SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ัอรัง (Dyspnea symptom management in patient with chronic obstructive pulmonary disease)
เม.ย. 29th, 2016 by sirinun

การจัดการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การจัดการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การดำเนินชีวิตของคนเราอาจจะรับรู้หรือรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของตนเอง เช่น ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีไข้ คลื่นไส้ อ่อนเพลียเหนื่อยล้าหรือวิตกกังวล เป็นต้น การรับรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะตัวของบุคคลที่ผู้อื่นไม่สามารถรู้ได้และการรับรู้นั้นรวมไปถึงความรุนแรงและความรู้สึกไม่สุขสบายหรือทุกข์ทรมาน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชียวชาญ และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอย่างทันเวลา หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการจัดการกับอาการโรคบอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาล เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจศึกษาวิชาชีพพยาบาล   หมวดหมู่ WF600 ส668ก 2557

รายการอ้างอิง

สารนิต บุญประสพ. (2557).  การจัดการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ัอรัง (Dyspnea symptom management in patient with chronic obstructive pulmonary disease). นนทบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี.

View (67)

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ก.พ. 17th, 2016 by rungtiwa

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

The Development of the Clinical Nursing Practice Guideline for Lung Rehabilitation for Promoting Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

สุวัจนา ภักดิ์ภูมินทร อรพินท สีขาว และ ปนหทัย ศุภเมธาพร. (2557). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสาร มฉก.วิชาการ 17 (34), 61-76.

อ่านบทความฉบับเต็ม

 

 

View (39)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa