SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสืบค้นข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) จากระบบ ThaiLIS
กรกฎาคม 28th, 2019 by kalyaraksa

ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายมีความสะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่าย   ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์    การวิจัย   หนังสือหายาก   และบทความ  ทั้งที่เป็นของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ    ที่เข้าร่วมโครงการ  จึงขอแนะนำวิธีการค้นข้อมูล เบื้องต้น (Basic search)  ตามขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้นจากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ (http://www.lib.hcu.ac.th)

คลิกเลือกที่ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัดทำรายชื่อฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากหลายประเทศ เพื่อสะดวกในการสืบค้น ในกรณีที่ต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์จาก ThaiLIS ให้คลิกเลือก Thai Digital Collection (TDC)

ก่อนการสืบค้น ขอแนะนำแนวทางในการสืบค้น ดังนี้

  1. ผู้แต่งที่เป็นคนต่างชาติ ให้ค้นจากนามสกุล  ชื่อต้น ชื่อกลาง กรณีนักศึกษาชาวจีน ที่ได้พิมพ์หน้าปกวิทยานิพนธ์ ใช้นามสกุลขึ้นก่อนอยู่แล้วเวลาค้นพิมพ์ชื่อ ใส่, ระหว่างนามสกุลและชื่อต้นทุกครั้ง เช่น  Lu, Xiaosong หรือ Chang, Yajing.
  2. ผู้แต่งที่เป็นคนไทย เวลาค้นให้พิมพ์ชื่อ นามสุกล เช่น รักนิรันดร์ ตานันท์  หรือ Thanavee Chatchawan
  3. ค้นจากชื่อเรื่องเต็มสามารถคัดลอกชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทย หรือ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏใน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระบบ WMS  มาค้น เช่น
    • ชื่อเรื่องภาษาไทย เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลของคิง
    • ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ เช่น Analysis of operation in Chinese language services in Siam Commercial Bank (SCB)
  4. การค้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง ให้ค้นจากกลุ่มคำหรือวลี ที่มีความหมาย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง เช่น ปลาสลิด
  5. การค้นจาก Subject Control คือการค้นจากหัวเรื่องตามคู่มือบรรณารักษ์ ถ้าค้นจากระบบห้องสมุด รูปแบบคำค้นคือ การศึกษาเปรียบเทียบ การศึกษาเฉพาะกรณี  (ไม่ใส่ — แต่ให้เว้นวรรค) ในระบบ ThaiLIS ให้พิมพ์หัวเรื่องหลัก — หัวเรื่องขยาย เช่น  การศึกษาเปรียบเทียบ — การศึกษาเฉพาะกรณี
  6. การค้นจาก Subject คือค้นจากกลุ่มคำหรือวลี ที่มีความหมาย เราสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการ ในจำนวนมาก ๆ แล้วมาคัดเลือกรายการที่ต้องการ  เช่น นักเรียน ปลาสลิด  Chinese language

เริ่มต้นการสืบค้น

1. ใส่คำค้น

2. คลิก Submit จะปรากฎ ชื่อเรื่องที่สืบค้น ได้ คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูข้อมูล

เมื่อดูรายละเอียดทั้งหมดและตรงกับความต้องการ ก็สามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ โดยคลิกชื่อเจ้าของไฟล์

LUXIAOSONG+M.pdf

ซึ่งจะต้องทำตามเงื่อนไขที่ ThaiLIS กำหนด ดังนี้

1.ใส่เครื่องหมายถูกช่องสี่เหลี่ยมเพื่อแจ้งว่ายอมรับเงื่อนไข

2. คลิกDownload จาก ThaiLIS

3. ขึ้น pdf. file  เพื่อเปิด Fulltext

LUXIAOSONG+M.pdf

4. เปิดไฟล์

เอกสารดิจิทัลฉบับเต็มสามารถเลื่อนดูหน้าถัดไปได้จนครบทุกหน้า ผู้ใช้สามารถ จัดเก็บใส่อุปกรณ์ที่เตรียมมาหรือ บันทึกและ ส่ง อีเมล์ (E-mail) ไปดาวน์โหลดใช้ภายหลังได้

การค้นรายงานวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     

ให้พิมพ์ชื่อผู้สร้างผลงาน (ผู้แต่ง) ในช่องที่กำหนด  คลิก Submit

คลิกดูรายการที่ต้องการ ที่ละรายการ หรือเลือกรายการใดรายการหนึ่ง ระบบก็จะขึ้นรายละเอียด ทำตามขั้นตอนดาวน์โหลด และจัดเก็บเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ค่ะ

การค้นบทความในวารสาร มฉก.

ให้พิมพ์ชื่อผู้สร้างผลงาน (ผู้แต่ง) ในช่องที่กำหนด  คลิก Submit

คลิกดูรายการที่ต้องการ ที่ละรายการ หรือเลือกรายการใดรายการหนึ่ง ระบบก็จะขึ้นรายละเอียด ทำตามขั้นตอนดาวน์โหลด และจัดเก็บเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ค่ะ

View (429)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa