SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
National Library of Medicine Classification การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
ก.ค. 11th, 2017 by kalyaraksa

National Library of Medicine Classification  หรือ NLM  คือ ระบบการจัดหมวดหมูแบบระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน จัดทำโดยหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine) เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือที่มีความสัมพันธ์กับการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ LC (Library of Congress Classification) ระบบหนึ่ง

ระบบ NLM เริ่มมีการจัดทำ เมื่อประมาณปี ค.ศ 1940 โดยหอสมุดการแพทย์ทหารบกของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Army Medical Library) โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1951 ใช้ชื่อหนังสือว่า Army Medical Library Classification จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1958 ใช้ชื่อหนังสือว่า National Library of Medicine Classification จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ.1964 จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ.1978 จัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 1994 และ ฉบับพิมพ์ซ้ำ ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 1999

ระบบ NLM ได้ใช้อักษร W เป็นสัญลักษณ์ของหมวดใหญ่ (Class) เป็นหมวดสำหรับแพทยศาสตร์ (Medicine) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  มีสัญลักษณ์แทนหมวดย่อย (Subclasses) ตั้งแต่ WA-WZ ส่วนหมวดย่อย QS-QZ เป็นหมวดสำหรับสาขาวิชาเตรียมแพทยศาสตร์ (Preclinical Sciences)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดหมวดหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศ 2 ระบบ คือ การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)  สำหรับหนังสือทั่วไป  และจะใช้การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine)  สำหรับหนังสือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ผู้เขียนได้รวบรวมขอบเขตการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine) เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการค้นหาหนังสือดังกล่าว ซึ่งจะจัดไว้ที่แผนกบริการสารสนเทศ ชั้น 4 หนังสือที่เป็นภาษาจีน และคณะการแพทย์แผนจีน จัดไว้ที่แผนกบริการสารสนเทศ ชั้น 5 Read the rest of this entry »

View (3476)

CLASSIFICATION WEB
มิ.ย. 29th, 2017 by jittiwan

Classification and Library of Congress Subject Headings  คือ  เว็บไซต์สำหรับการจัดหมวดหมู่และหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแบบออนไลน์  ซึ่งสามารถเข้าใช้งานโดยต้องบอกรับเป็นสมาชิกของแต่ละห้องสมุดหรือหน่วยงานนั้น  โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://classificationweb.net/  ซึ่งปรากฏดังภาพประกอบที่  1

ภาพประกอบที่ 1 Classification Web

ภาพประกอบที่ 1 Classification Web

รายละเอียดเบื้องต้นในการสั่งซื้อและราคา

 1. หากสั่งซื้อเพียง 1 User ราคา : $ 325
 2. ผู้ใช้งานจะต้อง Log on เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Classification Web โดยใช้ Username & Password ที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้  ซึ่งในการเข้าถึงนั้นไม่จำกัดเว็บไซต์
 3. สามารถใช้งานหรือเข้าถึงได้ 20 ชั่วโมง/เดือน
 4. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ 1 User/ 1 Site
 5. หากห้องสมุดหรือหน่วยงานที่มีประสงค์จะสมัครสมาชิกมากกว่า 1 User มีรายละเอียดดังนี้
  5.1  ผู้ใช้ตั้งแต่  2-4 คน  ราคา =  $ 525
  5.2  ผู้ใช้ตั้งแต่  5-9 คน  ราคา =  $ 640
  5.3  ผู้ใช้ตั้งแต่  10-14 คน  ราคา =  $ 775
  5.4  ผู้ใช้ตั้งแต่  15-19 คน  ราคา =  $ 910
  5.5  ผู้ใช้ตั้งแต่   20-24 คน  ราคา =  $1,320
  5.6  ผู้ใช้ตั้งแต่   25-29 คน  ราคา =  $1,825
  5.7  ผู้ใช้ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป  ราคา =  $1,960  หากเพิ่มผู้ใช้ 5 คน จะต้องบวกราคาเพิ่มอีก $135

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏดังภาพประกอบที่  2 Read the rest of this entry »

View (291)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa