Copyright 2022 - Custom text here

หนังสือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ รายละเอียดของรายการ
1 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคเอกชน
2 กรมควบคุมมลพิษ. สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย. (2551). คู่มือการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  กรมควบคุมมลพิษ.
3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2554). คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายในสำนักงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
4 กรุงเทพมหานคร. สำนักสิ่งแวดล้อม. (2556). คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายสำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. 
5 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
6 คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน
7 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
8 คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (การไฟฟ้านครหลวง)
9 คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว  (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
10 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. (2556). สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ (สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยกับการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
11 การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions) (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
12 คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
13 ค่าธรรมเนียมในการดำเนินโครงการภายใต้มาตรฐาน VCS แนวทาง VCS : คู่มือการตรวจสอบและการทวนสอบ (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
14 ช่วยโลกคลายร้อน@องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
15 คู่มือการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านชีวมวล  (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
16 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
17 คู่มือศักยภาพของพรรณไม้สำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้  (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
18 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
19 พื้นฐานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
20 แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด  (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
21 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
22 แนวทางการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
23 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
24 E for E กับการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้ ESCOFUND (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
25 กลยุทธ์สำคัญสำหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
26 10 ปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและก้าวต่อไป (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.))
27 พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ปฐม ชัยพฤกษทล ธาดา วรุณโชติกุล และ ชฎาพร นรางค์เพชร์, บรรณาธิการ. (2558). คู่มือการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรรายสาขาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).
28 ภคมน สุภาพพันธ์ ปฐม ชัยพฤกษทล พวงพันธ์ ศรีทอง ธาดา วรุณโชติกุล และ ชฎาพร นรางค์เพชร์.  (2559). ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจโลกร้อนด้วย ฉลากคาร์บอน. กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).
29 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิก. ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2545.
30 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. คู่มือ การแยกและทิ้งขยะของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2551.
31 ชวนพิศ บุญย่อย วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ พนมพร วงษ์ป่าน วิชาญ แก้วประสม อัศดร คำเมือง และ วนิดา แจ่มจันทร์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยของเกษตรกรสวนส้ม พื้นที่ลุ่มน้ำฝาง จากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช. ปทุมธานี :  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550.
32 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อำนาจ ชิดไธสง และ ศุภกร ชินวรรโณ. Climate@Risk: ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2557.
33 อำนาจ ชิดไธสง และ อัศมน ลิ่มสกุล. สรุปสาระสำคัญรายงานสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC : เอกสารประกอบการเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2557.
34 วิฑูรย์ ปัญญากุล (บรรณาธิการ), วราทิพย์ วีรกิจ, นาวิน โสภาภูมิ, นภา ตรีรัตน์สกุลชัย, จารุรินทร์ พลหินกอง, ภุมรินทร์ เตาวโรดม, กสิณา ลิมสมานพันธ์, เดชรัต สุขกําเนิด. จะปรับตัวรับมือโลกร้อนอย่างไร: บทเรียนจากความร่วมมือ 4 ฝ่าย. กรุงเทพฯ : องค์การอ็อกเฟม, 2556.
35 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ และ ลดาวัลย์ พวงจิตร. เรดด์พลัสประเด็นเจราระดับโลก โจทย์การบ้านระดับประเทศ.  กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2557.
36 อำนาจ ชิดไธสง. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เล่มที่ 1 : สภาพภูมิอากาศในอดีต. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
37 นิรมล สุธรรมกิจ  และ อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์. เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน. กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2555.
38 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ กอบกุล รายะนาดร. กฎหมาย ว่าด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม. เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
39 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ กอบกุล รายะนาคร. นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
40 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง แชบเบียร์ กีวาลา งามทิพย์ ภู่วโรดม และ สิรินทรเทพ เต้าประยูร. คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์ข้าว. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553. บทที่ 1-5  และ บทที่ 6-8
41 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ. แผนแม่บท รองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562. เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
42 ชยันต์ ตันติวัสดาการ ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล นิรมล สุธรรมกิจ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ศุภกร ชินวรรโณ  สิริลักษณ์ เจียรากร  อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อำนาจ ชิดไธสง. รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา:สิ่งที่ประเทศไทยทำได้. กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคี ด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2556.
43 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. นโยบายและจุดยืนเรื่องโลกร้อนของสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2553.
44 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย. เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
45 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. แนวทางการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับฉลากคาร์บอน. กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
46 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้.  โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัของภาคส่วนที่สำคัญ. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, 2554.
47 ทศพร พงษ์กลาง. รายงานการศึกษาเรื่อง คาร์บอนเครดิต. กรุงเทพฯ : สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานวัสดุและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554.
48 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). แนวทางการทวนสอบ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : องค์การ, 2556.
49 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. Retrieved from https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
50 UNCTAD. Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate. UNCTAD, 2013.
51 Plassmann, K. Product Carbon Footprinting Standards in the Agri-Food Sector. Switzerland : International Trade Centre, 2012.
52 Auerbach, Raymond, Rundgren, Gunnar and Scialabba, Nadia  (eds.). Organic Agriculture: African Experiences in Resilience and Sustainability. Rome : FAO, 2013.
53 Cook, John. The Scientific Guide to Global Warming Skepticism. 2010.
54 Heinberg, Richard and Lerch, Daniel, eds. The Post Carbon Reader : Managing the 21st Century’s Sustainability Crises. Watershed Media, 2010.
55 Burke, Marshall and Lobell, David. Climate Change and Food Security: Adapting Agriculture to a Warmer World.Springer, 2010.
56 Marko Keskinen, Suppakorn Chinvanno, Matti Kummu, Paula Nuorteva, Anond Snidvongs, Olli Varis & Kaisa Västilä. Water and Climate Change in the Lower Mekong Basin: Diagnosis & recommendations for adaptation. TKK & SEA START RC, 2009.
57 Plassmann, K. Product Carbon Footprinting Standards in the Agri-Food Sector. Switzerland : International Trade Centre, 2012. 
58 UNEP. Climate Change Science Compendium 2009. UNEP, 2009.
59 Glantz, Michael H., Gommes, Rene and Ramasamy, Selvaraju. Coping with A Changing Climate: Considerations for Adaptation and Mitigation in Agriculture. FAO. 2009.
60 McGray, Heather,  Hammill, Anne and Bradley, Rob. Weathering the Storm: Option for Framing Adaptation and Development. World Resources Institute (WRI), 2007.
61 Hellmuth, Molly E., Moorhead, Anne, Thomson, Madeleine C. , and  Williams, Jim (eds). Climate Risk Management in Africa: Learning from Practice. IRRI, 2007.
62 FAO. Climate Change And Food Security: A Framework Document. FAO, 2008.
63 UNFPA. At the Frontier Young People and Climate Change. UNFPA, 2009
64 Meléndez-Ortiz, Ricardo and Roffe, Pedro, eds.Intellectual Property and Sustainable Development: Development Agendas in a Changing World. ICTSD,2011.
65 FAO.  Coping with climate change – the roles of genetic resources for food and agriculture. Rome : FAO, 2015.
66 International Centre for Trade and Sustainable Development. Trade, Climate Change and Sustainable Development: Key Issues for Developing Countries. ICTSD,n.d.
67 World Bank. Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must Be Avoided. World Bank, 2012. Part  1,  Prt 2
68 Trexler Climate + Energy Services, Inc.A Consumer's Guide to Retail Carbon Offset Providers. Clean Air Cool Planet, 2006.
69 FAO. Organic Agriculture and Climate Change Mitigation: A Report of the Round Table on Organic Agriculture and Cimate Change. FAO, 2011
70 หนังสือห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 724 เล่ม (ณ วันที่ 10 ม.ค. 60)
71  ภาวะโลกร้อน 
72 สารานุกรมพลังงานทดแทน
73 ารเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน

  •  

     

     

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121