SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายหรือเงินสดย่อยพร้อมการเคลียร์คืน
เม.ย. 14th, 2020 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับคณะวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยที่คณาจารย์และนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ การสั่งซื้อหนังสือบางครั้งจำเป็นต้องมีการยืมเงินทดรองจ่ายหรือเงินสดย่อย
เพื่อนำไปจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

กรณียืมเงินทดรองจ่ายหรือเงินสดย่อยเพื่อนำไปจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากภายนอกสถานที่ มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำใบขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศซึ่งใบขออนุมัติ ประกอบด้วย

1.1 ใบขอเบิกงบประมาณ (ซึ่งเอกสารนี้สามารถขอแบบฟอร์มได้จากกองแผนและพัฒนา

ใบขอเบิกงบประมาร

หมายเลข 1 ใส่เลขที่ออกของหน่วยงาน พร้อมวันที่ออก
หมายเลข 2 ใส่ปีงบประมาณการศึกษา
หมายเลข 3 ใส่ชื่อหน่วยงานที่ขอเบิกงบประมาณ
หมายเลข 4  ใส่รายการเรื่องที่ต้องการขออนุมัติ
หมายเลข 5  ลงนามผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

1.2 ใบขออนุมัติ

 

ใบขออนุมัติจัดซื้อตำราและ ทรัพยากรการเรียนรู้

 

หมายเลข 1  ใส่เลขที่ออกของหน่วยงาน พร้อมวันที่ออก
หมายเลข 2  ใส่เลขที่ใบเสนอราคา
หมายเลข 3  ใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้าทรัพยากรที่ต้องการจัดซื้อ
หมายเลข 4  ลงชื่อผู้ขออนุมัติ และชื่อหัวหน้าแผนกจัดหาฯ
หมายเลข 5  ลงนามชื่อผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

View (171)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa