หน้าหลัก
เกี่ยวกับศูนย์บรรณสาร
  ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
  ติดต่อศูนย์บรรณสารสนเทศ
  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
  การจัดการองค์ความรู้ KM
  กิจกรรม 7 ส.
การให้บริการ
  ข้อมูลการให้บริการ
  ต่ออายุการยืม ผ่านอินเตอร์เน็ต
  Renew
  สืบค้นฐานข้อมูลและสื่อโสตฯ
  หอจดหมายเหตุ
ข้อมูลออนไลน์
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  แนะนำเว็บไซด์ที่น่าสนใจ
  Free E-Book
  โครงการหนังสือน่าอ่าน
  แนะนำหนังสือใหม่
  มุมหนังสือคุณธรรม
  ลิ้งค์ภายในมหาวิทยาลัย
Download ข้อมูล
  download รายชื่อหนังสือ
  download รายชื่อโสตทัศนฯ
  download รายชื่อวารสาร
  download สรุปจำนวนหนังสือ
  download วิธีการใช้ห้องสมุด
 
 
 
 
   
  ลิ้งค์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หอจดหมายเหตุ
http://arc.hcu.ac.th/

คณะวิชาและหน่วยงาน
http://www.hcu.ac.th/faculty.php

e-Leaning
http://online.hcu.ac.th

สำนักทะเบียนและประมวลผล
http://reg.hcu.ac.th/thai/

กองแผนและพัฒนา
http://plan.hcu.ac.th/

สำนักพัฒนาวิชาการ
http://www.academic.hcu.ac.th/

วารสาร มฉก. วิชาการ
http://journal.hcu.ac.th/

อินทราเน็ตภายใน
http://intranet.hcu.ac.th

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (portfolio)
http://hcuinfo.hcu.ac.th/port/

ตรวจสอบเวลาทำงาน
http://personnel.hcu.ac.th/nettime/