SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Kahoot!it
มี.ค. 23rd, 2018 by kamolchanok

kahootbb1

Kahoot เป็นเครื่องมือสร้างคำถามออนไลน์แบบฟรี สามารถใช้งานได้ผ่าน Smartphone หรือ Notebook, Desktop,  Tablet ที่เชื่อมต่อกับ Internet  ผู้ถามกับผู้ตอบต้องอยู่ในที่เดียวกัน เมื่อเข้าสู่ชุดคำถามใน  Kahoot  จะมีการแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมเล่น  ผลการตอบคำถามในแต่ละครั้ง จะแสดงลำดับของผู้เข้าร่วมตอบคำถาม แบบทันที หลังตอบคำถามเสร็จ สามารถนำ Kahoot มาใช้ในชั้นเรียนหรือบรรณารักษ์ สามารถใช้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หรือกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามได้

Read the rest of this entry »

View (412)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa