SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Service – WMS ตอนที่ 1
ตุลาคม 6th, 2017 by supaporn

เมื่อครั้งเริ่มเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบใหม่ เพื่อมาทดแทนระบบเดิม ซึ่งไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม และมีการหยุดชะงักของระบบเป็นหลายช่วง และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ คนก่อนได้ศึกษาไปบ้างแล้ว แต่ข้อมูลหลายอย่างๆ ยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ จึงได้มีการมอบหมายให้ศึกษาใหม่อีกครั้ง

การพิจารณาระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบใหม่ จึงเริ่มต้นด้วยการศึกษาวรรณกรรมที่กล่าวถึงพัฒนาการหรือเทคโนโลยีที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ควรจะเป็นแบบใด และนำมารวมกับประสบการณ์ที่เคยทำงานเป็นบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมานานถึง 18 ปี และคุ้นเคยกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบแรกที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย ประสบการณ์ในการเริ่มต้นตั้งแต่การรับทราบปัจจัยในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้บริหาร เมื่อครั้งที่ทำงานอยู่ที่สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำได้ว่า ผู้อำนวยการในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (และเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในขณะนี้) ได้เริ่มต้นศึกษา และมีการไปศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในหลายประเทศ พร้อมกับให้บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเดินทางไปห้องสมุดต่างประเทศ เพื่อศึกษาการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ สรุปสุดท้าย เมื่อพิจารณาระบบที่มีความเหมาะสมในขณะนั้นแล้ว การเป็นผู้บุกเบิกระบบใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในห้องสมุด ล้วนต้องประสบกับการไม่รู้ เพราะไม่มีใครในประเทศไทยรู้เรื่องเหล่านี้ มาก่อน บรรณารักษ์รุ่นเด็กอย่างผู้เขียน ยังไม่หนักมากเท่าบรรณารักษ์รุ่นพี่ ที่ต้องพยายามผลักดันให้เกิดระบบและใช้งานจนได้

การนำระบบที่พัฒนาโดยบริษัทต่างประเทศ ไม่มีตัวแทนในประเทศไทย ย่อมเป็นเรื่องที่หนักหนาอยู่มาก การเจรจา การทำสัญญา (ในส่วนนี้ ไม่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด ต้องมาดูแลเองทั้งหมดในที่เลือกระบบให้กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ) การนำข้อมูลเข้าระบบ การศึกษาข้อมูล การลงมือทำงานจริง การโต้ตอบเมื่อมีปัญหา การถูกปรับเปลี่ยนระบบงาน คน เพื่อให้เหมาะสม การฝึกอบรมการใช้ระบบในโมดูลต่างๆ การสอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจตั้งแต่การต้องนำระบบมาใช้ ให้ลดความกลัว ฯลฯ ยังจำได้ว่า บรรณารักษ์อย่างพวกเราๆ ต้องมานั่งตีความ คำ และ ความหมาย ที่ผู้พัฒนาระบบใช้ เช่น คำว่า Bibliographic record และ item record แม้เป็นคำง่ายๆ แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่มาก และพวกเราก็ถูกสอนให้เริ่มบันทึกเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นผู้บุกเบิก หรือเป็นผู้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอีกนับ 10 แห่ง พิจารณาใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติตามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่นั้นมา

หนังสือ เรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : แนวคิดและประสบการณ์

หนังสือ เรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : แนวคิดและประสบการณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ได้เขียนบันทึกถึงเหตุผลในการเลือกซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในหนังสือ “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : แนวคิดและประสบการณ์” ที่ใช้ในเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ระบบเมื่อปี พ.ศ. 2536 ไว้โดยสรุป ได้ดังนี้

 1. การเลือกโดยอาศัย “เครื่อง” คอมพิวเตอร์เป็นหลัก การเลือกโปรแกรมด้วยวิธีนี้ จะตัดโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้กับเครื่องที่กำหนดไว้ออกไปส่วนหนึ่งได้ แต่เครื่องที่จะนำมาเป็นหลักในการคัดเลือกจะต้องเป็นเครื่องที่นิยมแพร่หลาย จึงจะมีระบบให้เลือกมากพอ มิฉะนั้น เราอาจจะมีชุดโปรแกรมเหลือใช้เลือกน้อยเกินหรือถ้าเราไปเลือกระบบที่ใช้บนเครื่องที่ไม่เป็นที่นิยม หรือไม่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศ เราอาจจะประสบความลำบาก หากเครื่องเกิดขัดข้องขึ้นมา
 2. การเลือกโดยอาศัย “คุณสมบัติของระบบ” เป็นหลัก
  2.1 เป็นระบบที่ได้ใช้กัน และพิสูจน์แล้วว่าดีในห้องสมุดหลายแห่ง
  2.2 เป็นระบบที่ใช้ภาษาไทยได้
  2.3 เป็นระบบที่ใช้ง่าย ไม่เสียเวลานานในการเรียนรู้ ในการใช้
  2.4 เป็นระบบที่ใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายแบบ
  2.5 เป็นบริษัทที่พัฒนาที่มีความมั่นคงทางการเงิน
  2.6 เป็นระบบที่มีราคาที่เหมาะสม
  2.7 เป็นระบบที่บุคลากรมีความรู้และทันสมัยช่วยเลือก

ขอยกคำพูดที่ท่านเคยกล่าวไว้ “อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้มานั้นก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของเราทั้งหมด แต่ก็ตระหนักตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า เราไม่มีวันจะพบระบบในอุดมคติซึ่งจะพึงพอใจไปหมดได้ ไม่ว่าอีกกี่สิบปีก็ตาม  การที่เรายอมรับความจริงเมื่อเราตัดสินใจเลือกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบใด เราก็จะต้องใช้ระบบนั้นให้เป็นประโยชน์กับเราให้มากที่สุด”

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 2 

View (100)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa