SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ซีรีย์จดหมายเหตุ : “เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย”
ก.ค. 8th, 2021 by matupode

พิธีเปิดหอจดหมายเหตุ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้ประกอบพิธีเปิดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉิลมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  หลังจากที่ท่านได้เริ่มโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้ความสำคัญกับงานจดหมายเหตุเป็นอย่างมากทั้งในตอนดำรงตำแหน่งและสิ้นสุดวาระตำแหน่งอธิการบดี  ท่านได้มอบเอกสารหลักฐานการบริหารงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ประกอบด้วย เอกสารการประชุม นโยบายและแผน รายงาน โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่มหาวิทยาลัยจัดทำหรือได้รับเพื่อการพัฒนาทางวิชาการหรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  และอีกส่วนหนึ่งเป็นแฟ้มประวัติและผลงานส่วนตัวสมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2535-2539 ให้กับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ Read the rest of this entry »

View (79)

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย
ม.ค. 5th, 2016 by supaporn

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

เป็นหนังสือที่อ่านแล้ว ต้องบอกต่อๆ ว่า เป็นหนังสือที่ควรอ่าน เป็นหนังสือชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี หรืออาจจะคุ้นเคยเรียกนามท่านว่า อาจารย์หมอเกษม หนังสือประเภทชีวประวัติ มักจะเป็นหนังสือที่จะให้มุมมอง แง่คิดของบุคคล ๆ นั้น ของอาจารย์หมอเกษม มีเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามอ่านตั้งแต่หน้าปกใน เลยทีเดียว ที่ได้นำแนวคิด 3 ประการของอาจารย์หมอเกษม มาไว้

” 1. หาความสุขใกล้ตัว จากความอบอุ่นของครอบครัวและญาติมิตร จากความเอื้ออาทรของเพื่อนบ้านและชุมชน จากความงามที่ยั่งยืนของธรรมชาติ

2. ลดความอยากในวัตถุลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อจิตใจจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง

3. ลดอัตตาลงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากผู้อื่นให้ได้มากที่สุด” Read the rest of this entry »

View (126)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa