SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
ต.ค. 12th, 2019 by supaporn

การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ เป็นการสรุปจากการเข้าร่วมฟังการประชุม Thailand Quality Conference & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ในแต่ละหัวข้อของการนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ต้องมีแนวทางที่ผ่านกระบวนการ TQM ตามแผนภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม กล่าวคือ

กระบวนการ TQM ตามแผนภูมิ

1. ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน และสร้างมาตรฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จตามคาดหมาย

2. ให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

3. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ แก้ปัญหาที่สาเหตุ ป้องกันการเกิดซ้ำ ใช้ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารย์ภายใน อาจารย์ได้รับการยอมรับความเป็นมืออาชีพ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ด้านการสอน ส่งผลให้มียอดนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 อาจารย์  ที่ต้องการพัฒนาตนเอง มีพี่เลี้ยงหรือผู้แนะนำในเรื่องที่เรียนรู้ใหม่ ๆ
  • กลุ่มที่ 2 ลูกศิษย์ ต้องการอาจารย์ ต้องการอาจารย์สอนสนุกได้ความรู้ เข้าใจนักศึกษา ตอบคำถามได้ทุกคำถาม ตลอดเวลา ในทุกช่องทาง รวมถึงเป็นโค้ชที่สามารถให้คำปรึกษา และค้นหาศักยภาพในตัวนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จ
  • กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารต้องการให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับ การบริหารจัดการแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร และสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Read the rest of this entry »

View (56)

อบรมหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดอบรมหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (LAB A) อาคารบรรณสาร  โดยวิทยากร จาก Elsevier มาบรรยายให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของ มฉก.  โดยแนะนำวิธีการสืบค้นเชิงลึกจากฐานข้อมูล ScienceDirect  การนำผลงานที่สืบค้นมาต่อยอดในการพิมพ์และใช้โปรแกรม Mendeley ในการบริหารจัดการบรรณานุกรมและแฟ้มข้อมูล PDF

วิทยากรจาก บริษัท Elsevier วิทยากรจาก บริษัท Elsevier

อาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจ

อาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจ

View (13)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa