SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
รองเท้าส้นสูงกับท่าทางในชีวิตประจำวัน
มี.ค. 4th, 2016 by rungtiwa

รองเท้าส้นสูงกับท่าทางในชีวิตประจำวัน

บทคัดย่อ:

ท่าทางของแต่ละบุคคลจะดูดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของร่างกายที่ปกติ และส่วนต่างๆ  ของร่างกายมีความสัมพันธ์กัน รองเท้าที่สวมใส่ทุกวันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดท่าทางที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารองเท้าที่สวมนั้น ไม่พอเหมาะกับเท้า หรือรองเท้าส้นสูงมากเกินไป เนื่องจากการสวมรองเท้าส้นสูงมากๆ ทำให้สมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลง ร่างกายต้องปรับแนวต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้ร่างกายทรงท่าอยู่ได้ ท่าทางที่มักปรากฏในผู้ที่สวมรองเท้าส้นสูงมากเกินไป คือ ขณะยืนข้อเท้าอยู่ในท่าเหยียดปลายเท้าลง ข้อเข่าและข้อตะโพกงอ กระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นมากกว่าปกติ ซึ่งท่าทางเหล่านี้ทำให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันความผิดปกติที่จะเกิดกับโครงสร้างและท่าทางของร่างกาย ความสูงของรองเท้าที่สวมเป็นประจำต้องพอเหมาะ สวมแล้วกระชับและพอดีกับเท้า

ลลิดา โรจนธรรมณี. (2547). รองเท้าส้นสูงกับท่าทางในชีวิตประจำวัน.  วารสาร มฉก.วิชาการ 8  (15), 51-58.

 

View (35)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa