SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ประชาคมอาเซียน
เมษายน 30th, 2016 by supaporn

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการจัดทำคุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index – TCI) เพื่อจะได้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดทำวารสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยต่อไป

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index – TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI ขึ้น 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2558 ดังนั้น วารสารวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินของ TCI นั้น ประกอบด้วย

1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

– ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ
– บทความจากผู้นิพนธ์ภายในควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ
– บทความของผู้นิพนธ์ภายนอก สามารถใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในได้

2. วารสารมีกำหนดออกตรงเวลา

– พิจารณาจากตัวเล่มวารสาร 3 ปี ย้อนหลังทุกฉบับ ต้องออกตีพิมพ์ครบทั้งหมด ณ วันที่ทำการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล

3. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี

– พิจารณาจากวันที่เริ่มออกตีพิมพ์ครั้งแรกจนถึงวันที่ทำการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล

4. วารสารมี Citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI เท่านั้น โดยสาขาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย = 0.582 ครั้ง/บทความ สาขามนุษยศาสตร์ ค่าเฉลี่ย = 0.256 ครั้ง/บทความ

5. วารสารมีการกำหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน โดย ตัวเล่มของวารสารต้องระบุ ดังนี้
1.ิ Aim and scope ของวารสาร ต้องระบุสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ที่ชัดเจน ทั้งตัวเล่มและเว็บไซต์ (ถ้ามี)
2. รายชื่อและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการทุกท่าน
3. กำหนดออก เช่น ปีละ 2 ฉบับ
4. ข้อความที่แสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หากสามารถระบุจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิต่อบทความได้จะดีมาก
5. คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วน

6. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน

7. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

8. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน บทความในแต่ละฉบับ ควรประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1. ชื่อและที่อยู่ ผู้นิพนธ์ ครบถ้วน
2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีถ้าเป็นบทความภาษาจีน ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน

9. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ควรประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1. รายชื่อบทความในแต่ละฉบับ
2. Aim & Scope ของวารสาร
3. รายชื่อและที่อยู่ของกองบรรณาธิการ
4. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
5. การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลในตัวเล่มของวารสาร (hard print) กับข้อมูลบนเว็บไซต์ ควรตรงกัน

10. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์

การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร

กลุ่ม 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI มีคะแนนทุกข้อรวมกันไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน จาก 20 คะแนน และจะได้เข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
กลุ่ม 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ มีคะแนนทุกข้อรวมกันต่ำกว่า 15 คะแนน แต่ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน จาก 20 คะแนน
กลุ่ม 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ มีคะแนนต่ำกว่า 10 คะแนน จาก 20 คะแนน หรือไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินตามเวลาที่กำหนด

การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Citation Index) เป็นการขยายการพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารออกไปในระดับอาเซียนที่ต้องการมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National Citation Index-NCI) โดยการผลักดันให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี NCI และเชื่อมโยง NCI ของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันด้วยเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารเดียวกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์จากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกันได้ http://www.asean-cites.org/index.php?r=home

ระบบวารสารออนไลน์สำหรับประเทศไทย (Thai Journals Online-ThaiJO)

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ตีพิมพ์วารสารสามารถสมัครเป็นสมาชิก ThaiJo และใช้เป็นระบบในการส่งบทความวารสารออนไลน์ หน่วยงานใดที่ใช้ระบบฐานข้อมูลนี้ ทางวารสารไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายัง TCI อีก เนื่องจากมีเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพของ TCI อยู่แล้ว

View (55)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa