SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทวะวงศ์ฯ สาร (Devawongse Sarn)
ก.ย. 13th, 2016 by supaporn

เทวะวงศ์ฯ สาร ฉบับปี 2015 ภายใต้ชื่อ ความท้าทายไร้พรมแดน รวบรวมองค์ความรู้ด้านการทูต การต่างประเทศ และการบริหารการต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นท้าทายใหม่ๆ ในโลกศตวรรษที่ 21 จากการบรรยายของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 5 (ปี 2556)

 

เทวะวงศ์ฯ สาร

เทวะวงศ์ฯ สาร

เนื้อหาน่าสนใจมากมาย ค่ะ

 • การทูต การบริหาร และการต่างประเทศกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21
 • รัฐธรรมนูญกับการบริหารราชการแผ่นดิน
 • นักบริการกับการพัฒนากฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ
 • กระบวนการทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • การมีส่วนร่วมของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
 • บทบาทนักบริหารกับการขับเคลื่อนองค์กร
 • การบริหารจัดการสภาวะวิกฤติและการสื่อสาร
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักบริหาร
 • ออกกำลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพ
 • Good governance & integrity management : Hong Kong & International Experience
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของอดีตเลขาธิการอาเซียน
 • บทบาทของไทยในเวทีโลก (Beyond Thailand) และบทบาทผู้แทนไทย
 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย : กรณีความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ในยุคเขมร 4 ฝ่าย จนถึงการลงนามสันติภาพ ณ กรุงปารีส
 • เมื่อพระภิกษุศรีลังกาจะเดินขบวนประท้วง สถานเอกอัครราชทูตและรัฐบาลไทย
 • การจัดระเบียบโลก : ผลกระทบและการปรับตัว
 • อนาคตเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
 • บทบาทของไทยต่อปัญหาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • Western Democracy in the Content of Developing Countries
 • The Muslim World: The Lessons of the Syria Crisis in Conflict Resolution

รายการอ้างอิง

กระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ. (2016). เทวะวงศ์ฯ สาร 2015 (Devawongse Sarn). กรุงเทพฯ : สถาบัน.

View (36)

รายงานวิจัยอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
ก.ย. 13th, 2016 by supaporn

งานวิจัยอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 เรื่อง ได้แก่

 • รายงานสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคม ที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

ตัวเล่มเข้ามาที่ ศูนย์บรรณสารฯ แล้วค่ะ หรือถ้าต้องการอ่านฉบับออนไลน์ ติดตามอ่านได้ที่ www.castu.org ค่ะ

View (38)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมของไทย
ก.พ. 21st, 2016 by rungtiwa

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมของไทย

Asian Economic Community : Importance and Thai Preparations

บทคัดย่อ:

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และมีเป้าหมาย คือ 1) ตลาดและฐานการผลิตร่วม 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบซึ่งจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมอย่างดีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในภาคเอกชนที่คงต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามารถ เช่น การเร่งพัฒนาตราสินค้า การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต และการพัฒนาในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของไทย ส่วนภาครัฐก็ควรทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Read the rest of this entry »

View (29)

เปิดตู้กับข้าวอาเซียน
ก.พ. 3rd, 2016 by sirinun

40 เมนูอาหารสุดฮิต

40 เมนูอาหารสุดฮิต

มาเปิดตู้กับข้าวชาวอาเซียน เรียนรู้อาหารจานโปรดทั้ง 10 ชาติ รู้จักวัฒนธรรมการกิน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น อิ่มกับอาหารสมอง เพื่อเตรียมพร้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น อาหารกัมพูชา, อาหารไทย, อาหารบรูไน, อาหารฟิลิปปินส์, ฯลฯ รวมทั้งรู้จักกับเครื่องเทศของอาเซียน ชวนชิมอาหารอาเซียน ผู้อ่านที่สนใจการทำอาหาร หาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/ หมวด TX724.5.A1อ259บ 2556

รายการอ้างอิง

อภิรดี มิโดมารุ และ ธารินี เหลืองอารีพร. (2556). เปิดตู้กับข้าวอาเซียน. กรุงเทพฯ : พาส เอ็นดูเคชั่น.

View (17)

สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทย
ก.พ. 2nd, 2016 by sirinun

20130903113500_4929

สนุกกับภาษาเขมร

ภาษาเขมรเป็นภาษาเก่าแก่ที่เคยใช้อย่างแพร่หลายในอุษาคเนย์ มีคำในภาษาไทย  จำนวนมากหยิบยืมมาจากภาษาเขมรทั้ง  อักษรขอมโบราณยังส่งผลต่อรูปแบบอักษร  ไทยก่อนพัฒนามาสู่ปัจจุบัน หนังสือ “สนุกกับภาษาเขมร ภาษาร่วมกับรากภาษาไทย” จึงเป็นหนังสือที่สนุกกับคำศัพท์ง่าย ๆ อาทิ คำทักทาย คำเรียกเครือญาติ อวัยวะ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ดอกไม้ สัตว์ ยานพาหนะ ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงสำนวน-สุภาษิต และเพลงชาติ

รายการอ้างอิง
พลอย แสงลอย. (2556). สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.

View (46)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa