SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นหัวข้อและประเด็นหัวเรื่อง ร้อยแก้วของโหยวจิน นักเขียนชาวสิงคโปร์
พ.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นหัวข้อและประเด็นหัวเรื่อง ร้อยแก้วของโหยวจิน นักเขียนชาวสิงคโปร์

论尤今散文的题材和主题特点

 

พรทิพย์ ล้ำวีระประเสริฐ. (2558). ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นหัวข้อและประเด็นหัวเรื่อง ร้อยแก้วของโหยวจิน นักเขียนชาวสิงคโปร์. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  10 (19), 36-45.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (25)

วิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยแก้วของหลิน ไท่เซิน
พ.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

วิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยแก้วของหลิน ไท่เซิน

林太深散文创作研究

 

ลดาวัลย์ แพรสุวัฒน์ศิลป์. (2557). วิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยแก้วของหลิน ไท่เซิน. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 9 (18), 16-26.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (15)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa