Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รวบรวมสารสนเทศอันเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดขฯ เพื่อสำนึกในพระมหาากรุณาธิคุณ โดยรวบรวมสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 
ลำดับ รายการ
1 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
2 หนังสือของพ่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 แนวพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและศิลปาชีพ
4 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 พระอัจฉริยภาพ ๘๔ พรรษา นวมินทรมหาราชา
6 เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ
7 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
8 หนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ
9 รายงานผลการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
10 ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง
11 แนวพระราชดำริในมหานคร คลองลัดโพธิ์ และ สะพานภูมิพล
12 กลางใจราษฏร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี
14 King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work (Part : Crown Property)
15 Concepts and theories of His Majesty the King on development
16 From Royal Initiatives
17 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
18 การจัดการแก้มลิงตามพระราชดำริ ส่วนที่ 1
19 การจัดการแก้มลิงตามพระราชดำริ ส่วนที่ 2
20 ผลสัมฤทธิ์สร้างองค์ความรู้สู่การขยายผล โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
21 ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง
22 แนวพระราชดำริในมหานคร คลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล
23 ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) ในรูปแบบต่างๆ
24 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
25 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
26 Thailand Sustainable Development Sourcebook : คู่มือการพัฒนาที่ยั่งยืน
27 สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 Royal Development Study Centers
29 พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 ๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
31 เที่ยวตามรอยพ่อในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง
32 ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
33 CSR ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
34 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งพระราชา
35 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : หลักการทรงงาน
36 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : วิถีแห่งดุลยภาพ
37 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รากฐานความมั่นคงของมนุษย์
38 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม
39 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
40 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พลังงานสีเขียว
41 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พระเกียรติเกริกไกร
42 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ผลสำเร็จสู่ประชาชน
43 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ปราชญ์แห่งดิน
44 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : น้ำคือชีวิต
45 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ทฤษฎีใหม่
46 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น
47 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : จากน้ำเสียสู่น้ำใส
48 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต
49 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 1
50 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 2
51 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 3
52 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ
53 The Developer King
54 เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
55 การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
56 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากรากฐานของสังคมไทย (แผ่นพับ)
57 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
58 ศาสตร์แห่งพระราชา แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติ
59 เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
60 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
61 คู่มือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับเกษตรกร
62 50 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
63 50 The Royal Chitralada Projects
64 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
65 ไปไหน...ไปกัน คู่มือท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 8 เส้นทาง 25 การเรียนรู้ใกล้กรุง
66 เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้แนวทางการดำรงชีวิต
67 เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน
68 ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
69 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา
70 กษัตริย์นักพัฒนา
71 การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
72 ทฤษฎีใหม่หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
73 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
74 เส้นทางสู่...ความพอเพียง
75 3 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
76 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
77 ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2556 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
78 กษัตริย์นักพัฒนา
79 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ
80 ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่
81 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
82 บันทึกความทรงจำเรื่อง การสื่อสารของในหลวง
83 Royal Development Projects
84 Huai Sai Royal Development Study Centre
85 Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre
86 RAMA IX Golden Jubilee Temple
87 ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
88 อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ
89 พระราชดำรัส พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่
90 Puparn Royal Development Study Centre
91 Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre
92 Khao Hin Sorn Royal Development Study Centre
93 Pikun Thong Royal Development Study Centre
94 60 ปี ทรงพัฒนาชนบทเพื่อประชาชน
95 พระบิดาแห่งฝนหลวง
96 ในหลวงของเรากับฝนหลวง
97 โครงการพระราชดำริฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ
98 ผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริ
99 หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต
100 พระเกียรติเกริกไกร
101 เที่ยวตามพ่อในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ
102 พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ
103 ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
104 เครื่องกลเติมอากาศ แบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C
105 กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (Chaipattana Low Speed Surface Aerator, Model RX-2)
106 โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
107 รักษ์ป่า รักษาชีวิต
108 เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต
109 จอมปราชญ์แห่งดิน
110 น้ำ คือ ชีวิต
111 จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ฉบับการ์ตูน
112 30 ปี กปร. สามทศวรรษ สามสะพาน
113 ประมวลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบาย 2542-2545
114 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ
115 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
116 เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกในการพัฒนา
117 New Theory
118 ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง
119 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ (Sufficiency Economy and the New Theory)
120 ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
121 ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2543-2545 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
122 ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
123 พิพิธภัณฑ์เพื่อชีวิต
124 Museum for life
125 The Royally-initiated Wat Mongkol Chaipattana Area Development Project
126 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
127 โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22) กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
128 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
129 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
130 His Majesty the King and the Royal Initiative towards Balancing Thailand's Development
131 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา
132 อัครศิลปิน
133 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (กระทรวงวัฒนธรรม)
134 ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นศุขศานต์ (กระทรวงวัฒนธรรม)
135 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
136 พิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
137 ภูมิพลังแผ่นดิน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
138 แสงแห่งสยาม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
139 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
140 อนุสรณ์ 44 ปี โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 2504-2548 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
141 รอยทางคนสร้างไฟ 4 ทศวรรษโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
142 50 ปี เขื่อนอุบลรัตน์ ครึ่งศตวรรษแห่งการพัฒนา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
143 เขื่อนอุบลรัตน์  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
144 เขื่อนขาแหลมและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
145 50 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อน โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
146 เขื่อนรัชชประภา  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
147 50 ปีเขื่อนภูมิพล กึ่งศตวรรษแห่งสายน้ำพระทัย ไฟฟ้าก้าวไกล ชุมชนพัฒนา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
148 ที่ระลึกเนื่องในพิธีชนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 8 31 มกราคม 2539 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
149 ที่ระลึกเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด "เขื่อนภูมิพล" 17 พฤษภาคม 2507 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
150 คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กระทรวงวัฒนธรรม)
151 คู่มือสื่อมวลชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 25-29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
152 Media Guide Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 25-29 October 2017
153 ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
154 หัวใจของแผ่นดิน (พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการ, ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)
155 เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ (บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง และ “น้ำน้อย” ปรียศรี พรหมจินดา นักวาดภาพประกอบ)
156 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระอัจฉริยภาพด้านการปศุสัตว์และพระเมตตาต่อสัตว์ทรงเลี้ยง 
157 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 1 เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
158 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 2 เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ถึงวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559
159 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 2 เล่มที่ 2  ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ถึงวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559
160 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 2 เล่มที่ 3  นานาอารยประเทศ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ถึงวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559
161 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 3 เล่มที่ 1  กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
162 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 3 เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด วันพุธ ที่ 16 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
163 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 3 เล่มที่ 3 นานาอารยประเทศ วันพุธ ที่ 16 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
164 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 4 เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 1 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559
165 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่   4 เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด วันพฤหัสบดี ที่ 1 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559
166 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่   4 เล่มที่ 3 อารยประเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559
167 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 5 เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 16 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
168 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 5 เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด วันศุกร์ที่ 16 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
169 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 5 เล่มที่ 3 อารยประเทศ วันศุกร์ที่ 16 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
170 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 6 เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 1 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
171 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 6 เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด วันอาทิตย์ที่ 1 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
172 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 6 เล่มที่ 3 อารยประเทศ  วันอาทิตย์ที่ 1 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
173 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 7 เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร นิทรรศการ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
174 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 7 เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด นิทรรศการ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
175 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 7 เล่มที่ 3 อารยประเทศ นิทรรศการ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
176 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 8 เล่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
177 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 8 เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
178 ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ 8 เล่มที่ 3 อารยประเทศ วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
179 พระเสด็จสู่ฟ้า...ราษฏร์ล้วนอาลัย  (ในรูปแบบไฟล์ PDF)
180 พระเสด็จสู่ฟ้า...ราษฏร์ล้วนอาลัย (ในรูปแบบ e-book)
181 พระคุณแนบไว้นิรันดร : พระบรมราโชวาท และพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในรูปแบบไฟล์ PDF)
182 พระคุณแนบไว้นิรันดร : พระบรมราโชวาท และพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ่านออนไลน์)
183

นักวิทย์คิดถึงในหลวง

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121