SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ภาวะซึมเศร้า
ก.ย. 12th, 2016 by rungtiwa

ภาวะซึมเศร้า

Depression

นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์. (2559). ภาวะซึมเศร้า. วารสาร มฉก. วิชาการ, 19(38), 105-118.

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความผิดปกติของอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้า ไม่มีความสุข เบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เซื่องซึม นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ขาดสมาธิ วิตกกังวล มองโลกในแง่ลบ ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งคนปกติ ผู้ป่วยทางกาย และผู้ป่วยทางจิตเวช อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้ารุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด ซึ่งโรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของจิตใจ โดยมีภาวะซึมเศร้าร่วมกับขาดความเคารพตนเอง รวมทั้งมีภาวะสิ้นยินดี คือ ไม่มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่โดยปกติเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงหรือเป็นโรคซึมเศร้าและไม่ได้รับการรักษาจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และไม่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการรักษา ภาวะซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของสารชีวเคมีในสมอง ปัญหาทางด้านจิตใจ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ Read the rest of this entry »

View (279)

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา
ก.ค. 8th, 2016 by sirinun

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการบำบัด ซึ่งเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราเองเป็นคลื่นความถี่ที่ส่งผ่านบัตรพลังบำบัด 3 ใบ คือบัตรแห่งแสงสว่าง ช่วยดลบันดาลความเบิกบาน และสุขภาวะที่ดี บัตรแห่งรัก ก่อเกิดความรู้สึกดี และคุณงามความดี บัตรแห่งพลัง เป็นพลังแห่งสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น  ซึ่งแก่นหลักของการบำบัด เป็นแนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยความคิดดี ทำดีและรู้สึกดี เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงความคิดของเรา และการตระหนักถึงสิ่งสำคัญ จะมุ่งไปสู่กฎธรรมชาติของความมีเหตุมีผลในทุกสรรพสิ่ง เช่นเดียวกับกฎแห่งกรรมที่ได้รวบรวมวิธีควบคุมการดำรงอยู่ของตัวเราเองให้มีความสมดุล หมวดหมู่ WB327 ท333ค 2559

รายการอ้างอิง

ทอสการ์, แคโรลีน. (2559). แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา. แปลโดย พันแสง วีระประเสริฐ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

View (25)

ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมิน และ การประยุกต์ใช้ (Resilience : concept, assessment, and application)
พ.ค. 31st, 2016 by sirinun

ความแข็งแกร่งในร่างกาย แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้

ความแข็งแกร่งในร่างกาย แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้

ความแข็งแกร่งในชีวิตเป็นความสามารถ หรือศักยภาพของบุคคลในการยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้ายในชีวิต หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต พร้อมทั้งสามารถที่จะฟื้นตัวและนำพาชีวิตของตนให้ผ่านพ้นจากการได้รับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์นั้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เติบโตขึ้น และเข้าใจชีวิตมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจการดำเนินชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งและอยู่ในสังคมสมัยนี้ได้อย่างปกติและมีความสุข หมวดหมู่ WY160 ค181 2558

รายการอ้างอิง

พัชรินทร์ นินทจันทร์. (บรรณาธิการ). (2558). ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้  (Resilience : concept, assessment, and application). กรุงเทพฯ :โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

View (120)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa