SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดเรียง Item ในส่วนของ LHRs
ต.ค. 12th, 2020 by ladda

การจัดเรียง Item ในส่วนของ LHRs ของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) ด้วยการปรับแต่ละ Item ที่สลับ ฉบับ (ฉ.), สลับเล่ม (ล.) หรือปี พ.ศ. อยู่ ให้เรียงตามลำดับตำแหน่งให้ถูกต้องตามความต้องการ ด้วยการใส่ ตัวเลขตามลำดับที่ต้องการให้เรียงใน Item ลำดับไหน โดยใส่ในส่วนของ Copy Number ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง รายการ Item ที่ยังไม่เรียงตามปี พ.ศ.

Read the rest of this entry »

View (41)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa