SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารบรรณสาร
มิ.ย. 24th, 2018 by supaporn

ตามที่ อาคารบรรณสาร โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียว และได้ผ่านการตรวจประเมินในระดับทอง และผ่านเกณฑ์ ของทั้งสองมาตรฐานไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภารกิจหนึ่งที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พยายามสานต่อ ก็คือ การสร้างพื้นที่สีเขียว โดยรอบอาคารบรรณสาร ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดสร้างห้องสมุดในสวน ส่วนที่ติดกับศูนย์วัฒนธรรม และได้มีพิธีเปิดห้องสมุดในสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 (http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/156-160811-open-garden-library)

ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองอาคารและสถานที่ในการร่วมกันจัดทำพื้นที่สีเขียว เพิ่มเติมในฝั่งรูปปั้น ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ เนื่องจากเป็นส่วนที่จะมีแดดจ้าในตอนเช้า ทำให้ผู้ใช้บริการไม่นิยมมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว กองอาคารและสถานที่ ได้ออกแบบสำหรับการจัดทำพื้นที่สีเขียว ไว้ดังนี้ (โดยกิจกรรมบางส่วน ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดทำเอง และกองอาคารฯ ได้มาต้นไม้มาเพิ่มเติมตามที่ออกแบบไว้)

พื้นที่ก่อนจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียว

พื้นที่ก่อนจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียว

 

การออกแบบในการปลูกต้นไม้โดยใช้ต้นปาล์ม

การออกแบบในการปลูกต้นไม้โดยใช้ต้นปาล์ม

Read the rest of this entry »

View (73)

แนะนำมุมหนังสือพลังงาน
พ.ค. 16th, 2018 by dussa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการมุมหนังสือพลังงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยจะนำหนังสือและสื่อความรู้ต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วย หนังสือ จุลสาร เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และพลังงาน นำมาจัดเป็น “มุมหนังสือพลังงาน” ที่บริเวณ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรได้ โดยตัวเล่มจะมีสัญลักษณ์ ติดแถบสติกเกอร์สีเขียวเข้มไว้มุมบนซ้ายมือ มุมหนังสือพลังงานดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 

มุมหนังสือพลังงาน ชั้น 4 Read the rest of this entry »

View (114)

พื้นที่สีเขียวและมุมบริการหนังสือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ก.ย. 29th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำพื้นที่สีเขียวขึ้น บริเวณชั้น 1 ใกล้กับเคานเตอร์ยืม-คืน หนังสือ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดีในการพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในศูนย์บรรณสารสนเทศอีกด้วย นอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังได้จัดให้มีเก้าอี้เพื่อสำหรับให้ผู้ใช้บริการได้นั่งในบริเวณดังกล่าว ในระยะแรกเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเน้นในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ในระยะต่อมา ได้มีการจัดเป็นมุมบริการหนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่พื้นที่สีเขียวดังกล่าว

หนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่นำจัดให้บริการที่มุมดังกล่าว นั้น เป็นหนังสือส่วนหนึ่ง ที่มีการหมุนเวียนจากชั้นหนังสือทั่วไป มาจัดไว้ให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ในด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการอีกช่องทางหนึ่ง

บริเวณพื้นที่สีเขียวและมุมบริการหนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริเวณพื้นที่สีเขียวและมุมบริการหนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อีกมุมนึ่งของพื้นที่สีเขียวและมุมหน้งสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อีกมุมนึ่งของพื้นที่สีเขียวและมุมหน้งสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

View (99)

ตรวจเข้มเพื่อประเมินสำนักงานสีเขียว อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.ย. 3rd, 2016 by supaporn

ป้ายยินดีต้อนรับด้วยกระดาน

ป้ายยินดีต้อนรับด้วยกระดานและชอร์ค

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 อาคารบรรณสาร โดยชาวบรรณสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) (รอบดีเยี่ยม) และนำเสนอกิจกรรมของอาคารบรรณสารในแต่ละเกณฑ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ รับฟังการนำเสนอ และรับฟังผลการตรวจและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ จากนั้น ได้นำคณะกรรมการฯ ชมมหาวิทยาลัยโดยรอบ และรับประทานอาหารร่วมกัน “พวกเรา บรรณสาร ร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และพวกเราจะดำเนินการต่อไป เพื่อความยั่งยืน Read the rest of this entry »

View (32)

ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส.ค. 20th, 2016 by supaporn

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2

การไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

การไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

ระหว่างการฟังบรรยายกิจกรรมต่างๆ

ระหว่างการฟังบรรยายกิจกรรมต่างๆ

Read the rest of this entry »

View (37)

เปิดห้องสมุดในสวน ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ส.ค. 11th, 2016 by supaporn

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดในสวน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 10.30 ณ ลานหน้าอาคารบรรณสาร

หลังจากการทำพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี หน้าประตูเสด็จแล้ว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำโดย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ พุ่มวิเศษ เดินนำขบวนผู้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ มายังอาคารบรรณสาร และทำพิธีเปิดห้องสมุดในสวน อย่างเป็นทางการ โดยถือโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

มฉก. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มฉก. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ห้องสมุดในสวนนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 เกณฑ์ เพื่อให้เกิดผลในภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ที่สำคัญต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

ห้องสมุดในสวน

ห้องสมุดในสวน

รายงานการจัดทำห้องสมุดในสวน

รายงานการจัดทำห้องสมุดในสวน

ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

View (10)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับการเข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว
ก.ค. 26th, 2016 by supaporn

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 – 12.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ ผอ. ศูนย์บรรณสารสนเทศ และคณะกรรมการ การอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ที่อาคารบรรณสารเข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบเหรียญทอง

คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพร่วมกับชาวบรรณสาร

คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพร่วมกับชาวบรรณสาร

พื้นที่สีเขียว มุมน่ารัก ที่ใครๆ ก็ขอถ่ายรูป

พื้นที่สีเขียว มุมน่ารัก ที่ใครๆ ก็ขอถ่ายรูป

ชมห้องสมุดในสวน

ชมห้องสมุดในสวน

หน้าบริเวณห้องสมุดในสวน

หน้าบริเวณห้องสมุดในสวน

View (5)

อาคารบรรณสาร โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
ก.ค. 1st, 2016 by supaporn

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายศูนย์บรรณสารสนเทศ ในการเป็นผู้ดำเนินการหลักของอาคารบรรณสาร เข้าร่วมประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 7 หมวด ได้แก่

1. การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
2. การดำเนินงาน Green Office
3. การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
4. การจัดการของเสีย (Waste and Waste Water Management)
5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)
6. การจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement)
7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินรอบแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน 4 ท่าน ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (18)

เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และ Eco-Library สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เม.ย. 4th, 2016 by supaporn

วันที่ 4 เมษายน 2559 บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 2 กลุ่ม ได้แก่ คณะทำงานประกันคุณภาพ และ คณะทำงานการประหยัดพลังงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และดูงานการบริหารจัดการ Eco-Library เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดสำนักงานสีเขียวต่อไป

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุตลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

บุตลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

View (13)

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการอบรม Green Office
มี.ค. 30th, 2016 by supaporn

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว และผ่านการประเมินในรอบแรก แล้ว จึงเข้ารับการอบรมเพื่อรับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว และการอบรมเป็นผู้ประเมินหน่วยงานที่เข้าโครงการ ในช่วงวันที่  21, 28-29 มีนาคม   เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

201160328-GreenOffice-1

201160328-GreenOffice-2

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Green Office ของศูนย์บรรณสารสนเทศได้ที่  http://lib.hcu.ac.th/index.php/about-us/134-green-office

View (9)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa