SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการตกแต่งไฟล์สำเนาหนังสือพิมพ์จีน
ก.ค. 5th, 2021 by Latthawat Rimpirangsri

การดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีน ตั้งแต่ฉบับปี 2464 เป็นต้นมา และปัจจุบัน ดิจิไทซ์จนถึง ปี พ.ศ. 2530 และมีการให้บริการฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ผู้สนใจ นักวิจัยต้องการใช้ฐานข้อมูลฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว และฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน มีการเขียนไว้ในหลายๆ บทความ ใน KM Blog ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แก่

1. ความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารสนเทศกับหอสมุดแห่งชาติ
2. สื่อดิจิทัล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ
3. ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน
4. 中文报纸数据库 (ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน)
5. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเอกสารไฟล์ดิจิทัลหนังสือพิมพ์จีน
6. หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้เขียนมีหน้าที่ในการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีน หลังการที่ทำการถ่ายภาพสำเนาหนังสือพิมพ์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือการตกแต่งไฟล์รูปภาพให้สวยงาม  โดยการตกแต่งไฟล์จะใช้โปรแกรม Advtiffeditor โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

View (55)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa