SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
มกราคม 15th, 2018 by ratchanee

สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดให้มีการอบรมโครงการกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 1.3 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี อันจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานและการทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพบปะสังสรรค์

3. เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

ผลที่คาดว่าได้รับ

1. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

2. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

3. มีการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

วิทยากร ได้เริ่มต้นให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีม  ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งหลักๆ อันได้แก่

  1. Teamwork (การทำงานเป็นทีม) คือ การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำ อะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
  2. Innovation (นวัตกรรม) จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปได้
  1. Selecting (การเลือกสรร) เป็นการตัดสินใจเลือก เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้การเลือกสรรจำเป็นต้องมีความาสอดคล้องกับหลักกลยุทธ์ขององค์กร
  2. Quality (คุณภาพ) หมายถึง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยบริการนั้นสามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยคำนึงถึงการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม เช่น เราเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
  3. Speed (ความรวดเร็ว)  การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หมายถึง การมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะนำเสนอ หรือแม้แต่การตัดสินใจของการบริหารต้องรวดเร็วและฉับไว ทันต่อโลกในยุค 4.0

วิทยากร  ได้ให้เราเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคี  และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และมีการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม ซึ่งพวกเราก็มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

151600983710215160098274091516009616311

ซึ่งสามารถทำให้เกมส์ต่างๆ จบเกมส์ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการแสดงความคิดเห็นในเกมส์ต่างๆได้อย่างสนุกสนาน  นับเป็นกิจกรรมโครงการที่ดี ที่ทำให้บุคลากรเกิดความรักใคร่และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีแนวคิดในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

View (62)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa