SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข

นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข

การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ส่วนใหญ่เน้นที่การดำเนินชีวิตประจำวันตามวงจรนาฬิกาชีวิตในแต่ละวัน เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติ ตั้งแต่ตื่นนอน ออกกำลังกาย ขับถ่าย กินอาหาร ทำงานผักผ่อน หลับนอน ทุกอย่างต้องทำให้เป็นเวลาแน่นอน เพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่ตามเวลาอย่างอัตโนมัติเป็นผลดีต่อสุขภาพ หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการดูแลร่างกายและจิตใจให้เปี่ยมสมรรถภาพ และมีความสุขในทุกๆ วัน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการดูแลสุขภาพนำมาประยุกต์ใช้ตามความชอบโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศที่รักสุขภาพ หมวดหมู่WB327 ค113น 2555

รายการอ้างอิง

คงคา หิมาลัย. (2555). นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข. กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร.

View (40)

ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน
มี.ค. 15th, 2016 by sirinun

ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน

ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน

สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยทางเลือกง่าย ๆ โดยการออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง โยคะ และการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน เป็นต้น เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ (60 พรรษา) ในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขอจัดพิมพ์ซ้ำบทพระราชนิพนธ์ “กีฬาเป็นยาวิเศษ” บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่ง สสส. ให้ความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัย โดยเชิญบทพระราชนิพนธ์ “กีฬาเป็นยาวิเศษ” มานำเสนอเนื้อหาการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านให้เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย ไว้ในหนังสือ “ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน” เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจของประชาชนให้แข็งแรงมีสุขภาพที่ดี  หมวดหมู่QT255 ก397ช 2558

รายการอ้างอิง

กัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์. (2558). ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน. กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

Read the rest of this entry »

View (54)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa