SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แนวทางการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ มสธ.
มิ.ย. 4th, 2018 by dussa

การลงรายการหนังสือ มสธ. (เอกสารประกอบการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดซื้อเข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการผู้ใช้ ดังนั้นในการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวอาจเป็นปัญหาอยู่บ้าง ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงต้องมีการลงรายการที่เป็นแบบแผนเดียวกัน ซึ่งแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีการหารือประเด็นการทำงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และสรุปประเด็นในการทำงานไว้ ดังนี้

picblog1.1

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงรายการเอกสารการสอน ของ มสธ. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. พิจารณาจากตัวเล่ม ลักษณะทรัพยากรจะแบ่งเป็นหน่วย ๆ อย่างน้อย 2-3 หน่วย แบ่งได้ดังนี้  หน่วยที่ 1-7 และ หน่วยที่ 8-15 เป็นต้น
  2. พิจารณาจาก ปี พ.ศ ที่จัดพิมพ์เป็นหลักในการลงรายการ (ถ้าปีพิมพ์เดียวกันสร้างเพียง 1 ระเบียน หรือ 1 bib เท่านั้น)
  3. ลงรายการตาม MARC 21 ดังนี้

Read the rest of this entry »

View (108)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa