SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การแนะนำหนังสือ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
มิ.ย. 23rd, 2017 by navapat

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้มีนโยบายการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นการให้บริการเชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยให้แนวคิดเรื่องการแนะนำหนังสือ ให้เกิดการหมุนเวียนการใช้หนังสือให้มากที่สุด และเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ  ซึ่งผลจากการจัดแนะนำหนังสือ พบว่าผู้ใช้มีความสนใจ พึงพอใจ และหนังสือมีการยืมมากขึ้น  ผู้เขียนในฐานะผู้รับผิดชอบการแนะนำหนังสือคนหนึ่ง  จึงขอสรุปขั้นตอนการจัดทำหนังสือแนะนำ ของแผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดังนี้

  1. ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือแนะนำ ตรวจรับ และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่ส่งจากแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือแนะนำ คัดเลือกหนังสือ จัดทำบรรณนิทัศน์ และแสกนปกหนังสือ โดยแบ่งไปจัดแสดงที่ชั้น 1 จำนวน 2 รอบ รอบละ 15 วัน และหมุนเวียนนำขึ้นมาจัดแสดงที่ชั้น 3 และ ชั้น 4 ต่อไป
  3. ผู้รับผิดชอบ นำรายชื่อหนังสือขึ้นเฟสบุ๊คส์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ
  4. หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ นำรายชื่อหนังสือแนะนำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เดือนละ 1 ครั้ง
  5. ผู้รับผิดชอบแนะนำหนังสือเฉพาะกิจเป็นกรณีๆ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มอบหมายตามความเหมาะสม

รูป1                                                                                                     หนังสือแนะนำ

รูป 2                                                                                                   หนังสือแนะนำ

รูป3                                                                                        หนังสือแนะนำ

การทำกิจกรรมแนะนำหนังสือนี้ ทำให้บุคลากรในงานบริการสารสนเทศ ได้ประโยชน์ ดังนี้

  1. รู้จักพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจ
  2. รู้จักวิธีการสรุปประเด็นสำคัญและรู้จักวิธีการเขียนบรรณนิทัศน์
  3. มีความคิดริเริ่มในการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือแนะนำ
  4. ทำให้ทราบว่าควรเขียนแนะนำอย่างไรเพื่อให้น่าสนใจ

View (61)

แบไต๋ ไบโอก๊าซ : บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา : การพึ่งตนเอง ด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่
ก.พ. 17th, 2016 by sirinun

แบไต๋ไบโอก๊าซ

แบไต๋ไบโอก๊าซ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ สังคม กระบวนการพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน มูลเหตุของความล้มเหลว รวมถึงปัจจัยที่นำสู่ความสำเร็จ ที่ชาวบ้านสามารถแปลงวัสดุการเกษตรเศษอาหาร หรือเราเหมาเรียกรวมว่า “ขยะ” ให้เป็น “ไบโอก๊าซ” เพื่อใช้เป็นพลังงานหุงต้มในครัวเรือนได้ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอก๊าซของชุมชนในจังหวัดกระบี่ หมวดหมู่ TP359.B48 จ234บ 2558

รายการอ้างอิง

จิตติ มงคลชัยอรัญญา. (2558). แบไต๋ ไบโอก๊าซ : บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา : การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View (17)

โรคมะเร็งและโรคหัวใจไม่ใช่ปัญหา
ก.พ. 17th, 2016 by sirinun

โรคมะเร็งและโรคหัวใจไม่ใช่ปัญหา

โรคมะเร็งและโรคหัวใจไม่ใช่ปัญหา

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากตัวผู้เขียนเอง โดยผู้เขียนไม่ใช่แพทย์ พยาบาล และอาจารย์ หรือผู้ชำนาญการใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เธอเป็นคนอารมณ์ดี คิดบวกเสมอจึงอยากร่วมสร้างกำลังใจ และเพื่อแบ่งเบาภาวะความเครียดของเพื่อนร่วมโรค  ให้เบาบางลงไม่มากก็น้อย  ผู้อ่านจะได้รับทั้งความบันเทิงและสาระน่ารู้จากสังคมรอบๆ ตัวของผู้เขียน หมวดหมู่QZ200 น196ร 2557

รายการอ้างอิง

นภา หลิน. (2557). โรคมะเร็งและโรคหัวใจไม่ใช่ปัญหา. กรุงเทพฯ : วาสนาดี พับลิชชิ่ง.

View (8)

อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 6
ก.พ. 17th, 2016 by sirinun

อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 6

อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 6

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พิทักษ์ภาษาไทย เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน ภาษาไทยได้รับผลกระทบจากสื่อหลากหลายรูปแบบ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาการใช้ภาษาไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไปสู่รุ่นลูก หลาน ของเราต่อไป  หมวดหมู่ PL4163.T5 อ499อ 2558

รายการอ้างอิง

อัจฉรา ชีวพันธ์. (2558). อ่านสนุกปลุกสำนึก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (10)

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย
ก.พ. 16th, 2016 by sirinun

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ้านไทย และสามนาทีกับสารคดีศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ผลิตงานแต่ละประเภท ที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน รวมทั้งผู้อ่านจะได้ทราบถึงแนวโน้มของผลงานในอนาคต หมวดหมู่ TT113.T5 น272ศ 2555

รายการอ้างอิง

นฤทธิ์ วัฒนภ. (2555). ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

View (10)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa