SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การค้นหาข่าว กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ตุลาคม 26th, 2019 by chanunchida

ตามที่ได้รับมอบหมายในการหาข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จากหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นั้น ผู้เขียนขอถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานดังกล่าว ไว้ดังนี้

ก่อนอื่น ต้องขอแนะนำฐานข้อมูล iQNewsClip ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศในการจัดหาข่าว

ฐานข้อมูลออนไลน์ iQNewsClip

คือ บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเสนอข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับ ในรูปแบบของคลิปข่าวที่เป็นภาพสีและขาวดำที่มีความคมชัดสูง จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่โดยมีฟังก์ชั่นในการสืบค้นข่าวแบบ Full-Text เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ให้บริการผ่าน username และ password ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้บอกรับฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้ได้สืบค้นข่าวต่าง ๆ ได้ โดยติดต่อขอรับ username และ password ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

วิธีการค้นหาข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ (web browser) พิมพ์ URL : https://www.iqnewsclip.com/  เพื่อเข้าฐานข้อมูล iQNewsClip กรอก username / password  คลิกเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 1 iQNewsClip

2. จะปรากฏหน้าต่างสืบค้น เลือกใช้เขตคำค้นได้จากฐานข้อมูล iQNewsClip ที่กำหนด

ตัวอย่างการค้นหา :  วันที่ มี 3 ตัวเลือก ได้แก่ ล่าสุด หมายถึง ต้องการค้นข่าวล่าสุด ตั้งแต่ …. ถึง… หมายถึง สามารถกำหนดวันที่ที่ต้องการค้นได้ โดยระบบจะมีปฏิทิน ให้เลือกตั้งวันที่ ที่ต้องการสืบค้นหรือกำหนดช่วงของวันที่ที่ต้องการสืบค้นได้ เมื่อตั้งในปฏิทินแล้ว จะขึ้นช่วงเวลาที่ตั้งไว้ ขึ้นมาในช่องการสืบค้น เช่น  ตั้งแต่ 01/06/2562 ถึง 30/09/2562

เลือก : ช่องนี้ให้กรอกหัวข้อหรือหมวดหมู่ที่ต้องการค้น ในระบบจะมีการกำหนดหมวดหมู่ไว้ให้เลือก  ระบบจะตั้งไว้ให้ค้นจากทุกเรื่องที่ต้องการ 

จาก : ช่องนี้ หมายถึง การกำหนดให้ค้นจากสื่อใด ในระบบจะมีให้ได้ค้นได้จาก เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ รายวัน รายสัปดาห์ และนิตยสาร  แต่ระบบจะกำหนดไว้ในช่องการสืบค้น เป็น ทุกสื่อ

คำค้น :  ให้ใส่คำที่ต้องการค้นลงในช่องนี้

คลิก ค้นหา


เมื่อต้องการค้นหาข่าวของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงกำหนดช่วงวันที่ ที่ต้องการค้น เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน 2562 จะได้คำค้นเป็น  01/06/2562 ถึง 30/09/2562

เลือก : ใช้ตามที่ระบบกำหนดไว้ คือ ค้นจากทุกหัวเรื่อง เพื่อต้องการสืบค้นข่าวของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับทุกหัวเรื่อง

จาก  : ใช้ตามที่ระบบกำหนดไว้ คือ ทุกสื่อ เพื่อต้องการข่าวของมหาวิทยาลัยจากทุกสื่อ

คำค้น : ใส่คำว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องจากต้องการค้นหาเรื่องของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คลิก ค้นหา จะได้ผลการค้นหา : ประมาณ 97 รายการ

จากนั้น พิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ เนื่องจากบางรายการ อาจจะเป็นการโฆษณา บางรายการอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การส่งเสริมภาพลักษณ์ จะพิจารณาตัดออกไป ข่าวใดที่ใช่จะดาวน์โหลดส่งต่อเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

ตัวอย่างข่าว   ไฟล์ PDF (สี) >>> ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม

View (126)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa