SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
อบรมหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดอบรมหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (LAB A) อาคารบรรณสาร  โดยวิทยากร จาก Elsevier มาบรรยายให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของ มฉก.  โดยแนะนำวิธีการสืบค้นเชิงลึกจากฐานข้อมูล ScienceDirect  การนำผลงานที่สืบค้นมาต่อยอดในการพิมพ์และใช้โปรแกรม Mendeley ในการบริหารจัดการบรรณานุกรมและแฟ้มข้อมูล PDF

วิทยากรจาก บริษัท Elsevier วิทยากรจาก บริษัท Elsevier

อาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจ

อาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจ

View (13)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa