Copyright 2022 - Custom text here

ประกอบด้วยบรรณานุกรมเกี่ยวกับจีนศึกษา 

จุลชีพ ชินวรรโณ. (2530). พัฒนาการจีนศึกษาในประเทศไทย : ค.ศ. 1971-1984. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นฤมิตร สอดศุข. (2543). วิจัยไทยศึกษา ไทย-จีนศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. การศึกษาจีนภายใต้อิทธิพลเสรีนิยมใหม่. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_203728

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. ความทะเยอทะยานของจีนต่อลำโขง. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_192012

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. ความเป็นอนิจจังของงานวิชาการด้านจีนศึกษา. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_207421
 

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. งานจีนศึกษาจากวิชาการญี่ปุ่น. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_193728

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีนศึกษาจากจุดเริ่มแรก. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 - 25 เมษายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_188409

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีนศึกษาในยุคสมัย จากซ้ายจีนสู่งานค้นคว้าวิชาการ. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12 - 18 เมษายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_187257


วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีนศึกษาในยุคมหาวิทยาลัยนอกระบบ. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_205107

 

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีนศึกษาในยุคสมัย จากซ้ายจีนสู่งานค้นคว้าวิชาการ. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12 - 18 เมษายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_187257

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีนศึกษาผ่านแว่นแนวคิดตะวันตก. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 - 11 เมษายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_185204

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. บริบทไทยต่อจีนศึกษา. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_183253

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. ประสบการณ์ล่ามจีนและการเดินทางอันยาวไกล. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_190400

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. สู่เส้นทางอาจารย์ด้านจีนศึกษา. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_199152

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. ห้วงชีวิตในจีนศึกษา (9) “รถไฟความเร็วสูงกับความฝันของเติ้ง. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_195489

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. อนาคตจีนศึกษา – 30 ปี อันเป็นอนิจจัง. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_208874


วรศักดิ์ มหัทธโนบล. อาลัยอาจารย์เจียแยนจอง (ยรรยง จิระนคร). มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_215594

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121