SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก
พ.ค. 3rd, 2016 by sirinun

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

จากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้สร้างคุณูปการแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทอย่างมากในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้้ทำประโยชน์ได้ให้แก่มวลมนุษย์โลก เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหากระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย  หมวดหมู่ Q141 ป494ห 2558

รายการอ้างอิง

ปวิชญ์ อริยศิลป์. (บรรณาธิการ).  (2558).  50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก. กรุงเทพฯ : มายิก.

View (12)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถกับความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
มี.ค. 13th, 2016 by rungtiwa

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถกับความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ:

เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของชาวไทย ในปีพุทธศักราช 2547 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ล้นพ้น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายบทความเรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกับความเป็นอัจริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตถุประงค์ประการแรกเพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่มีอยู่เป็นอเนกอนันต์และหลายหลายแก่ปวงประชาในแผ่นดินไทย จนเป็นที่ยกย่องสดุดีในนานาประเทศทั่วโลก ประการที่สอง เพื่อสแดงให้ทวยราษฎร์ทั่วไทยได้ประจักษ์พระปรีชาสามารถในความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ในการดำเนินโครงการพระราชดำริ ดังเช่น โครงการป่ารักน้ำ เป็นต้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินโครงการได้อย่างเป็นระบบแบบแผน มีการกำหนดสมมติฐานได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตรงตามความต้องการของประชาราษฎร์ มีการวางแผนเพื่อพิสูจน์คำอธิบายในสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อหาข้อสรุปและทำโครงการขยายผล จึงทำให้โครงการพระราชดำริมีความชัดเจน แม่นยำ สามารถดำเนินการสำเร็จได้ด้วยดีในทุกท้องที่ และยังมีลักษณะเฉพาะการทำงานแบบบูรณาการทางหลักวิชา

ลาวัลย์ ชัยวิรัตน์นุกูล และ อภิญญา สุวรรณภัณฑ์. (2547). สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถกับความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์. วารสาร มฉก.วิชาการ 7 (14), 5-14.

อ่านบทความฉบับเต็ม

 

 

View (20)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa