SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาเป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าแล้วปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง พวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดีและความปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการตอบคำถามที่ว่า “ไปช่วยทำไมกันชาวเขา” ความมุ่งหมายของโครงการหลวงนี้เพื่อมนุษยธรรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ และประชาชนมีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขโครงการหลวง ที่ทรงครองราชย์สมบัติมากพรรษาที่สุดในพระราชวงศ์จักรี หมวดหมู่ DS586 ภ584พ 2551

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

รายการอ้างอิง

ภีศเดช รัชนี, หม่อมเจ้า. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : Allied Printers.

View (58)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa