SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทวะวงศ์ฯ สาร (Devawongse Sarn)
ก.ย. 13th, 2016 by supaporn

เทวะวงศ์ฯ สาร ฉบับปี 2015 ภายใต้ชื่อ ความท้าทายไร้พรมแดน รวบรวมองค์ความรู้ด้านการทูต การต่างประเทศ และการบริหารการต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นท้าทายใหม่ๆ ในโลกศตวรรษที่ 21 จากการบรรยายของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 5 (ปี 2556)

 

เทวะวงศ์ฯ สาร

เทวะวงศ์ฯ สาร

เนื้อหาน่าสนใจมากมาย ค่ะ

 • การทูต การบริหาร และการต่างประเทศกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21
 • รัฐธรรมนูญกับการบริหารราชการแผ่นดิน
 • นักบริการกับการพัฒนากฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ
 • กระบวนการทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • การมีส่วนร่วมของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
 • บทบาทนักบริหารกับการขับเคลื่อนองค์กร
 • การบริหารจัดการสภาวะวิกฤติและการสื่อสาร
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักบริหาร
 • ออกกำลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพ
 • Good governance & integrity management : Hong Kong & International Experience
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของอดีตเลขาธิการอาเซียน
 • บทบาทของไทยในเวทีโลก (Beyond Thailand) และบทบาทผู้แทนไทย
 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย : กรณีความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ในยุคเขมร 4 ฝ่าย จนถึงการลงนามสันติภาพ ณ กรุงปารีส
 • เมื่อพระภิกษุศรีลังกาจะเดินขบวนประท้วง สถานเอกอัครราชทูตและรัฐบาลไทย
 • การจัดระเบียบโลก : ผลกระทบและการปรับตัว
 • อนาคตเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
 • บทบาทของไทยต่อปัญหาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • Western Democracy in the Content of Developing Countries
 • The Muslim World: The Lessons of the Syria Crisis in Conflict Resolution

รายการอ้างอิง

กระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ. (2016). เทวะวงศ์ฯ สาร 2015 (Devawongse Sarn). กรุงเทพฯ : สถาบัน.

View (41)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa