SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เคมีอาหาร (Food Chemistry)
พ.ค. 19th, 2016 by sirinun

เคมีอาหาร (Food Chemisty)

เคมีอาหาร (Food Chemisty)

เคมีอาหารเป็นหนังสือที่เน้นในเรื่องสารประกอบทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักในอาหาร ได้แก่ น้ำ กรด ด่าง และเกลือ สารละลาย ระบบคอลลอยด์ในอาหาร ลิพิด โปรตีน แร่ธาติและวิตามิน เป็นต้น ซึ่งสารอาหารทางเคมีเหล่านี้จัดเป็นสารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับจาการบริโภคอาหาร โดยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างทางเคมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมี การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนย้าย การเก็บรักษา และในกระบวนการแปรรูปอาหาร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและผู้อ่าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจะได้รับประโยชน์จากการอ่าน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไป หมวดหมู่ TX545 น614ค 2557

รายการอ้างอิง

นิธิยา รัตนาปนนท์. (2558). เคมีอาหาร (Food Chemistry). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

View (283)

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว
พ.ค. 10th, 2016 by sirinun

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว

“แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว” เป็นหนังสือที่เขียนโดยนายแพทย์โยะชิโนะริ นะงุโมะ นายแพทย์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น บอกเคล็ดลับความอ่อนเยาว์และสุขภาพดี โดยการดูแลรักษาสุขภาพของครอบครัวให้มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค ด้วยการหมั่นออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนา ทำจิตใจให้ปราศจากความกังวลแล้วยังปล่อยวางความเครียดต่างๆ ให้น้อยลงทำให้มีวัยอ่อนเยาว์คืนสู่วัยหนุ่มสาวลงด้วย  หมวดหมู่ QU145 น366ก 2558

รายการอ้างอิง

นะงุโมะ, โยะชิโนะริ. (2558). แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว (Karada no naka kara kirei ni naru)  (โยซูเกะ, ผู้แปล). พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.

View (43)

HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร
พ.ค. 4th, 2016 by sirinun

HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร

HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร ที่มีการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกและผลิตอาหาร เพื่อการบริโภคภายในประเทศ สินค้าอาหารต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารเดียวกันสำหรับผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเอกสารต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยอาหาร ให้มีศักยภาพรอบด้านทั้งองค์ความรู้และความเข้าใจในหลักการการจัดการความปลอดภัยอาหาร และนำมาประยุกต์และปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปัญหาจากอันตรายต่างๆ ในกระบวนการผลิตอาหารแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ หมวดหมู่ TP373.5 ป473อ 2558

รายการอ้างอิง

ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สุดสาย ตรีวานิช  และวราภา มหากาญจนกุล. (2558). HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

View (39)

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

“ชีวจิต” คำนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง คนเราอยากมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงต้องดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ชีวจิตเป็นหลักปฎิบัติเพื่อความสุขสมบูรณ์โดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยการใช้ อาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพราะชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นชีวิตที่ยืนยาว แข็งแรง และมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นชีวิตพอเพียง และรู้จักการปล่อยว่าง เลิกติดยึดกับวัตถุนิยม หันมามองดูธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้น โดยมีภูมิคุ้มกัน หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติดูแลสุขภาพเชิงรุกตามแนวทางชีวจิตเพื่อสุขภาพดีตลอดไป หมวดหมู่ WB400 ส637ส 2555

รายการอ้างอิง

สาทิส อินทรกำแหง. (2555). สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต. เอื้อมพร แสงสุวรรณ, เรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ.

View (36)

กินถูกสุขสง่า
มี.ค. 15th, 2016 by sirinun

กินถูกสุขสง่า

กินถูกสุขสง่า

สังคมปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบจนทำให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานไม่มีเวลาออกกำลังกาย จนทำให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น ความดัน เบาหวาน ฯลฯ ขอแนะนำให้อ่าน “กิน ถูก สุข สง่า” ซึ่งบอกวิถีการกิน และการอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผู้อ่านจะได้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก่อนวัยอันควร เพราะกินไม่ถูกตามหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หมวดหมู่QU145 ส152ก 2555

รายการอ้างอิง

สง่า ดามาพงษ์. (2555). กินถูกสุขสง่า. กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย.

View (30)

ISO22000 : มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ต้องใส่ใจ
ก.พ. 29th, 2016 by rungtiwa

ISO22000 : มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ต้องใส่ใจ

บทคัดย่อ:

ISO22000 ระบบมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นระบบมาตรฐานสากลกลางที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 23 ประเทศ เช่น แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อังกฤษ เบลเยี่ยม อินโดนีเซีย อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย รวมทั้งตัวแทนองค์กรจากอุตสาหกรรมอาหาร เช่น Codex Alimentarius Commission, FAO (Food and agriculute Organization) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งครอบคลุมทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ตั้งแต่ผู้ผลิตชั้นต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคชั้นสุดท้าย (Final Consumer) ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ปัจจุบันมาตรฐานนี้ได้ผ่านการรับรองแล้ว และประกาศใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2548 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย จะต้องเร่งดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้าอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ไม่ถูกกีดกัน สามารถขายได้มากขึ้น และก้าวสู่การเป็นครัวของโลกต่อไป บทความนี้นำเสนอ สาเหตุที่ต้องจัดทำระบบมาตรฐานระบบการรับรองคุณภาพอาหาร มาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการอาหารควรรู้จัก ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ISO22000 และรายละเอียดข้อกำหนด ประโยชน์ของระบบ ISO22000

พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์. (2548). ISO22000 : มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ต้องใส่ใจ. วารสาร มฉก.วิชาการ 9 (17), 54-63.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (37)

อาหารคลีน (Clean Food) เพื่อสุขภาพ
ก.พ. 18th, 2016 by suwanna

คนรุ่นใหม่เริ่มมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินและเรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและสวยงาม ดังนั้น อาหารคลีนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มสาวที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อให้รูปร่างฟิตและเฟิร์ม

คลีน

Read the rest of this entry »

View (279)

100 ร้าน 1000 ดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด
ก.พ. 11th, 2016 by sirinun

100 ร้าน 1000 ดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด

100 ร้าน 1000 ดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด

หนังสือเล่มนี้รวบรวมรายการอาหารอร่อยนานาชนิดจาก 100 ร้านที่ “คุณหรีด” ฟู้ดกูรูทางด้านอาหารคนดังได้คัดสรรไว้ ซึ่งถือได้ว่ามีชื่อเสียงด้านความเชื่อมั่นในการเลือกร้านอร่อยเลิศในหมู่คนชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน ในเล่มได้แบ่งแยกร้านอาหารออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมบอกเมนูเด็ดประจำร้าน สถานที่ตั้ง และแผนที่ ถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีภาพสวยๆ ชวนให้อยากไปลิ้มลองสักครั้ง สำหรับผู้ที่นิยมทานอาหารนอกบ้านไม่ควรพลาด  หมวดหมู่ TX945 ห159 2557

รายการอ้างอิง

100 ร้าน 1000 ดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด. (2557). กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด.

 

View (37)

50 เมนูอาหารไทยทำง่ายอร่อยครบรส
ก.พ. 11th, 2016 by sirinun

50 เมนูอาหารไทยทำง่ายอร่อยครบรส

50 เมนูอาหารไทยทำง่ายอร่อยครบรส

รวมเมนูจานเด็ดอาหารไทยเลิศรสกว่า 50 เมนู โดยในเล่มได้ให้รายละเอียดของเครื่องปรุง ส่วนประกอบและวิธีทำโดยละเอียด พร้อมภาพตัวอย่างประกอบชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเห็ดสมุนไพร แกงเลียงปลาทอด แกงส้มชะอมทอด แกงอ่อมไก่ ข้าวยำปักษ์ใต้ ไข่ยัดไส้ น้ำพริกกะปิ ปลากะพงนึ่งเต้าซี่ ผัดฉ่าปลาทอด ยำหมูย่าง ยำหัวปลี หน่อไม้หวานต้มกระดูกหมู และอื่น ๆ อีกมากมายในเล่ม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารทุกท่าน โดยเฉพาะอาหารไทยไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ หมวดหมู่ TX724.5.T5 ส825ห 2557

รายการอ้างอิง

สุปราณี แพรศิริ. (2557). 50 เมนูอาหารไทยทำง่ายอร่อยครบรส. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.

View (28)

เปิดตู้กับข้าวอาเซียน
ก.พ. 3rd, 2016 by sirinun

40 เมนูอาหารสุดฮิต

40 เมนูอาหารสุดฮิต

มาเปิดตู้กับข้าวชาวอาเซียน เรียนรู้อาหารจานโปรดทั้ง 10 ชาติ รู้จักวัฒนธรรมการกิน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น อิ่มกับอาหารสมอง เพื่อเตรียมพร้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น อาหารกัมพูชา, อาหารไทย, อาหารบรูไน, อาหารฟิลิปปินส์, ฯลฯ รวมทั้งรู้จักกับเครื่องเทศของอาเซียน ชวนชิมอาหารอาเซียน ผู้อ่านที่สนใจการทำอาหาร หาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/ หมวด TX724.5.A1อ259บ 2556

รายการอ้างอิง

อภิรดี มิโดมารุ และ ธารินี เหลืองอารีพร. (2556). เปิดตู้กับข้าวอาเซียน. กรุงเทพฯ : พาส เอ็นดูเคชั่น.

View (25)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa