SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การค้นหาข่าว กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ต.ค. 26th, 2019 by chanunchida

ตามที่ได้รับมอบหมายในการหาข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จากหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นั้น ผู้เขียนขอถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานดังกล่าว ไว้ดังนี้

ก่อนอื่น ต้องขอแนะนำฐานข้อมูล iQNewsClip ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศในการจัดหาข่าว

ฐานข้อมูลออนไลน์ iQNewsClip

คือ บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเสนอข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับ ในรูปแบบของคลิปข่าวที่เป็นภาพสีและขาวดำที่มีความคมชัดสูง จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่โดยมีฟังก์ชั่นในการสืบค้นข่าวแบบ Full-Text เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ให้บริการผ่าน username และ password ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้บอกรับฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้ได้สืบค้นข่าวต่าง ๆ ได้ โดยติดต่อขอรับ username และ password ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

วิธีการค้นหาข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ มีขั้นตอน ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (126)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa