Copyright 2022 - Custom text here

บทความด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (e-Articles)

ลำดับที่ รายละเอียดของบทความ
1 108 วิธีประหยัดพลังงาน
2 กระทรวงพลังงานแนะเทคนิคประหยัดน้ำมัน-ไฟฟ้าในหน่วยราชการ
3 ก๊าซชีวภาพ และ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
4 การจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
5 การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยระบบบำบัดแบบสลับเป็นกะชนิดเติมอากาศและไร้อากาศ
7 บทบาทของประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
8 พลังงานขยะ และเทคโนโลยีการจัดการขยะ  (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
9 พลังงานชีวมวล และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
10 พลังงานลม เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากลม  และ พลังงานลมในประเทศไทย  (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
11 พลังงานแสงอาทิตย์  (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
12 มาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ 
13 อันตรายจากสารกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือน
14 อันตรายและการควบคุมจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม
15 Biomarkers กับบทบาทที่สำคัญในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16 นโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินระหว่างประเทศและการขนส่งทางเรือ
17 สุรศักดิ์ ธรรมโม. คาร์บอนเครดิต ธุรกิจลดโลกร้อน. 
18 ธีรวงศ์เหล่าสุวรรณ, พรชัย อุทรักษ์ และ หนึ่งฤทัย พลทำ. คาร์บอนเครดิต: ธุรกิจลดโลกร้อน (Carbon Credit : Global Warming Reduction Business).  J Sci Technol MSU Vol 31, No 2, Mar-Apr 2012. 
19 วิกานดา วรรณวิเศษ. คาร์บอนเครดิต : ธุรกิจลดโลกร้อน (Carbon Credit : Business for Relieve Global Warming)  ปีที่ 5 ฉบับที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558
20 ปรีชา สามารถ.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต: ศึกษากรณีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 (Legal problems on carbon credit: A case study on the decree of establishing adminstrative controlling organization of the carbon use B.E. 2550)  สหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554-พฤษภาคม 2554
21 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาเซียน
22 บุศรา เข็มทอง. คาร์บอนเครดิตกับปัญหาทางกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558.
23 อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล. การบริหารคุณภาพยุคใหม่กับคาร์บอนเครดิต (Advance Quality Management with Carbon Credit). วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2552
24 เสมอชน ธนพัธ. เตือนขบวนการชวนปลูกป่าขายคาร์บอนเครดิตลวงโลก
25 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
26 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคขยะและของเสียในประเทศไทย
27 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
28 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการขนส่งในประเทศไทย
29 คณะแพทยศาสตร์ มช. เตือนภัยคุณภาพอากาศ ผู้ป่วยโรคหอบหืดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผลกระทบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตตลาดคาร์บอน
30 ฉลากคาร์บอน
31 นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (REDD)
32 มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA)
33 การดำเนินการลดโลกร้อน
34 สวนลอยน้ำสเวล (Swale); (นวัตกรรมสิ่งก่อสร้าง/ที่พักอาศัย)
35 คอนกรีตที่รักษาตัวเองได้ (นวัตกรรมการก่อสร้าง)
36 คอนกรีตพลาสติกรีไซเคิล (นวัตกรรมสิ่งก่อสร้าง/ที่พักอาศัย)
37 อาคารที่พึ่งพลังงานจากตัวเอง (นวัตกรรมสิ่งก่อสร้าง/ที่พักอาศัย)
38 นวัตกรรมห้องครัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (นวัตกรรมสิ่งก่อสร้าง/ที่พักอาศัย)
39 ช้อนส้อมที่กินได้ (นวัตกรรมขยะและของเสีย)
40 วัสดุขยะพลาสติกรีไซเคิล (นวัตกรรมขยะและของเสีย)
41 ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (นวัตกรรมการขนส่ง/พาหนะ)
42 รถพลังงานแสงอาทิตย์ของ Ford (นวัตกรรมการขนส่ง/พาหนะ)
43 การควบหน่วยให้ความร้อนและหน่วยพลังงาน (นวัตกรรมอุตสาหกรรม)
44 ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน (นวัตกรรมการเกษตร)
45 ถ่าน Biochar (นวัตกรรมการเกษตร)
46 ลูปกรายจากเศษไม้ (นวัตกรรมป่าไม้)
47 การสะสมประจุแบตเตอร์รี่เหลวโดยใช้แรงโน้มถ่วง (นวัตกรรมการจัดหาพลังงาน)
48 พลังงานคลื่น (นวัตกรรมการจัดหาพลังงาน)
49 ปรากฏการณ์ทะเลกรด
50 การละลายของน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติค
51 รายงานพิเศษ พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ฝนหลวง)
52 วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง. คาร์บอนเครดิต..อีโคดีไซน์..กรีนโปรดักส์..รถพลังไฮบริด..และกิจการผู้ร้าย. For Quality 2009.
53 พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
54 ภาวะโลกร้อนทำพิษ! เตรียมย้ายยกหมู่บ้านในอะแลสกา
55 10 ความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ที่คุณรู้แล้วจะอึ้งว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหน
56 มนุษย์ทำอะไรได้บ้างในการช่วยลด แก้ไข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
57 พ่อเมืองโคราช นำนร. ภาครัฐ-เอกชน ปลูกต้นพะยูงเพิ่มพื้นที่สีเขียว
58 เป็นไปได้หรือไม่หากเราจะใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด
59 ‘เชียงราย’ จังหวัดปลอดขยะ
60 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีวิตประจำวัน
61 ธรรมศาสตร์’ประกาศเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยไทยติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์
62 อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
63 การละลายของแผ่นภูเขาน้ำแข็ง
64 ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
65 ความร้อนในมหาสมุทร
66 ความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
67 นาซ่าเผยสิ้นศตวรรษนี้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอีก 1 เมตร
68 UNเตือน ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ “โลก”มีอันตรายยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆไป
69 อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย. "Sustainability" กับชีวิตและธุรกิจในทศวรรษหน้า
70 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
71 ก๊าซเรือนกระจก คืออะไร?
72

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

73 เเก้ว กังสดาลอำไพ. ฉลากฉ้อฉล
74 10 อุตสาหกรรมหลักที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
75 10 ความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ที่คุณรู้แล้วจะอึ้งว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหน  
76 ศิระ ลีปิพัฒนวิทย์. เพิ่มทางจักรยาน แก้ปัญหารถติดได้? 
77 เกษียร เตชะพีระ. ฝันโลกาภิวัตน์กลางโลกร้อน
78 พัชรพิมพ์ เสถบุตร. โอกาสของไทยจากวิกฤติโลกร้อน
79 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ภาวะโลกร้อน... ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
80 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. เศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐในเรื่องปัญหาโลกร้อน.
81 กุลณรี. สุพล จิตร์วิจักษณ์’ ขอมีส่วนช่วยให้โลกได้พัก...
82 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. ปัญหาโลกร้อน : โจทย์ของประเทศไทย (2) 
83 บัณทูร เศรษฐศิโรตม์. พันธกรณีเรื่องโลกร้อนของประเทศกำลังพัฒนา แรงกดดันจากญี่ปุ่น
84 ไทยได้อานิสงส์พิธีสารเกียวโต ขายคาร์บอน–ได้เทคโนโลยีการผลิตยั่งยืน 
85 คาร์บอนเครดิตสมัครใจ ...เราจะโต! 
86 ชมพูนุท ช่วงโชติ. สินค้าใหม่ในตลาดสีเขียว คาร์บอนเครดิต
87 ธวัชชัย สมนาม. นครโยโกฮาม่า เมืองต้นแบบแห่งการลดโลกร้อน.
88 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล. ต้นไม้กักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร
89 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก. การประเมินก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของประเทศไทย. (Thailand’s Atmospheric Greenhouse Gas Estimation).
90 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). เจตจำนง การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
91 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก. สถานการณ์การกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของเมืองต่างๆ ในโลก.
92 ธวัชชัย แสงคำสุข. ผลประโยชน์ร่วมจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Quantified Co-benefits of Climate Change Mitigation). 
93 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. 2009 ปีของการเจรจาเรื่องโลกร้อนอย่างเข้มข้น
94 ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์. ผลิตภัณฑ์สีเขียวในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์... ข้อกำหนดจาก EU.วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  28
95 จิตติมา บ้านสร้าง. ขยะ ระเบิดเวลาเกาะสมุย
96 เเก้ว กังสดาลอำไพ. หนทางเลี่ยงมะเร็ง (ตอนที่ 1)
97 เเก้ว กังสดาลอำไพ. หนทางเลี่ยงมะเร็ง (ต่อ2).
98 เเก้ว กังสดาลอำไพ. หนทางเลี่ยงมะเร็ง (ตอนที่ 3)
99 จิตติมา บ้านสร้าง. รถยนต์ไฟฟ้าในไทย จะรุ่งไวจริงหรือ ???.
100 เปิดประชุมแก้โลกร้อนที่กรุงเทพฯ วางแนวทางสืบต่อพิธีสารเกียวโต 
101 เปิดเจรจาโลกร้อนที่กรุงเทพฯ ประธานที่ประชุมหวั่นยังไร้ข้อสรุปเหมือนเวทีก่อนๆ 
102 การจัดการโลกร้อน เกาไม่ถูกที่คัน
103 พิธีสารมอนทรีออลบังคับ ให้เลิกใช้สารHCFCในอีก10ปีข้างหน้า
104 Jerome Rene Hassler. การส่งเสริมการเกษตรในเมืองกับแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
105 กมล กมลตระกูล. โลกร้อน : ทุนนิยมขุดหลุมฝังศพตนเอง.
106 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. ตลาดซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจในภาคป่าไม้...เริ่มขึ้นแล้วในไทย
107 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ การเจรจาเรื่องโลกร้อนที่กรุงเทพฯ.. ยกแรกของ Bali Roadmap
108 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. จาก Bali Roadmap…ถึง Bangkok Climate Change Talks.
109 'อียู'ตื่นป้องกันโลกร้อน แห่ซื้อสินค้าปล่อยคาร์บอนต่ำ บีบสายการบินลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
110 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. ผลการประชุมเรื่องโลกร้อนที่บาหลี... การบ้านใน 2 ปีข้างหน้า
111 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ผลการประชุมเรื่องโลกร้อนที่บาหลี... การบ้านใน 2 ปีข้างหน้า (2)
112 ชยันต์ ตันติวัสดาการ.  ค่าธรรมเนียมคาร์บอน กับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
113 อัศวิน จินตกานนท์.  บทบาทภาครัฐกับงาน CSR เพื่อลดภาวะโลกร้อน
114 Richard Black. UN demands more climate ambition.
115 มาตรฐาน Carbon Footprint โลกร้อนใกล้ตัวกว่าที่คิด.  
116 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. ร่างกฎหมายใหม่เรื่องโลกร้อนของสหรัฐอเมริกาในยุคการเปลี่ยนแปลง
117 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก "พันธกรณี"ที่"ไทย"ต้องเผชิญ. 
118 มาม่า-ข้าวหงษ์ทอง นำร่องศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เตรียมพร้อมติดฉลากคาร์บอน
119 วันพรรษา อภิรัฐนานนท์-โยธิน อยู่จงดี  โลกร้อน...เสียงไซเรนที่ไม่อยากฟังก็ต้องฟัง
120 สฤณี อาชวานันทกุล. ตลาดคาร์บอนเครดิต : ช่วยโลกหรือถ่วงโลก ? 
121 จุรีรัตน์ ประสาร. แฟชั่นเสื้อผ้ารับโลกร้อน.  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  51 
122 อัญชลี สุวรรณมณี. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย : การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก.  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  69
123 สมฤทัย ธรรณษานนท์ อภิญญา ภาณุภัทร อารี ธนบุญสมบัติ และบัญชา ธนบุญสมบัติ. เทคโนโลยีและมาตรการเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร.  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  51
124 อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร. สถาปัตยกรรมยุคใหม่... ใส่ใจโลกร้อน.  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  51
125 วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล. แก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวล...ความคุ้มค่าในภาวะโลกร้อน.  วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  51
126 สุวัฒน์ ผาบจันดา. หน้าต่างกระจกอนุรักษ์พลังงาน. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  47
127 อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร. จอมปลวกแอฟริกัน ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่  48
128 ทำให้อากาศสะอาดด้วย carbon credit.
129 ก้อนทอง ลุร์ดซามี. ไม่เห็นกล่องโฟม ไม่หลั่งน้ำตา.
130 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. 1 ปีของการเจรจาเรื่องโลกร้อนกับกติกาโลกฉบับใหม่
131 เพ็ชรชะรัชต์  เงินมา. "คาร์บอนเครดิต" ธุรกิจยุคโลกร้อน 
132 ณรงค์ พลีรักษ์. การทำแผนที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมมนุษย์ กรศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (Mapping of Carbon Dioxide Emission from Human Activities: A Case Study of Saensuk Municipality, Mueng District, Chon Buri Province) KKU Res. J. 2012; 17(6):895-910.
133 จิตติมา บ้านสร้าง. ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลดโลกร้อน เพิ่มเศรษฐกิจ ผลิตได้ แต่…ใช้ไม่ได้
134 กรรณิการ์ พลอยสว่าง. เมื่อขยะล้นเมือง
135 เพชร มโนปวิตร. ขบวนการเปลี่ยนโลกด้วยกอไผ่.
136 จิตติมา บ้านสร้าง. หนาวนี้คงไม่มีหนาว : โลกร้อนร้ายกว่าที่คิด
137 จิตติมา บ้านสร้าง. ถึงเวลาออกโรง…ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต
138 ก้อนทอง ลุร์ดซามี. เรื่องเป็นชิ้นเป็นอันของขยะ
139 ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์. โป๊บกับโลกร้อน…ไม่ใช่กิจของสงฆ์?
140 แก้ว กังสดาลอำไพ. คุยสบายๆ เรื่องน้ำประปา
141 ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์. ค่าเก็บขยะ…เพิ่มเงินเพิ่มประสิทธิภาพ?
142 จิตติมา บ้านสร้าง. ดราม่าหมอกควัน ถึงวันสะท้อนเรื่องจริง
143 ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์. คืนที่ฟ้าไร้ดาวใน Under the Dome
144 ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์. เปลี่ยนอึเป็นขุมทรัพย์. 
145 ฐิตินันท์ ศรีสถิต. ปั่น ปลุก เปลี่ยน
146 อะไรอยู่ในขยะ..รู้หรือไม่กว่า 96% ของขยะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
147 การจัดการขยะด้วยแนวคิด 7 R
148 เปิดเทอมใหม่หัวใจกรีน : นี่มันมหาวิทยาลัยหรือนี่
149

จิตติมา บ้านสร้าง. หนาวเฉียบพลัน 59 โลกจะส่งสัญญาณอะไ

150  ารพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization Development)


 


 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121