SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีการคำนวณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.ย. 30th, 2018 by chanunchida

ตามที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์บรรณสารนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ  ในการอนุรักษ์พลังงาน ในตารางการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ตารางสรุปการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา อาคารบรรณสาร
2. กราฟแสดงทิศทางการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา อาคารบรรณสาร
3. วิธีการคำนวณน้ำหนักกระดาษ อาคารบรรณสาร
4. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาคารบรรณสาร
5. การวิเคราะห์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก อาคารบรรณสาร
6. ปริมาณขยะ อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ

มารู้จักวิธีการคำนวณรายงานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศกันเถอะ….

ประโยชน์ที่ได้จากการทำรายงานฉบับนี้ ทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และกระดาษ ของอาคารบรรณสาร หากมีการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรดังกล่าว จะได้หาปัญหาของการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรนั้น เช่น การช่วยรณรงค์ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ลดปริมาณขยะ และรวมถึงการร่วมแรงร่วมใจกันใช้กระดาษรีไซเคิลนำมาพิมพ์เอกสาร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมาข้างต้น ได้มีอยู่ในมาตรการการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรมของมหาวิทยาลัย 15 ข้อ

View (66)

การทำหน้าที่ในฐานะว่าที่ผู้ตรวจห้องสมุดสีเขียว
ก.ย. 29th, 2018 by supaporn

หลังจากที่อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561  พร้อมกับการทดสอบความรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและเกณฑ์การตรวจในหมวดต่างๆ ไปแล้วนั้น  กิจกรรมของการเป็นผู้ตรวจ ต่อจากนั้น จึงเริ่มจากการฝึกว่าที่ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวกับห้องสมุดที่เสนอชื่อรับการตรวจห้องสมุดสีเขียวในรอบปีที่ 3  โดยว่าที่ผู้ตรวจจะต้องฝึกการตรวจประเมินห้องสมุดจำนวน 2 แห่ง มี ในการลงสนามว่าที่ผู้ตรวจของผู้เขียนครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจ ประกอบด้วยทีมผู้ตรวจ ได้แก่ ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวรุ่งทิพย์ ห่อวโนทยาน ประธานมาตรฐานวิชาชีพ คนที่ 2 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เและนางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการตรวจ

ในการตรวจจะแบ่งหน้าที่ตามเกณฑ์ที่ผู้ตรวจมีความเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 โดยหลักๆ เช่น ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นโยบาย เครือข่ายและห้องสมุด และตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง จะตรวจหมวด 2 (โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) หมวด 3 (การจัดการทรัพยากรและพลังงาน), และหมวด 4  (การจัดการของเสียและมลพิษ) ดร. อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ จะรับตรวจในหมวดที่ 1  ทั่วไป และ หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล้อม คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน รับตรวจในหมวดหมวดที่ 7  เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และคุณธนาภรณ์ ฉิมแพ รับตรวจในที่ 6 บทบาทของบคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหมวดที่ 8  การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว แต่ทั้งนี้ อาจจะมีการสลับหมวดหรือเพิ่มเติมหมวดในการตรวจกันบ้างในกรณีที่ผู้ตรวจบางท่านติดภารกิจ

ว่าที่ผู้ตรวจควรจะพิจารณาลงตรวจในหมวดที่มีความถนัด หรือสนใจ และควรจะเวียนตรวจในหมวดอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้ทดสอบความรู้ที่มีอยู่ ฝึกการตั้งคำถามฝึกการสังเกต ฝึกการพิจารณาหลักฐาน ฝึกการสรุปประเด็น การสรุปข้อสังเกต ฝึกการพิจารณาและอภิปรายประเด็นที่อาจจะมองเห็นต่างมุม ตลอดจนพิจารณาตัดสินว่า ควรจะให้คะแนนหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ประเด็นที่เห็น ที่คิด ควรจะได้มีการนำเสนอ เพื่อให้กลุ่มว่าที่ผู้ตรวจและผู้ตรวจทราบว่า คิดเห็นอย่างไร จะได้มีการปรับความคิด หรือการพูด การให้เหตุผลที่ดี ก่อนจะนำเสนอและสรุปเป็นคะแนนต่อไป Read the rest of this entry »

View (29)

งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารบรรณสาร
มิ.ย. 24th, 2018 by supaporn

ตามที่ อาคารบรรณสาร โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียว และได้ผ่านการตรวจประเมินในระดับทอง และผ่านเกณฑ์ ของทั้งสองมาตรฐานไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภารกิจหนึ่งที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พยายามสานต่อ ก็คือ การสร้างพื้นที่สีเขียว โดยรอบอาคารบรรณสาร ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดสร้างห้องสมุดในสวน ส่วนที่ติดกับศูนย์วัฒนธรรม และได้มีพิธีเปิดห้องสมุดในสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 (http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/156-160811-open-garden-library)

ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองอาคารและสถานที่ในการร่วมกันจัดทำพื้นที่สีเขียว เพิ่มเติมในฝั่งรูปปั้น ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ เนื่องจากเป็นส่วนที่จะมีแดดจ้าในตอนเช้า ทำให้ผู้ใช้บริการไม่นิยมมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว กองอาคารและสถานที่ ได้ออกแบบสำหรับการจัดทำพื้นที่สีเขียว ไว้ดังนี้ (โดยกิจกรรมบางส่วน ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดทำเอง และกองอาคารฯ ได้มาต้นไม้มาเพิ่มเติมตามที่ออกแบบไว้)

พื้นที่ก่อนจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียว

พื้นที่ก่อนจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียว

 

การออกแบบในการปลูกต้นไม้โดยใช้ต้นปาล์ม

การออกแบบในการปลูกต้นไม้โดยใช้ต้นปาล์ม

Read the rest of this entry »

View (71)

การผ่านเกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มี.ค. 27th, 2017 by supaporn

ผ่านไปแล้วสำหรับการรับเกียรติบัตรการผ่านประเมินห้องสมุดสีเขียว ซึ่งจัดให้มี 2 วัน คือวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้ห้องสมุดนำร่อง 10 แห่งในการตรวจการประเมิน รวมทั้งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นห้องสมุดต้นแบบ รวมเป็น 11 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 8. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. หอสมุด ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 11. โรงเรียนสา

Read the rest of this entry »

View (92)

ศึกษาดูงานห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มี.ค. 11th, 2017 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว  กับห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ 2560 รวมระยะเวลา 1 วัน เพื่อเป็นการเติมอาหารสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว และกำลังเข้าสู่การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  Read the rest of this entry »

View (53)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa