Copyright 2022 - Custom text here

หนังสือและแหล่งสารสนเทศ เกี่ยวกับเทศกาลเช็งเม้ง (清明节)

ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ. (2553) การบรรยายพิเศษ เรื่อง เช็งเม้ง ยามมงคลสายฝนพรำ วันที่ 19 มีนาคม 2553  โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา. กรุงเทพฯ : อาศรมวิทยา.
 
โจวเซี่ยวเทียน. (2555). เปิดตำนานเทศกาลจีน. แปลโดย ถาวร สิกขโกศล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มติชน.


พิเชฐ แสงทอง, บรรณาธิการ.  2556. ศิลป์ศาสตร์แห่งวรรณกรรมอาเซียน : เพศ แบบเรียน วีรบุรุษ ชาติพันธุ์ และความใฝ่ฝันของคนพื้นเมือง. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ.

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, บรรณาธิการ ; ศศรักษ์ เพชรเชิดชู และสืบพงศ์ ช้างบุญชู, แปลเรื่องสั้น ; จินตนา ธันวานิวัฒน์ บาร์ตั้น, แปลกวีนิพนธ์. ดอกไม้สองแผ่นดิน. (2553). พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : เอโนเวล.

วันทิพย์ สินสูงสุด. (2549). จีน : เทศกาลและวันสำคัญ. กรุงเทพฯ : สายใจ. 

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, บรรณาธิการ. (2547).  มองข้ามบ่านักเขียน : เรื่องสั้นไทยในทัศนะนักวิจารณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ชมนาด.

Lan, Yandan. (2560). เทศกาลเช็งเม้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมของขาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีนแต่้จิ๋วในเมืองซัวเถา วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง). 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121