SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า(Orithopaedics pocket textbook)
ส.ค. 11th, 2016 by sirinun

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์เล่มนี้ เป็นตำราวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาออร์โธปิดิกส์มีบทความการวิจัยเรื่องกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท) ซึ่งประกอบกันเป็นโครงร่างและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว   จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน หนังสือเล่มนี้มีคำศัพท์จากพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจ และนักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชาออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลหนังสือ:

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า (Orthopaedics pocket textbook)
บรรณาธิการ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, สุกิจ แสงนิพันธ์กูล, กิติวรรณ วิปุลากร และสุรชัย แซ่จึง
หมวดหมู่ WE168 ต367 2557 หนังสือทั่วไปชั้น 4 (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)

View (429)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa