SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มาสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ง่ายๆ กันค่ะ
มิ.ย. 29th, 2017 by kamolchanok

ปัจจุบันในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีการสำรวจข้อมูลขึ้นมากมาย ซึ่งต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร ถ้าเรารู้จักวิธีการประหยัดกระดาษ โดยการใช้ แบบสำรวจข้อมูล ออนไลน์ กันมากขึ้น ก็จะช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อีกเยอะค่ะ

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือ แบบสำรวจออนไลน์ ง่ายๆ นี้เราจะใช้ ประโยชน์จาก Google form ซึ่งใช้งานง่ายกว่าที่เราคิด เพียงท่านมี Gmail ท่านก็สามารถ ทำ Google form ได้แล้ว

มีขั้นตอนการทำดังนี้ Read the rest of this entry »

View (644)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa