SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)
พฤษภาคม 13th, 2018 by jittiwan

แนวความคิดของการจัดทำสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย คือ การใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความ ซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดย ที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ดังนั้นการจะทราบว่า ห้องสมุดแห่งใดมีทรัพยากรสารสนเทศรายการใดบ้าง จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดแต่ละแห่ง

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดำเนินงานสหรายการ บรรณานุกรม (Union catalog) ของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากลในการควบคุมรายการบรรณานุกรม (Bibliographic control) เพื่อให้ สามารถรองรับการทำรายการ การตรวจสอบและควบคุม และการใช้รายการร่วมกัน (Copy & Shared catalog) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีค้นหาสหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) 

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis ได้ดังนี้

1. เข้าไปที่ http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx ค้นหาได้จากเขตข้อมูลที่กำหนดเป็นคำค้น เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN หัวเรื่อง คำสำคัญ 

uctal01

ภาพที่ 1 เว็บเพจของ Union Catalog

2. ปรากฏรายการที่ค้นได้ ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ซึ่งจะเป็นรายชื่อหนังสือที่ต้องการ คือ หนังสือชื่อเรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน”  

uctal02ภาพที่ 2 ผลการสืบค้น 1

uctal03ภาพที่ 3 ผลการสืบค้น

3. เมื่อเลือกเล่มที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้บริการต้องดูสถานที่ว่ามีให้บริการที่ห้องสมุดใดบ้าง โดยความสามารถของระบบแล้วสามารถกด Request ได้เลย เพื่อให้ห้องสมุดที่มีทรัพยากรดังกล่าวส่ง หนังสือมาให้ยืม แต่ตอนนี้ ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบและข้อตกลงกันอยู่ว่าจะดำเนินการ อย่างไรบ้าง ในเบื้องต้นขณะนี้นั้น ให้ดำเนินการโดยจดบันทึกเล่มที่ต้องการและมหาวิทยาลัยที่ให้บริการ เล่มนั้น ๆ แล้วมาติดต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ เพื่อให้บรรณารักษ์ดำเนินการยืม/ สำเนา โดยผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan Service : ILL ) ซึ่งปรากฎ

ดังภาพที่4

uctal04

ภาพที่ 4 รายละเอียดทางบรรณานุกรม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแนะนำสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2018, February 22). สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL). สืบค้นจาก http://uc.thailis.or.th/main/About.aspx

วราภรณ์พนมศิริ. (2018, February 28). สังคมอุดมปัญญา KKU Library. สืบค้นจาก  https://library1.kku.ac.th/km/?p=1055

View (536)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa