21, 28-29 มีนาคม   เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

201160328-GreenOffice-1

201160328-GreenOffice-2

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Green Office ของศูนย์บรรณสารสนเทศได้ที่  http://lib.hcu.ac.th/index.php/about-us/134-green-office

View (9)

สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ก.พ. 5th, 2016 by supaporn

สำนักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

หลักการสำคัญของสำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ในสำนักงานให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำการนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นต้น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ หนังสือคู่มือสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ตามแนวคิดและวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์ และประเมินผลเพื่อรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน รองรับการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ (Green Procument)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.deqp.go.th/media/36201/เล-มค-ม-อ-green-office-18-12-2557.pdf

รายการอ้างอิง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2557). คู่มือสำนักงานสีเขียว. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.deqp.go.th/media/36201/เล-มค-ม-อ-green-office-18-12-2557.pdf

View (111)

สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ก.พ. 4th, 2016 by yuphin

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันในสถานที่ทำงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/วัน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิต บางคนอาจใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน คุณภาพชีวิตของคนในสำนักงานจะดีหรือไหมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นสำคัญ ภายในอาคาร สำนักงานถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานๆๆ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของคนในสำนักงานได้ “โรคสำนักงาน”  หรือ Sick buildings syndrome ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมทั้งสาร  VOCs (Volatile Organic Compounds)  และมลพิษอื่นๆ ที่มาจาก สี เสียง กลิ่น อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน ระบบปรับอากาศ และของเสียภายในสำนักงาน  อีกทั้ง Read the rest of this entry »

View (129)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa