SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การผ่านเกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มี.ค. 27th, 2017 by supaporn

ผ่านไปแล้วสำหรับการรับเกียรติบัตรการผ่านประเมินห้องสมุดสีเขียว ซึ่งจัดให้มี 2 วัน คือวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้ห้องสมุดนำร่อง 10 แห่งในการตรวจการประเมิน รวมทั้งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นห้องสมุดต้นแบบ รวมเป็น 11 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 8. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. หอสมุด ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 11. โรงเรียนสา

Read the rest of this entry »

View (64)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa