SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เมื่อได้มาดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เม.ย. 4th, 2019 by piyanuch

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  โดยมี นางสาวฉัตรรัตน์ แสงคง  เป็นผู้บรรยายและนำชมห้องสมุด เริ่มต้นการสรุปแนวทางการบริหารงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read the rest of this entry »

View (1120)

ทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
มี.ค. 24th, 2019 by sirinun

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. โดยมี น.ส. ฉัตรรัตน์ แสงคง  เป็นผู้บรรยาย และนำชมห้องสมุด

คุณฉัตรรัตน์ แสงคง (วิทยากร)

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 7.00 น. ของวันถัดไป  เป็น Learning Commons มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริหารพื้นที่ เปิดแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการอ่านหนังสือ แบ่งพื้นที่ เป็น

 • ชั้นที่ 1 Business Zone ให้บริการร้านค้า ธนาคาร และมีจัดนิทรรศการ

 • ขั้นที่ 2 Tutoring Zone มีมุมให้อ่านหนังสือมากมาย นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมกลุ่มย่อย ให้ทำรายงานมีคอมพิวเตอร์จำนวนมากตามโต๊ที่นั่งอ่านหนังสือ เพื่อให้บริการผู้ใช้อย่างเพียงพอ

 • ขั้นที่ 3 Reading Zone  มีพื้นที่อ่านหนังสือที่สบาย มีทั้งที่นั่งอ่านหนังสือแบบเดียว และแบบกลุ่ม

 • ชั้นที่ 4 Language Center ห้องฝึกภาษาด้วยตนเอง  มีห้องชมภาพยนต์ 2 ห้อง

 • ชั้นที่ 5 Roof garden เป็นร้านกาแฟ มีบริการเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

Read the rest of this entry »

View (744)

การเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
พ.ค. 21st, 2017 by supaporn

New-Service

เครือข่ายความร่วมมือการใช้บริการและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายประกันคุณภาพ และความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ทำให้ประชาคม มฉก. ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้บริการของห้องสมุดในเครือข่ายดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

 1. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 5. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมห้องสมุดสาขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 แห่ง แบ่งเป็นห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์ฯ) ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) และห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ ห้องสมุดสาขา ณ ศูนย์รังสิต 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุดร่วมกัน คือ

 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของแต่ละแห่งต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง
 2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของแต่ละแห่งต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ

ระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนด 2 ปี คือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 (สำหรับการเข้าใช้ห้องสมุดในลำดับที่ 2-6)  ส่วนสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น (ไม่รวมห้องสมุดคณะ) มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2563

View (61)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa