SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
นี่คือ ม. หัวเฉียวฯ : จากการเรียนรู้สู่การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พฤศจิกายน 26th, 2019 by supaporn

เมื่อปีการศึกษา 2547  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล  ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในขณะนั้นได้ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมรำมวยจีน (ไท้เก๊ก)  โดยร่วมมือกับสมาคมรำมวยเพื่อสุขภาพ  ซึ่งมีนายแพทย์วิลาส  ศรีประจิตติชัย  เป็นนายกสมาคมได้ส่งวิทยากรของสมาคมท่านแรก คือ อาจารย์ทวีศักดิ์  ศิลาพร  มาช่วยแนะนำและฝึกให้บุคลากร นักศึกษาที่สนใจการรำมวยจีน  กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ เรื่อยมา ต่อมาในปีการศึกษา 2549 เปิดสอนไท้เก๊กให้กับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  และในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร  ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนไท้เก๊กมากที่สุดในประเทศไทยนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังมีการจัดตั้งชมรมไท้เก๊กโดยนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมแนะนำการรำมวยจีนเพื่อสุขภาพ

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้ริเริ่มกิจกรรมไทเก๊กในมหาวิทยาลัย

ตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนไท้เก๊ก  กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไท้เก๊กของสำนักพัฒนานักศึกษาและชมรมไท้เก๊กสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณท่านอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของไท้เก๊ก  มีการพัฒนามาเป็นลำดับ  เช่น  มีการจัดการแข่งขันไท้เก๊กภายในมหาวิทยาลัย  จัดโดยชมรมไท้เก๊กสโมสรนักศึกษา  มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมไท้เก๊กแห่งประเทศไทย  มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไท้เก๊กมาสาธิตและฝึกฝนให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นระยะไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมไท้เก๊กของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ของไท้เก๊ก  เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  มีความรู้  ความสามารถด้านไท้เก๊ก เพื่อเป็นกิจกรรมบริการทางสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ผุ้ริเริ่มการแข่งขันไทเก๊กในมหาวิทยาลัย

จากการเรียนการสอนวิชาไท้เก๊กให้แก่นักศึกษาได้พัฒนาและขยายขอบข่ายมาเป็นสนามประลองความสามารถด้านไท้เก๊ก  นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับชมรมไท้เก๊กและผู้สนใจในศาสตร์ไท้เก๊กทั่วประเทศให้เกียรติเข้าร่วมแข่งขัน  ประวัติศาสตร์หน้านี้จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการบันทึกไว้ไม่รู้ลืม  โดยมีลำดับการจัดการแข่งขันดังนี้

  • ครั้งที่  1  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. 2557

  • ครั้งที่  2  เมื่อวันอาทิตย์ที่  29  พฤศจิกายน  2558

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2558 เทิดพระเกียรติ ร.9

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2558 เทิดพระเกียรติ ร.9

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2558 เทิดพระเกียรติ ร.9

  • ครั้งที่ 3    เมื่อวันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  2559  แต่เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จสวรรคตและอยู่ในช่วงไว้ทุกข์จึงเลื่อนการแข่งขันเป็นวันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน  2560

ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ย. 2559 ถวายความอาลัยแด่ ร.9 สวรรคต

ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ย. 2559 ถวายความอาลัยแด่ ร.9 สวรรคต

การแข่งขันครั้งที่  1 -ครั้งที่  3  มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Professor Li De Yin ปรมาจารย์ไท้เก๊ก  เข้าร่วมงาน

  • ครั้งที่  4  เมื่อวันอาทิตย์ที่  25  พฤศจิกายน  2561

ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมต.กระทรวงท่องเที่ยวฯ เป็นประธานฯ

 

ไทเก๊กครั้งที่ 4

การแข่งขันไทเก๊ก ครั้งที่ 4

  •  ครั้งที่ 5  วันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  2562   เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน  ในวันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสมุทรปราการ

ครั้งที่ 5 วันที่ 17 พ.ย. 2562 ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ เป็นประธานฯ เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิฯ

 

การแข่งขันไทเก๊กครั้งที่ 5 ดร. วิเชียร เตชะไพบูลย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

 

บรรยากาศการรำไทเก๊กในสนาม คร้ังที่ 5

 

การแข่งขันไทเก๊ก ครั้งที่ 5

 

ประธานในพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน ในการแข่งขันไทเก๊ก ครั้งที่ 5

อ่านสูจิบัตรวันงาน การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5  รูปแบบ PDF  รูปแบบ e-book

华侨崇圣大学除了在教室安排太极拳课之外, 学生们还成立了太极拳俱乐部, 目的是为了组织与指导健康拳击活动.

自从圣大开设太极拳教学到现在, “学生发展处”, “学生太极拳俱乐部” 的太极拳体育促进活动, 一直受到 “拳击健康协会” , “太极拳友谊俱乐部” 与其它赞助人不断地支持, 使圣大的太极拳教学与太极拳的各种活动持续地发展. 例如 “学生太极拳俱乐部” 在校内举办了太极拳比赛. 圣大与 “泰国太极拳协会” 已经签署了合作协议. 偶尔请太极拳专家为学生进行示范和练习. 太极拳是一项符合圣大独特的中国学. 因此, 为了开展太极拳活动, 以及发展知识, 成为一个在太极拳方面具有专业知识的人才展示才华的舞台, 以作为一项社会服务活动, 圣大决定举办 “圣大太极拳比赛”.

从教授太极拳课程于学生, 他们已经发展和扩大了范围, 成为太极拳人才竞赛舞台. 圣大与学生太极拳俱乐部共同创造的历史是圣大的骄傲. 全国对太极拳感兴趣的人参加了比赛, 此页面为已往的历史记录, 将来的活动将持续被记录.

圣大举办的太极拳如下 :

  • 第一次 2014年11月9日(周日)
  • 第二次 2015年11月29日(周日)
  • 第三次 2017年11月26日(周日)
  • 第四次 2018年11月25日(周日)
  • 第五次 2019年11月17日(周日)

 

View (130)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa