SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การตรวจประเมินหลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์
มิ.ย. 23rd, 2017 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัย โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสภาเทคนิคการแพทย์ได้มาทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบันการศึกษา รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. เนื่องจากเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียน การสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ก็คือ

 1. มีระบบสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่และพร้อมใช้ตลอดเวลา
 2. มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทงเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากภายในและต่างประเทศที่ทันสมัย
 3. มีตำราหลัก หรือ e-book ในสาขาวิชาทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัยไม่ต่ำกว่าแขนงหรือกลุ่มวิชาละ 5 ชื่อเรื่อง และห้องสมุดมีเวลาให้บริการไม่น้อยกว่า 50 ชัวโมงต่อสัปดาห์

ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดเตรียมหนังสือของคณะเทคนิคการแพทย์ไว้เพื่อตรวจประเมิน 8 สาขาวิชา ส่วนหนึ่ง ไว้ที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย

 • เคมีคลินิก
 • โลหิตวิทยาคลินิก
 • จุลทรรศร์ศาสตร์คลินิก
 • จุลชีววิทยากคลินิก
 • ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/ธนาคารเลือด
 • ปรสิตวิทยา
 • หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชากลาง/วิชาศึกษาทั่วไปทางการแพทย์
ชั้นจัดแสดงหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนหนึ่ง

ชั้นจัดแสดงหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนหนึ่ง

พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ที่สนับสนุนเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2

บอร์ดข้อมูล นโยบายของศูนย์บรรณสารสนเทศ การเปิดให้บริการ

บอร์ดข้อมูล นโยบายของศูนย์บรรณสารสนเทศ การเปิดให้บริการ

บอร์ดข้อมูลบริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการสืบค้นข้อมูล การให้บริการสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า การวิจัย

บอร์ดข้อมูลบริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการสืบค้นข้อมูล การให้บริการสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า การวิจัย

View (69)

หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา
ก.ค. 8th, 2016 by sirinun

หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา

หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา

“หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา” เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับสารอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ยาลดความอ้วน อาหารเสริม การฉีดสารสร้างความขาว ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  “หมอแล็บ”ได้เปิดโปงถึงภัยของสารอันตรายเหล่านั้น และยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายในการรักษาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น  หมวดหมู่  WA100 ภ414ห 2559

รายการอ้างอิง

ภาคภูมิ เดชหัสดิน. (2559). หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา.  กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.

View (26)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa