SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศึกษาดูงานห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มีนาคม 11th, 2017 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว  กับห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ 2560 รวมระยะเวลา 1 วัน เพื่อเป็นการเติมอาหารสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว และกำลังเข้าสู่การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นห้องสมุดเฉพาะ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสายวิชาชีพสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (http://library.deqp.go.th/) ได้ดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องสมุด  นอกจากนี้ ในฐานะที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ผ่านการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียวระดับทอง  ในขณะเดียวกัน หัวหน้าบรรณารักษ์ของห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเช่นเดียวกับศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จึงเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้

1. เกณฑ์ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบัติและวิธีการตรวจประเมิน เพื่อนำมาปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในการรับการตรวจประเมิน เกณฑ์การประเมินของห้องสมุดสีเขียว  พร้อมกับมอบหนังสือทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ และให้  link ในเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสิ่งแวดล้อมของกรมฯ เป็นจำนวนมากซึ่งมีการจัดทำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของห้องสมุด  ในขณะเดียวกันได้มีการแนะนำเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งมีสารสนเทศจำนวนมากทางด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นห้องสมุดเพียงแห่งเดียวที่มีสารานุกรมออนไลน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และยินดีในการให้หน่วยงานภายนอกเข้าใช้ได้ฟรี

2. การทำหน้าที่เป็น show case ในการประดิษฐ์ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้โดยการรีไซเคิล เช่น โซฟาที่ทำจากถังแก๊ส ยางล้อรถ  กล่องลังกระดาษ สายลัดลัง เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากเศษผ้าเหลือใช้ กระเป๋าที่ทำจากกล่องน้ำผลไม้ กล่องที่ทำจากกระดาษเหลือใช้ ถังขยะที่ทำจากถังสี หมวกที่ทำจากกล่องนม

นอกจากนี้ ยังมีการนำชมการจัดทำพื้นที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ตามระเบียงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นและเป็นการลดความร้อนเข้ามาในอาคาร การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการจัดสวนแนวตั้ง และสวนลอยฟ้าที่ชั้นดาดฟ้าของอาคาร ทั้งไม้ประดับ ไม้ผล เป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพืชที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

 

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

การปลูกต้นไม้ตามระเบียงในแต่ละชั้น

การปลูกต้นไม้ตามระเบียงในแต่ละชั้น

การปลูกต้นไม้ที่ดาดฟ้า

การปลูกต้นไม้ที่ดาดฟ้า

3. การสร้างบทบาทในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสีเขียว และความสามารถในการตอบโจทย์ขององค์กร

4. รูปแบบและกิจกรรมของห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆ เป็นบริการเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในชุมชน

View (52)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa