หน้าหลัก
เกี่ยวกับศูนย์บรรณสาร
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
  ติดต่อศูนย์บรรณสารสนเทศ
  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
  การจัดการองค์ความรู้ KM
  กิจกรรม 7 ส.
การให้บริการ
  ข้อมูลการให้บริการ
  ต่ออายุการยืม
  คู่มือแผนกบริการสารสนเทศ
  หอจดหมายเหตุ
ฐานข้อมูลออนไลน์
  Online Databases
  Open Access
  Free E-Book
  Free Journal Link
  แนะนำเว็บไซด์ที่น่าสนใจ
  แนะนำหนังสือใหม่
  มุมหนังสือคุณธรรม
  ลิ้งค์ภายในมหาวิทยาลัย
Download ข้อมูล
  รายชื่อ หนังสือ ตามสาขาวิชา
  รายชื่อ โสตทัศนฯ ตามสาขาวิชา
  รายชื่อ วารสาร ตามคณะวิชา
  รายชื่อ วิทยานิพนธ์ มฉก.
  รายชื่อ งานวิจัย มฉก.
  รายชื่อ บทความ มฉก.
  สรุปจำนวนหนังสือ ตามหลักสูตร
  วิธีการใช้ห้องสมุด
  Chinese guide
 
 
 
 
   
  ลิ้งค์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หอจดหมายเหตุ
http://arc.hcu.ac.th/

สำนักทะเบียนและประมวลผล
http://reg.hcu.ac.th/thai/

หน่วยประกันคุณภาพ
http://www.academic.hcu.ac.th/qahcu/

กองแผนและพัฒนา
http://plan.hcu.ac.th/

สำนักพัฒนาวิชาการ
http://www.academic.hcu.ac.th/

คณะวิชาและหน่วยงาน
http://www.hcu.ac.th/faculty.php

e-Leaning
http://online.hcu.ac.th

วารสาร มฉก. วิชาการ
http://journal.hcu.ac.th/

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (portfolio)
http://hcuinfo.hcu.ac.th/port/

อินทราเน็ตภายใน
http://intranet.hcu.ac.th

ตรวจสอบเวลาทำงาน
http://personnel.hcu.ac.th/nettime/

เบอร์โทรศัพท์ภายใน / อีเมล์บุคลากร
http://general.hcu.ac.th/telephone_directory.php