Copyright 2022 - Custom text here

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รวบรวมสารสนเทศอันเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในส่วนนี้ เป็นการรวบรวมบทความจากวารสาร หนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย

 

5 ธันวา มหามงคล "ขอให้ทุกคน ได้สังวร ระวังให้มาก และประคับประคองกาย ใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น". เนชั่นสุดสัปดาห์ 19,967(10 ธ.ค. 2553),8-9.

60 ปีใต้ร่มพระบารมี (60 Years under the Guardianship of His Majesty's Kindness and Compassion). กินรี 23,6(มิ.ย. 2549),94-96.
 
60 ปี ทั่วโลกชื่นชมพระบารมี. วารสารยุติธรรม 5,6(มิ.ย.-ก.ค. 2549),4-7.
 

กฤษณ์ สุนทรชาติ. พระผู้ให้แสงสว่างแก่ทุกชีวิตไทย. ข่าวสาร กฟผ. 36,3(พ.ค.-มิ.ย. 2549),24-29.

กมลทิพย์ ใบเงิน. การศึกษากับพ่อหลวง. เนชั่นสุดสัปดาห์ 17,862(5 ธ.ค. 2551),68-69.
 
กรมวิชาการ. พระเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านการป้องกันประเทศ. วารสารวัฒนธรรมไทย 33,8(พ.ค. 2539),3-8.
 
กรมวิชาการ. พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ. วารสารวัฒนธรรมไทย 32,11(ส.ค. 2538),3-12.
 
กรมวิชาการ. พระเจ้าอยู่หัว เหนือเกล้าชาวไทย. วารสารวัฒนธรรมไทย 33,11(ส.ค. 2539),3-6.
 
กรรณิกา ชีวภักดี. กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการแสดงภาพ "เทอดไท้องค์ราชันย์ เจริญสัมพันธไมตรี ณ ต่างแดน" จากหนังสือ Thailand Illustrated. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 11,125(พ.ค. 2549),57-59.
 
กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 52,29(9-15 ธ.ค. 2548),3-5.
 
กฤษฎา บุญราช. พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กกำพร้า (Great Royal Kindness for AIDS Orphans). กินรี 15,3(มี.ค. 2541),64-68.
 
กองบรรณาธิการ. 10 ภาพประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. สกุลไทย 58,2976(1 พ.ย. 2554),6-7.
 
กองบรรณาธิการ. โครงการพระราชดำริคลองลัดโพธิ์-สะพานภูมิพล แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ-ลดการจราจรติดขัด. Engineering Today 8,96(ธ.ค. 2553), 40-42
 
กองบรรณาธิการ. พระเกียรติคุณอันประเมินค่ามิได้. ผาสุก 33,172(ต.ค.-ธ.ค. 2553),4-7.
 
กอบเกียรติ ป้อยแก้ว. 42 ปี เขื่อนภูมิพล ...พลังน้ำ พลังชีวิต. ข่าวสาร กฟผ. 36,3(พ.ค.-มิ.ย. 2549),30.
 
กัญจนา พูลผล. คุรุราชันย์. ความรู้คือประทีป ฉ.4(ตค.-ธค.2542),6-15.
 
กัญดา ธรรมมงคล, คุณ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา. ผู้ส่งออก 20,472(ปักษ์แรก เม.ย. 2550),1-71.
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” พระอัจฉริยภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สืบค้นจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1716:article-20161027&catid=49&Itemid=251
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. โครงการพลังน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สืบค้นจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1707:article-20161019-01&catid=49&Itemid=251
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.  “เขื่อนของพ่อ” เขื่อนภูมิพล. สืบค้นจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:article-20161017-02&catid=49&Itemid=251
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. โครงการพระราชดำริ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ จังหวัดยะลา. สืบค้นจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1704:article-20161017&catid=49&Itemid=251
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. สวนจิตรลดาห้องทดลองส่วนพระองค์ จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจพลังงานทดแทนของคนไทย สืบค้นจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1702:article-20161016-01&catid=49&Itemid=251
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. พระผู้ทรงเป็นวิศวกรนักพัฒนาแห่งแผ่นดิน. สืบค้นจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1700:article-20161014&catid=49&Itemid=251
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เรือนรับรองพิเศษ กฟผ. ที่ประทับทรงงานของในหลวง. สืบค้นจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1735:article-20161107-01&catid=49&Itemid=251
 
กาฟิวด์. วันเสด็จขึ้นครองราชย์. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 14,153(มิ.ย. 2552),5.
 
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 55,10(30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2550),12-13.
 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. นิตยสารท้องถิ่น 39,6(มิ.ย. 2542),10-21 39,9(ก.ค. 2542),2-15.
 
การประกวดเรียงความ-บทความรางวัลเงินทุนภูมิพลปีการศึกษา 2540. จุฬาสัมพันธ์ 41,29(24 ส.ค. 2541),14.
 
การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ. วารสารเศรษฐกิจและสังคม 48, 1 (ม.ค.-มี.ค.54) 9-14.
 
การเร่งรัดจัดสร้างพุทธมณฑลให้เสร็จทันการเฉลิมให้ทันการเฉลิมพระชนมพรรณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 60 พรรษาในปี 2520. สยามจดหมายเหตุ 9,34(17-23 ส.ค. 2527),937.

การแสดงมหาดุริยางค์ไทย-สากลเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจภักดิ์เฉลิมจักรีนฤบดินทร์. ร่วมใจภักดิ์เฉลิมจักรีนฤบดินทร์. จุฬาสัมพันธ์ 56,30(19 ส.ค. 2556),2.
 
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ,  คุณหญิง. 28 เมษายน คล้ายวันราชาภิเษกสมรส ทวยราษฎร์น้อมประณตถวายพระพรชัยมงคล. สกุลไทย 61,3158(28 เม.ย. 2558),6-7,38-42,50 ; 61,3159(5 พ.ค. 2558),38-42,95.
 
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ . สกุลไทย 61,3140(23 ธ.ค. 2557),109-111.
 
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ,  คุณหญิง. ปวงประชาเปรมปรีดิ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (1). สกุลไทย 52,2694(6 มิ.ย. 2549),32-35 ; 52,2695(13 มิ.ย. 2549),31-35 ; 52,2698(4 ก.ค. 2549),36-39.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระบิดาแห่งเทคโนโลยี.  สกุลไทย 53,2749(26 มิ.ย. 2550),3,31 ; 53,2750(3 ก.ค. 2550),3,29 ; 53,2751(10 ก.ค. 2550),3,29 ; 53,2752(17 ก.ค. 2550),3,29 ; 53,2753(24 ก.ค. 2550),3,29 ; 53,2754(31 ก.ค. 2550),3,29 ; 53,2755(7 ส.ค. 2550),4,29 ; 53,2756(14 ส.ค. 2550),3,29.
 

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์ และสาธารณสุข. สกุลไทย 53,2746(5 มิ.ย. 2550),3,31 ; สกุลไทย 53,2747(12 มิ.ย. 2550),4,31 ; สกุลไทย 53,2748(19 มิ.ย. 2550),3,31.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา . สกุลไทย 54,2776(1 ม.ค. 2551),3,27.คณิต ณ นคร. พระบารมีปกเกล้าฯ เหล่าอัยการ. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),119-125.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระเกียรติคุณกำจรไกล. สกุลไทย 54,2777(8 ม.ค. 2551),3,29-30.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - ด้านวรรณศิลป์. สกุลไทย 61,3142(6 ม.ค. 2558),106-107,95.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. . พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระอัจฉริยภาพด้านภาษา. สกุลไทย 53,2732(24 ก.พ. 2550),3,29 ; 53,2733(6 มี.ค. 2550),3,29 ; 53,2734(13 มี.ค. 2550),3,29.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ. สกุลไทย 53,2740(24 เม.ย. 2550),3,33 ; 53,2741(1 พ.ค. 2550),3,29 ; 53,2742(8 พ.ค. 2550),3,31 ; 53,2743(15 พ.ค. 2550),3,29.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระอัจฉริภาพด้านศิลปะ-การถ่ายภาพ. สกุลไทย 53,2744(22 พ.ค. 2550),3,29.

 

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ,คุณหญิง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ-การถ่ายภาพ. สกุลไทย 53,2745(29 พ.ค. 2550),3,29.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. พระมหากรุณาธิคุณด้านเกษตรกรรมทรงจัดการทรัพยากรน้ำ.เสนาสาร 44,828(เม.ย.-พ.ค. 2539),8-11


กุสุมา รักษมณี. ผลงานฝีพระหัตถ์ด้านศิลปะและการออกแบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 27,ฉ.พิเศษ(ธ.ค. 2545),89-96.

กุสุมา รักษมณี.พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านภาษาและหนังสือ.ภาษาและหนังสือ 27,1-2(เม.ย. 2538-มี.ค. 2539),7-49

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษา. จุฬาสัมพันธ์ 54,47(12 ธ.ค. 2554),2.
 
เกษม วัฒนชัย. ธ คือครูผู้ยิ่งใหญ่ : เรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 13,1(พ.ค. 2543-มี.ค. 2544),3-10.
 
เกษม วัฒนชัย. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 50,28(5-11 ธ.ค. 2546),10-14.
 
เกษมศักดิ์ วิชิตเชื้อ.ในหลวงของเรากับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ.บานไม่รู้โรย 3,6(ก.ค. 2530),48-53
 
เกศริน. พระราชพิธีฉัตรมงคล. วารสารเสนาสนเทศ 23,13(15 เม.ย. 2528),5-8.
 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.พระผู้สร้างเอกภาพแห่งแผ่นดิน.ภาษาและวัฒนธรรม 20,2(พ.ค-ส.ค 2544),5-9คอนเสิร์ตเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน 8 ก.พ. นี้ ที่หอประชุมจุฬาฯ. จุฬาสัมพันธ์ 56,5(4 ก.พ. 2556),3.
 
ไกรทิพย์ พันธุ์วุฒิ. เย็นศิระเพราะพระบริบาล (Safe under his benevolence). กินรี 16,12(ธ.ค. 2542),102-105.
 
ขวัญแก้ว วัชโรทัย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสื่อสารมวลชน. รัฐสภาสาร 44,6(มิ.ย. 2539),21-36. 
 
คณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ."น้ำคือชีวิต" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.เทศาภิบาล 93(ธ.ค. 2541),4-10.
 
คณิตา เลขะกุล. โครงการพระราชดำริ คือ ทรัพย์สินทางปัญญา. วารสารวิชาการ 2,11(พ.ย. 2542),37-40.
 
คณิตา เลขะกุล. ทั่วสากลพระเกียรติลือ. อนุสาร อสท 47,5(ธ.ค. 2549),52-56.
 
คณิตา เลขะกุล.ในหลวงของเรา. อนุสาร อสท 28,5(ธ.ค. 2530),22-34.
 
คณิตา เลขะกุล. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ภาษาไทย. วารสารไทย 29,106(เม.ย.-มิ.ย. 2551),49-55
 
คณิตา เลขะกุล. เพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารไทย 27,98(เม.ย.-มิ.ย. 2549),17-19..
 
ครั้งแรก ซีดีรอมเฉลิมพระเกียรติ. Business computer magazine 8,96(ก.พ. 2540),105-110.
 
คลองลัดโพธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2, 11 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 12-13.
 
ความซื่อตรงต่อแผ่นดินเป็นคุณธรรมในพระองค์ (Honesty is a virtue). กินรี 16,7(ก.ค. 2542),40-41.
 
ความเป็นมาของเขื่อนภูมิพล. ข่าวสาร กฟผ. 34,3(พ.ค.-มิ.ย. 2547),22-23,34-35.
 
ความสำเร็จและล้มเหลวในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำไทย. วารสารชมรมนักอุทกวิทยา 2,2(2541),72-147.
 
ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 12,1(มิ.ย.-ต.ค. 2542),9-10.  
 
คอนเสิร์ต เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน. เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน. จุฬาสัมพันธ์ 56,7(18 ก.พ. 2556),2.
 
คอนเสิร์ตเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน 8 ก.พ. นี้ ที่หอประชุมจุฬาฯ. จุฬาสัมพันธ์ 56,5(4 ก.พ. 2556),3.
 
เครื่องกลเติมอากาศ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เพื่อการบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. MTEC วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 3(เม.ย.-มิ.ย.2539),6-9
 
คำกราบบังคมทูลราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร, (2533), 8-21.
 
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร, (2531), 9-12.

คำกราบบังคมทูลราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (2535),8-24.

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (2536),7-9.
 
โครงการคลองภูมิพล. ยุทธโกษ 96,1(ต.ค. 2530),40-41.
.
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. วารสาร กสท. (พ.. 2542),33-36.
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. รัฐสภาสาร 50,12(ธ.ค. 2545),91-102.
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ โดยชนิดา ชิตบัณฑิตย์. ฟ้าเดียวกัน 3,4(ต.ค.-ธ.ค. 2548),117-191.
 
ใคร ๆ ก็รักในหลวง.มานวสาร 9,11(พ.ย. 2529),14-17
 
จรูญ ไชยศร. การประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบในหลวง. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,12(ธ.ค. 2542),19-22.
 
จรูญศรี ค้าสุวรรณ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.วารสารวัฒนธรรมไทย 20,12(ธ.ค. 2524),15-24
 
จอห์น, เอริก จี. ประเทศไทย : แวดวงกลุ่มอิทธิพลภายในสถาบันกษัตริย์ในช่วงชีวิตอัสดงคตของกษัตริย์ภูมิพล. ฟ้าเดียวกัน 9,2(เม.ย.-มิ.ย. 2554),204-217.
 
จักรกฤษณ์ สิริริน. 'ในหลวง' กับ 'เทคโนโลยี'. เนชั่นสุดสัปดาห์ 16,809(30 พ.ย. 2550),60-61.
 
จักรกฤษณ์ สิริริน. 'ในหลวง' กับ ICT. เนชั่นสุดสัปดาห์ 16,810(7 ธ.ค. 2550),56-57.
 

จำนงค์ ทองประเสริฐ. พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับพระบรมราโชวาท. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 27,ฉบับพิเศษ(ธ.ค. 2545),75-84.

จำนงค์ ทองประเสริฐ.พระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.วารสารราชบัณฑิตยสถาน 17,1(ต.ค.-ธ.ค. 2534),5-18.

จำนงค์ ทองประเสริฐ. พระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พุทธจักร 45,12(ธ.ค. 2534),5-11

จำนงค์ ภควรวุฒิ. ทรงได้รับการสดุดีเป็นหนึ่งใน "วีรชนเอเขีย" (His Majesty the King Named One of 'Asian Heroes). กินรี 23,2(ธ.ค. 2549),32.

จำปาลาว. ตามรอยพระยุคลบาท คราวเสด็จฯประพาสนครพนม (Retracing His Majesty's Footsteps to Nakhon Phanom). กินรี 24,12(ธ.ค. 2550),128-132.
 
จำปาลาว. เที่ยว 3 เส้นทางถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์ (Three Routes Paying Tribute to the 60th Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne). กินรี 23,6(มิ.ย. 2549),111-118.


จำลอง ชูเกลี้ยง.น้ำพระทัยในหลวงต่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ.เทศาภิบาล 86,12(ธ.ค. 2534),14-22

จากสะพาน 'ภูมิพล 1-2' ถึง 'คลองลัดโพธิ์-กังหันพลังน้ำ'. เนชั่นสุดสัปดาห์ 19,965(26 พ.ย. 2553),12-13.

จามจุรีพระราชทานกับที่มาของลานจามจุรี. จุฬาสัมพันธ์ 41,21(ต.ค. 2539),9.


จารึก รัตนบูรณ์. "ทฤษฎีใหม่" พระราชดำริ "อัจฉริยะ" เกษตรกรยั่งยืน. ฐานสัปดาห์วิจารณ์ 4,200(21-27 ก.พ. 2541),37-38.   

จารุลินทร์ มูสิกะพงษ์. กษัตริย์นักพัฒนา. วารสารไทย 3,12(ต.ค.-ธ.ค. 2526),3-7.

จิตวิทยาตามแนวพระราชดำริ. จุฬาสัมพันธ์ 42,23(23 ก.ค. 2542),4.

จิรภา อ่อนเรือง.บารมีพระมากพ้นรำพัน.จันทรเกษม ฉ.187พ.ย.-ธ.ค. 2528,1-4

จิรภา อ่อนเรือง.พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หว ผู้เปรียบประดุจดวงประทีปส่องโลก.จันทรเกษม ฉ.181(พ.ย.-ธ.ค. 2527),1-6
 
จิรภา อ่อนเรือง.พระราชาเป็นสง่าแก่แคว้น.สกุลไทย 31,1572(4 ธ.ค. 2527),5-7,14.


จุรีรัตน์ ผ่องแผ้ว. ธ คือแสงนำปัญญาฝ่าวิกฤต. โดมทัศน์ 27,1(ม.ค.-มิ.ย. 2549),32-58.

จุฑามาศ ลินิการถกล. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับขบวนการสหกรณ์. วารสารนักบริหาร 19,4(ต.ค.-ธ.ค. 2542),48-53.

จุฬาฯจัดกิจกรรมปฐมฤกษ์ฉลอง "วันภาษาไทยแห่งชาติ" อภิปราย "พระกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านภาษาไทย". จุฬาสัมพันธ์ 42,23(23 ก.ค. 2542),1.

จุฬาฯ จัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี 20 ก.พ. นี้ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จฯ มาทรงดนตรีที่จุฬาฯ. จุฬาสัมพันธ์ 55,4(30 ม.ค. 2555),3.

จุฬาฯ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ. จุฬาสัมพันธ์ 41,22(29 มิ.ย. 2541),1-2.

จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. ผลประกวดเรียงความ - บทความชิงรางวัลเงินทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2545. จุฬาสัมพันธ์ 46,24(30 มิ.ย. 2546),10.

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์, สมเด็จเจ้าฟ้า. ปัญหาการย้ายถิ่นเข้าเมืองและวิธีแก้ไข. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8,1ม.ค.-ก.พ. 2521,1-24.

จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์. หญ้าแฝกกำแพงทีมีชีวิตและมีมูลค่า. ฐานสัปดาห์วิจารณ์ 2,94(10-16 ก.พ. 2539),47.

จิรภา อ่อนเรือง. พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชน. วิทยาจารย์ 76,4(ต.ค.-ธ.ค. 2520),3-15.

เจรมัย พิทักษ์วงศ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง. บ้านและสวน 32,376(ธ.ค. 2550),34, 36, 38.

เจริญผล สุวรรณโชติ.ชี้ทางการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้สำหรับการศึกษาของชาติ.วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 25,141(ธ.ค. 2530-ม.ค. 2531),39-42
 
เจริญผล สุวรรณโชติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการฝึกอบรมเยาวชนเกษตร ณ วัดญาณสังวราราม.วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 25,144(มิ.ย.-ก.ค. 2531),11-13
 
ชน ทับษิณ.พ่อเมือง.อนุสาร อสท 14(ธ.ค. 2516),8-11
 
ชนรดา อินเที่ยง. องค์อัครศิลปิน ปิ่นไผท. Productivity world 4,23(พ.ย.-ธ.ค. 2542),53-58.
 
ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์. พระบรมราชโชวาทปีใหม่ พุทธศักราช 2527. พุทธจักร 38,2(ก.พ. 2527),43-45.
 
ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์.มหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2528.ชลธี ยังตรง.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับการปกครองไทย.เทศาภิบาล 91,6(มิ.ย. 2539),45-53 91,8(ส.ค. 2539),61-72
 
ชลธี ยังตรง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชกับการปกครองไทย. วารสารอาสารักษาดินแดน, 37,7(ก.ค. 2539),7-17 37,9(ก.ย. 2539),5-18.
 
ชเนตตี นวรัตน์. พระมหากษัตริย์กับการปลูกข้าวในประเทศไทย. กินรี 15,5(พ.ค. 2541),64-68.
 
ช่อม่วง. จดหมายถึงเพื่อน. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 7,12(ธ.ค. 2545),52-54.


ชาคริต จุลกะเสวี. ด้วยบารมี พระมหากษัตริย์ไทย ทรงคลี่คลายวิกฤติการณ์บ้านเมือง. วารสารไทย 27,98(เม.ย.-มิ.ย. 2549),5-6.

ชาติบุตร บุนยะจิตติ. ครั้งหนึ่งในชีวิต. โลกใบใหม่ 10,116(พ.ค. 2542),8-10.

ชาติบุตร บุณยะจิตติ. ฝนหลวง : แหล่งน้ำพระทัยสู่พสกนิกรชาวสยาม... โลกใบใหม่ 10,121(ต.ค. 2542),8-9.

ชาติบุตร บุญยะจิตติ. สนองแนวพระราชดำริ. โลกใบใหม่ 10,113(ก.พ. 2542),8-10.

ชานนท์. ทำดีเพื่อพ่อ ในวโรกาสครบ 60 ปีแห่งการครองราชย์. สกุลไทย 52,2689(2 พ.ค. 2549),38-41.

ชานนท์. ยลโฉมแสตมป์ที่ระลึก งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. สกุลไทย 52,2698(4 ก.ค. 2549),56-57, 92.

ชยากริต ศิริอุปถัมภ์. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,1(มิ.ย. 2538),1-20.

ชมัยพร แสงกระจ่าง. ถวายจงรักด้วยอักษรา เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา : ในหลวงของยาย น้า แม่ และฉัน. สกุลไทย 53,2728(30 มกราคม 2550),4.

ช่อปาริชาต. นิทรรศการเงินตราคู่แผ่นดิน นวมินทร์องค์ราชัน กรมธนารักษ์เชิญชวนร่วมสะสมเหรียญมรดกของชาติ. สกุลไทย 58,3013(17 ก.ค. 2555),22-23.

ชเนตตี นวรัตน์. พระมหากษัตริย์กับการปลูกข้าวในประเทศไทย (Thai Monarchy and Rice Cultivation). กินรี 15,5(พ.ค. 2541),64-68.

ชัยนันท์ นันทพันธ์. ในหลวงของเรากับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ. นิตยสารการท่าเรือแห่งประเทศไทย 34,356(ก.ย. 2530),35-40.

ชุติมา สัจจานันท์. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาญาณด้านการสื่อสาร. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 9,3(ก.ย.-ธ.ค. 2539),5-10.

ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา. พระเจ้าอยู่หัวกับแพทย์ทหารบก. วิทยาสารเสนารักษ์ 40,6(พ.ย.-ธ.ค. 2530),277-281.

ชูมาน ถิระกิจ. ในหลวงกับดนตรี. วารสารโดมทัศน์ 20,1(ม.ค.-มิ.ย. 2542),33-42. 

ชูมาน ถิระกิจ. พระราชประวัติ. วารสารโดมทัศน์ 20,1(ม.ค.-มิ.ย. 2542),7-15.

ชูมาน ถิระกิจ. เอกองค์มหาราชันในหล้า. โดมทัศน์ 27,1(ม.ค.-มิ.ย. 2549),59-68.

ชูมานน์. ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระอัจฉริยภาพ. โลกใบใหม่ 10,117(มิ.ย. 2542),23-24

เชาวน์ รูปเทวินทร์. ฟื้นความหลัง...การเสด็จนิวัติพระนครเมื่อ 40 กว่าปีก่อน. อนุสารไม้อัดบางนา 20,5(ก.ย.-ต.ค. 2534),55-58.

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,1(1 ม.ค. 2542),18-29.

ฐานิศร์ เหมศาสตร์. ในหลวงกับงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์. วารสารทับแก้ว 3,5(2542),23-34.
 
ณัฎฐภัทร จันทวิช. ของชิ้นเอกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. ศิลปากร [วารสาร] 47, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2547) 107-114.
 
ณัฎฐภัทร จันทวิช. พัดรองที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช. ศิลปากร 46,6(พ.ย.-ธ.ค. 2546),5-25.
 

ณัฏฐา รัตนกนกพร. บรรณานุกรมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี. วารสารห้องสมุด 41,1(ต.ค.-ธ.ค. 2540),25-45.

ดลฤดี สุวรรณคีรี. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศแนวใหม่. วารสารการประปาส่วนภูมิภาค 18,254(มิ.ย. 2539),22-23.

ดลหทัย. ศิลปกรรมภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. บ้านและสวน 20,236(เม.ย. 2539),260-275.

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถเพื่อปวงชนชาวไทย. โยธาสาร 18,6(พ.ย.-ธ.ค. 2549),26-31.

ดาวลูกไก่. "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  สกุลไทย 58,2989(31 ม.ค. 2555),22-23.

ดินจร. ในหลวง องค์อัครปราชญ์. ศิลปวัฒนธรรม 21,1(พ.ย. 2542),26-27.

เดือนฉาย เอกศาสตร์. พระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมมหาราชวงศ์จักรีกับเงินตราไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9. วารสารธนารักษ์ 23,2(มี.ค.-เม.ย. 2543),5-8 ; 23,3(พ.ค.-มิ.ย. 2543),14-20 ; 23,4(ก.ค.-ส.ค. 2543),7-14 ; 23,5(ก.ย.-ต.ค. 2543),5-16 ; 23,6(พ.ย.-ธ.ค. 2543),7-11 ; 24,1(ม.ค.-ก.พ. 2544),9-13 ; 24,2(มี.ค.-เม.ย. 2544),5-10 ; 24,3(พ.ค.-มิ.ย. 2544),5-13 ; 24,4(ก.ค.-ส.ค. 2544),9-23 ; 24,5(ก.ย.-ต.ค. 2544),7-20 ; 24,6(พ.ย.-ธ.ค. 2544),5-13.


เดือนฉาย เอกศาสตร์. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสที่องค์การและสถาบันต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช. วารสารตราไปรษณียากร 38,3(ต.ค. 2550),41-43.

เดือนฉาย เอกศาสตร์. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในรัชกาลปัจจุบันที่นักสะสมให้ความสนใจ. วารสารตราไปรษณียากร 40,1(ส.ค. 2552),39-42 ; 40,2(ก.ย. 2552),39-42. 

เดือนฉาย เอกศาสตร์. เหรียญที่ระลึกครบ 50 ปี ราชาภิเษกสมรสและเหรียญที่ระลึกครบ 50 ปี บรมราชาภิเษก. สารสำนักบริหารเงินตรา 175(เม.ย.-มิ.ย. 2543),16-19.

ตรีทศภาค. พ่อหลวงกับสิ่งแวดล้อม. Gear 2,8 (ส.ค.-ก.ย. 2549), 38-40 ; Gear 2,9 (ก.ย.-ต.ค. 2549), 38-40.

ตรัยพจน์. พระเอื้อ พระก่อเกื้อทวยไทย : จดจารึกรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชทานพันธุ์ปลาเพื่อประชาชนสุขสมบูรณ์. โลกใบใหม่ 11,124(ม.ค. 2543),8-9.

ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. จามจุรี 14,1(ม.ค.-เม.ย. 2555),14-23.

ตามรอยพ่อหลวง 'เศรษฐกิจพอเพียง' 'คำตอบที่แท้' แห่งชีวิตทุกสมัย. เนชั่นสุดสัปดาห์ 14,732(9 มิ.ย. 2549),12-13.

ถนอมนวล. 35 ปี แห่งวันบรมราชาภิเษกสมรส. วารสารเสนาสนเทศ 23,12(30 มี.ค. 2528),5-8.

ถนอมนวล.ร่มเกล้าชาวไทย.วารสารเสนาสนเทศ 23,4(3- พ.ย. 2527),5-10.
 
ถวายฎีกา งานปิดทองหลังพระของสำนักราชเลขาธิการ (Petitions from the People to His Majesty the King). กินรี 24,12(ธ.ค. 2550),58-66.
 
ถวายเหรียญรางวัลบอร์ล็อกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (His Majesty Awarded the First Dr. Norman E. Borlaug Medallion). กินรี 23,2(ธ.ค. 2549),36.

ถาวร ชนะภัย.ในหลวงของปวงพสกนิกร.ความรู้คือประทีป 23,4(ต.ค.-ธ.ค. 2525),15-20
 
แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ". จุฬาสัมพันธ์ 54,47(12 ธ.ค. 2554),6-7.
 
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 12,131(ก.พ.-มี.ค. 2550),25-28.
 
ทรงครองราชย์ ครองไทย 60 ปี. เนชั่นสุดสัปดาห์ 14,732(9 มิ.ย. 2549),16.
 
ทฤษฎีใหม่. นิตยสารท้องถิ่น, 38,6(มิ.ย. 2541),36-48.
 
ทฤษฎีใหม่ของในหลวง. ฐานเศรษฐกิจ (18-21 ก.ค. 2542),10.
 
ทฤษฎีใหม่ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาชนบทไทย ตามแนวพระราชดำริ. วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 7,2(เม.ย.-มิ.ย. 2539),11-12.
 
ทวี เลิศปัญญาวิทย์.ในหลวงกับการศึกษาทางช่าง.วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 25,141(ธ.ค. 2530-ม.ค. 2531),15-24
 
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.ทศพิธราชธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.ศรีวิชัย 11,1(ธ.ค. 2530),1-19
 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: การใช้กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน. วารสารกฎหมายปกครอง 15,1(เม.ย. 2539),9-15.

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความยุติธรรม. วารสารไทย 16,64(ต.ค.-ธ.ค. 2539),6-9.

ทองแถม นาถจำนง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมเวทีอภิปราย 'ชี้แจงปัญหาการใช้คำไทย'. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 55,10(30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2550),52-53.

ทองย้อย แสงสินชัย. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารวิชาการ 2,11(พ.ย. 2542),23-30.

"ท่านไปตีความเอาเอง ผู้พิพากษาศาลอะไรก็ตามต้องตีความ แล้วต้องตีความให้ถูก ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองพัง". เนชั่นสุดสัปดาห์ 15,783(1 มิ.ย. 2550),12.

ทีมายุโกโหตุมหาราชา 5 ธันวา มหาราช. หลักไท 20,768(19 ธ.ค. 2539),2-7. 

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา น้ำพระราชหฤทัย "ฝนหลวง" สู่ปวงชน. ฉลาดบริโภค 25(ม.ค.-ธ.ค. 2543),23-27.


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา พระผู้ทรงแผ่พระเมตตา พระผู้ทรงสร้างแรงบันดาลใจ. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 56,11(5-11 ธ.ค. 2551),10,12.

เทวีกร ขอจิตต์เมตต์. "ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา" น้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. วารสารรักษาดินแดน 12,74(ต.ค-ธ.ค. 2542),3-6.

เทิดทูนพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านภาษาไทย จุฬาฯ รณรงค์ใช้ให้ถูกต้อง. จุฬาสัมพันธ์ 41,27(10 ส.ค. 2541),1-3.

ธ ทรงเป็นคุณครูของแผ่นดิน (His majesty the king : The great teacher of Thailand). กินรี 19,12(ธ.ค. 2545),34-35.

ธ ทรงเป็นผู้ให้ แก่ปวงชน (The king who gives). กินรี 16,3(มี.ค.2542),18-21.

ธงชัย แซ่เจี่ย. นิทรรศการ "ภาพเล่าเรื่อง พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ" ของอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง : อีกรูปลักษณ์หนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติ. จุลสารลายไทยฉบับพิเศษ (29 ก.ค. 2551),1-12.

ธงทอง จันทรางศุ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 44,26(30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2540),84-85.

ธงทอง จันทรางศุ. ถ้อยพระวาจา. ความรู้คือประทีป ฉ.4(ต.ค.-ธ.ค. 2545),8-11.

ธงทอง จันทรางศุ. พระราชอำนาจที่จะได้รับการกราบบังคมทูลและการปรึกษา. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 43,28(8-14 ธ.ค. 2539),5-9.

ธนินท์ เจียรวนนท์. จอมราชัยแห่งน้ำและเกษตร. ประชาชาติธุรกิจ (13-15 ธ.ค. 2542),36.

ธราพร เชมนะสิริ. คีตกวีเทิดไว้ กลางใจชน. Productivity world 4,23(พ.ย.-ธ.ค. 2542),59-64.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมาย. วารสารข้าราชการ 52,6(พ.ย.-ธ.ค. 2550),20-43.

ธิดาลักษณ์ จันทร์ดี.แผ่นดินไทยร่มเย็นด้วยพระบารมี.วารสารเศรษฐกิจและสังคม 33,ฉบับพิเศษ(2539),72-95


ธีรยุทธ ยวงศรี.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "บรมครู" ทางนาฎดุริยางคศิลป์.ศิลปวัฒนธรรม 9,1(พ.ย. 2530),14-23.

ธีระพงษ์ โสดาศรี. ในหลวงและสมเด็จฯ เสด็จพระราชดำเนินภาคอีสานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2498. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 11,124(เม.ย. 2549),8-9, 11,125(พ.ค. 2549),25-27, 11,126(มิ.ย. 2549),26-27, 11,127(ก.ค. 2549),28-29.

ธุลีดิน. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ภาษาไทย. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 15,164(ก.ค. 2553),4-6.
 
ธุลีดิน.พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน.วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 16,171(ก.พ. 2554),3-4.
 
นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์. การแก้ปัญหาตามรอยพระยุคลบาท. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 33,41(29 มี.ค.-4 เม.ย. 2530),51-52.
 
นพพร พานิชกุล.หนึ่งในดวงใจของประชาชนชาวไทย ทั้งประเทศ .ยุทธโกษ 95,2(ม.ค.-มี.ค. 2530),13-17.
 
นพพร พานิชสุข. พระบรมราโชวาทในวาระครบ 200 ปี. ยุทธโกษ 90,4(เม.ย.-พ.ค. 2525),9-151.
 

นภาภรณ์ แซ่ล่อ. 36 แผนที่ชีวิตของพ่อ (Father's 36 Life Maps). กินรี 23,6(มิ.ย. 2549),130-132.

นภาภรณ์ แซ่ล่อ. จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (The King's Paintings). กินรี 23,12(ธ.ค. 2549),94-96.

นรนิติ เศรษฐบุตร. พระเจ้าอยู่หัวกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารไทยคดีศึกษา 10,2(เม.ย.-ก.ย. 2556),233-247.

นรีภพ. วันดี ๆ ที่เขื่อนภูมิพล. สกุลไทย 61,3180(29 ก.ย. 2558),38-42.
 

นวมินทรมหาราชาศิรวาท เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549. สกุลไทย 52,2697(27 มิ.ย. 2549),5-6, 30-33.

นักดนตรี อ.ส. วันศุกร์.นักดนตรี.จดหมายข่าว 2,1(ม.ค.-เม.ย. 2531),42-46

นัชพร ศิริรังษี. "พระมหาชนก" บทพระราชนิพนธ์ทศชาติชาดก. ฐานสัปดาห์วิจารณ์ 2,102(6-12 เม.ย. 2539),69-72.

นันทพร ไวศยะสุวรรณ์. คีตราชัน พระผู้เป็นอัจฉริยะทางดนตรีของโลก.เนชั่นสุดสัปดาห์ 5,237(20-26 ธ.ค. 2539),28-30.

นันทา ขุนภักดี. คำทรงสอนสดับแล้ว ปลื้มปีติ. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 23, 4(ก.ค.-ก.ย 2549),52-79.

นันทา ขุนภักดี.ฟังมธุรพจน์ พระตรัสแล้วจับใจ.มติชนสุดสัปดาห์ 8,379(6 ธ.ค. 2530),23,27,49.

น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ใต้หล้าชาวสกลนคร. นิตยสารท้องถิ่น, 36,8(ส.ค. 2539),14-22.

นิติ กสิโกศล. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช : ผมไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุบล (16 พฤศจิกายน 2498). จุลสารไทยคดีศึกษา 14,3(ก.พ.-เม.ย. 2541),3-10.

นิติกานต์ สุกิน. ล้นเกล้าฯชาวไทย (The Beloved Monarch of the Thai People). กินรี 18,12(ธ.ค. 2544),110-114.

นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล. จากใจประชา แด่องค์ราชันย์. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,12(ธ.ค. 2542),12-18.


นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ไขปัญหาจราจร. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,10(ต.ค. 2542),14-17.

นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักพัฒนา. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 47,6(มิ.ย. 2539),3-7.

นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ. ความประทับใจของนิสิตจุฬาฯ ผู้ชนะการประกวดเรียงความและบทความรางวัลเงินทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2549. จุฬาสัมพันธ์ 50,31(20 ส.ค. 2550),9-11

แนะนำโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา. รัฐสภาสาร 50,12(ธ.ค. 2545),75-90.

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรชาวไทยผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม2541. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,1(ม.ค. 2542),3.

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2528. สตรีสาร 37,42(13 ม.ค. 2528),5.

ในหลวงกับการกีฬา และการดนตรี. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),58-62.

ในหลวงกับการแก้ไขปัญหาในชุมชนเมือง ตัวอย่างโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ บริเวณหนองสนม อำเภอเมืองสกลนคร ตามแนวพระราชดำริ. นิตยสารท้องถิ่น, 36,8(ส.ค. 2539),40-47.

ในหลวงกับการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),39-40.

ในหลวงกับการถ่ายภาพ. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),63-65.

ในหลวงกับการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),30-33.

ในหลวงกับการพัฒนาทางการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),34-38.
 
ในหลวง...กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย. วิศวกรรมสาร 51,6(มิ.ย. 2541),21-25.

ในหลวงกับการศึกษาศักยภาพของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),41-46
 
ในหลวงกับครูช่าง. พัฒนาเทคนิคศึกษา 8,18(เม.ย.-มิ.ย. 2539),4-11.

ในหลวงกับงานการเมืองและการปกครองประเทศ. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),10-15.
 
ในหลวงกับงานพัฒนาการเกษตร. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน (พ.ย. 2543),4.
 
ในหลวงกับงานพัฒนาชนบท. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน (ธ.ค. 2543),4.
 
ในหลวงกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน (ต.ค. 2543),4.

ในหลวงกับงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),47-53.

ในหลวงกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),54-57.

ในหลวงกับบทบาททางศิลปกรรมและวรรณกรรม. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),24-29.
 
ในหลวงกับพระราชกรณียกิจ. ไทยแลนด์ธุรกิจ 2,22(ธ.ค. 2523),3-7.
 
ในหลวงกับพลังน้ำ. ข่าวสาร กฟผ. 36,6(พ.ย.-ธ.ค. 2549),13-17.
 
ในหลวงกับพลังน้ำ ดุจพลังแห่งน้ำพระทัย หลั่งรินสู่ใจราษฎร (His majesty the King and the hydropower : The power of his kindness pouring out to his peuple). สื่อพลัง 14,3(ก.ค.-ก.ย. 2549),34-37.
 
ในหลวงกับวิทยาศาสตร์. Update 14,148(พ.ย.-ธ.ค. 2542),37-38.

ในหลวงกับศาสนาและวัฒนธรรมไทย. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),16-23.
 
ในหลวงของประชาชน.ช่อฟ้า 19,12(ธ.ค. 2527),9-14.
 
ในหลวงของเรา (พระราชประวัติโดยสังเขป). สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 53,3(9-15 มิ.ย. 2549),3-5.
 
ในหลวงที่เรารู้จัก กองบรรณาธิการ. สารคดี 3,34(ธ.ค. 2530),85-97.
 
บทความพิเศษ แนวพระราชดำริในการพัฒนาการเกษตร. เกษตรก้าวหน้า 12,4(ต.ค.-ธ.ค. 2540),1-12.
 
"บทบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างประวัติศาสตร์ไทย" สุนทรพจน์ของ นายอนันท์ ปันยารชุน. สารคดี 12,137(ก.ค. 2539),93-100.
 
'บรมครูการดนตรี' ร่วมแซ่ซ้องพระอัจฉริยภาพ คีตราชัน แห่งสยาม. Hi-class 16,185(ต.ค. 2542),64-73.
 
บรรจบ บรรณรุจิ. พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม (The King who reigns with righteousnes). กินรี 16,12(ธ.ค. 2542),50-51.
 
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. ทฤษฎี พระปรีชาสามารถในองค์พระประมุขของชาติ. Art of Living 2,17(พ.ย. 2539),68-71.
 
บัณฑูร ล่ำซำ. กำลังของแผ่นดิน. ประชาชาติธุรกิจ (6-8 ธ.ค. 2542),32.

บันทึกจากแสตมป์ 50 ปีราชาภิเษกสมรส ... อนุรักษ์ผ้าไทยและประเพณีสงกรานต์. วารสาร กสท. (เม.ย. 2543),หน้าปกใน, ปกหลังใน.
 
บุญเกียรติ โชควัฒนา. กษัตราธิราชของปวงชน. ประชาชาติธุรกิจ (20-22 ธ.ค. 2542),36.
 
บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์. บารมีเหนือเกล้า. เนชั่นสุดสัปดาห์ 8,392(9-15 ธ.ค. 2542),72.
 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. เว็บเพจเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาราชภูมิพล ชนมายุ 72 พรรษา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 17,2(ส.ค.-ก.ย. 2545),53-62.
 

บุหลง ศรีกนก. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันกับการแก้ไขระเบียบการพระราชพิธีให้ต้องกับกาลสมัย. ศิลปากร 53,3(พ.ค.-มิ.ย. 2553),6-15

บูรณรัตน์. "งานช่างทองในหลวง" บันทึกฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 9 บทวิจัยเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี. ฐานสัปดาห์วิจารณ์ 3,117(20-26 ก.ค. 2539),55-56..

ไบโอดีเซลและเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา. เนชั่นสุดสัปดาห์ 14,706(12 ธ.ค. 2548),26-28.

ปถพีรดี. หนังสือที่จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.  สกุลไทย 52,2694(6 มิ.ย. 2549),136-137 ; 52,2695(13 มิ.ย. 2549),138-139 ; 52,2696(20 มิ.ย. 2549),138-139.

ประกาศ วัชราภรณ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "อัครศิลปิน" มหาราชา. สกุลไทย 54,2772(4 ธ.ค. 2550),48-51.

ประณม จั่นทิม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ การแนะแนวอาชีพ. วารสารวิชาการ 2,11(พ.ย. 2542),54-64.

ประภาศรี กรโกวิท. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม. รมยสาร 5,2(ก.ค.-ธ.ค. 2550),10-26.

ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2503. เสรีภาพ 2(2539),4-12.

ประมาณ ชันซื่อ. พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),117-118.
 
ประเวศ วะสี : ทฤษฎีพระมหาชนก ทิศทางแห่งการพัฒนา. เนชั่นสุดสัปดาห์ 8,391(2-8 ธ.ค. 2542),10-11.
 
ประสาน สุขรังสรรค์. พระราชาผู้เป็นประมุขแห่งมวลชน. นิตยสารท้องถิ่น, 36,12(ธ.ค. 2539),11-16.
 
ประสิทธิ์ ดำรงชัย. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 12,1(มิ.ย.-ต.ค. 2542),3-8.

ประเสริฐ สมะลาภา. โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลศาสตร์. วิศวกรรมสาร 52,12(ธ.ค. 2542),20-21.
 
ประหยัด หงษ์ทองคำ. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในทางรัฐศาสตร์. รัฐสภาสาร 47,12(ธ.ค. 2542),1-8.
 

ปราณี ณ นคร (พลจันทร์). พระในดวงใจของปวงชน. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 9,108(ธ.ค. 2547),12-13.

ปราโมทย์ ธีรพงษ์. ภูมิแพ้ (Drug Allergy). วารสารเภสัชวิทยา 12,1(ม.ค.-มิ.ย. 2533),37-49.

ปราโมทย์ ไม้กลัด. โครงการพระราชดำริด้านวิศวกรรมชลประทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วิศวกรรมสาร 52,12(ธ.ค. 2542),22,24.

ปราโมทย์ ไม้กลัด. ตามรอยพระยุคลบาท. รัฐสภาสาร 47,12(ธ.ค. 2542),13-17.ปริญญาแห่งมหาราชเจ้า.คุรุปริทัศน์ 13ก.ค. 2531,27

ปราโมทย์ ไม้กลัด. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการแก้ไขปัญหา เรื่อง น้ำ. วิศวกรรมสาร 48,12(ธ.ค. 2538),35-54.

ปรารถนา วาระวรรณ์. เจ็ดสิบสองพรรษา : ในหลวงของเรา (Long live the King : King Bhumibol Adulyadej in a changing World : seventy-two years as king of the people). สารคดี 15,178(ธ.ค. 2542),114-160.ปริญญา อุดมทรัพย์. กษัตริย์นักพัฒนา. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 54,12(ธ.ค. 2545),3-7.

"ปริศนาธรรม" จาก "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" ถึง "นัย" แห่ง "พระมหาชนก". ดอกเบี้ยการเมือง 5,255(7-13 เม.ย. 2539),3-7

ปรีชา เพชรรัตน์. ประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์น้ำพระทัยพระราชทานแก่พสกนิกรชาวเพชรบุรี. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 9,105(ก.ย. 2547),15-16.

ปรีชา ไวยะวงษ์. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารเศรษฐกิจและสังคม 48, 1 (ม.ค.-มี.ค.54) 47-48.

ปฤชญีณ นาครทรรพ. องค์ราชาธิราชเจ้าของชาวไทย. วารสารห้องสมุด 41,4(ต.ค.-ธ.ค. 2540),1-13.

ปาฐกถาพิเศษ "มุมมองของนายอนันท์". อาทิตย์ 19,978(8-14 มี.ค. 2539),26-30.

ปาฐกถา เสาหลักของแผ่นดิน ชุด จุฬาฯ 100 ปี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาสัมพันธ์ 56,44(25 พ.ย. 2556),3.

ปีย์ มาลากุล. พระราชพิธีส่วนภูมิภาค. มหาดไทย 5,52(524),36-42.
 

ปิยนาถ บุนนาค. "ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" ( 'Bhumibol' Means 'Strength of the Land'). กินรี 24,12(ธ.ค. 2550),52-54.

ปิยนาถ บุนนาค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ (His Majesty the King's Ingenuity in Management). กินรี 24,8(ส.ค. 2550),50-52.

ปีแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 59,4(เม.ย. 2549),2-8.

เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก.ราชอาณาจักรไทย: 50 ปี แห่งการครองราชย์.วารสารเศรษฐกิจและสังคม 33,ฉบับพิเศษ(2539),108-111

เปิดประวัติวันทรงดนตรี.วารสารข้าราชการ 33,4(เม.ย. 2531),34-75

ผลการประกวดเรียงความและบทความชิงรางวัลเงินทุนภูมิพล ประจำปี 2542. จุฬาสัมพันธ์ 43,13(30 มิ.ย. 2543),2-3.

ผลการประกวดเรียงความ บทความ รางวัลในเงินทุนภูมิพลประจำปี 2555. จุฬาสัมพันธ์ 56,24(1 ก.ค. 2556),5.

ผลการประกวดผลงานชิงรางวัลเงินทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2556. จุฬาสัมพันธ์ 57,24(7 ก.ค. 2557),12.

เผยแพร่พระบรมราโชวาทในหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ. จุฬาสัมพันธ์ 50,11(19 มี.ค. 2550),10-11.


พงษ์พันธ์ มั่นธรรม.พระผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งปวง.วารสารวัฒนธรรมไทย 25,2(ก.พ. 2529),21-27.

พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์. เจ้าแผ่นดิน...นักคิด...นักจัการ...บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. วารสารสิ่งแวดล้อม 10,2(เม.ย.-มิ.ย. 2549), 13-22.

พรชัย องค์วงศ์สกุล. ตอนที่ 13 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. Engineering Today 6,61(ม.ค. 2551), 113-116.

พรพิพัฒน์ กลิ่นพงษา.พระมหากษัตริย์ผู้นำไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.วารสารเศรษฐกิจและสังคม 33,ฉบับพิเศษ(2539),22-38.

พรพิมล วรดิลก. พระทรงเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ. วารสารเศรษฐกิจและสังคม 33,ฉบับพิเศษ(2539),39-71.

พรภัฎ ชีวีวัฒน์. "พระมหาชนก" จาก "ชาดก" สู่ "สังคมปัจจุบัน" .  อาทิตย์ 19,984(19-25 เม.ย. 2539),12-13.

พรรณี ศุมานนท์. สังเขปพระราชกรณียกิจของในหลวง 9 รัชกาล. วิทยาสาร 28,7(1 เม.ย. 2520),12-13.

พรวดี.อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ทางการศึกษา.จันทรเกษม ฉ.199(พ.ย.-ธ.ค. 2530),5-11.

พระเจ้าอยู่หัว 'เย็นสิระ เพราะพระบริบาล'. สู่อนาคต 5,248(5-11 ธ.ค. 2528),1-5.

พระบรมราโชวาท (ในสวนจิตรลดา). วารสาร กนช. 10,3(ธ.ค. 2534),6-15.

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท. วารสารเศรษฐกิจและสังคม 24,6(พ.ย.-ธ.ค. 2530),4-8.

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย 25 พฤศจิกายน 2514. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,3(มี.ค. 2542),3.

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2512. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 5,11(ธ.ค. 2543),3.

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2542. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,4(เม.ย. 2542),3-6.

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อคณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,2(ก.พ. 2542),3.

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกฎหมาย ตั้งแต่พุทธศักราช 2530 จนถึง 2539. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),271-304. 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "ความสามัคคี".  วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 12,137(ธ.ค. 2550),4-7. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ในดวงใจไทยทั้งชาติ. ข่าวสาร กฟผ. 36,6(พ.ย.-ธ.ค. 2549),8-12.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ. เทศาภิบาล 91,12(ธ.ค. 2539),2-5.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. เอกสารข่าวรัฐสภา 24,554(1 มิ.ย. 2542),6-13.


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการถ่ายภาพ.กินรี 3,3(ธ.ค. 2529),13-22.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาประเทศ.วารสารเศรษฐกิจและสังคม 24,6(พ.ย.-ธ.ค. 2530),56-62

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาประเทศ.วารสารเศรษฐกิจและสังคม 33,ฉบับพิเศษ(2539),8-21

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับข้าราชการพลเรือนทบวงมหาวิทยาลัย.อุดมศึกษา 12,125(ก.ค. 2530),3-6

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. วารสารโดมทัศน์ 20,1(ม.ค.-มิ.ย. 2542),22-32.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับแนวพระราชดำริในด้านการพัฒนา. วารสารอาสารักษาดินแดน 40,4(ต.ค.-ธ.ค. 2542),7-10.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชอัจฉริยภาพทางด้านการสื่อสาร. วารสาร กสท. (ต.ค. 2542),8-10.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของเรา.พัฒนาการเคลื่อนที่(ต.ค. 2530-ม.ค. 2531),1-9
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บทบาทใหม่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตยไทย.สู่อนาคต 4,196(5-11 ธ.ค. 2527),13-16
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช.วารสารเศรษฐกิจ 20,4(เม.ย. 2531),192-206.
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ. วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา (ส.ค. 2540),58-63.
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ : จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพฯ. จุฬาสัมพันธ์ 40,23(14 ก.ค. 2540),1-3.
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : การจัดงานและตราสัญลักษณ์. สกุลไทย 53,2729(6 ก.พ 2550),3,29.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ : พระราชดำรัสเนื่องในการเสด็จฯ ไปทรงเยือน. สกุลไทย 52,2699(11 ก.ค. 2549),3,29.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากรุณาธิคุณด้านคมนาคม. สกุลไทย 54,2774(18 ธ.ค. 2550),3,29 ; 54,2775(25 ธ.ค. 2550),3,29.
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนา. สกุลไทย 53,2722(19 ธ.ค. 2549),3.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการนาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์. สกุลไทย 53,2736 (27 มี.ค. 2550),3, 31 ; 53,2737(3 เม.ย. 2550),4,30 ; 53,2738(10 เม.ย. 2550),4,29

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ พระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว. สกุลไทย 53,2731(20 ก.พ. 2550),3,29.

พระบาทสมเด็จพระมหาราชเจ้า กับความมั่นคงของชาติ. นิตยสารสภา 2,14(ปักษ์แรก ธ.ค. 2519),3-6.

พระบารมีปกเกล้าฯ เหล่านักกฎหมาย. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),236-248.

พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย (Father of Thai Innovation). กินรี 23,10(ต.ค. 2549)

พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารโดมทัศน์ 20,1(ม.ค.-มิ.ย. 2542),43-58.

พระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษา. รวมประชาชาติธุรกิจ 8,753(5 ธ.ค. 2527),21.

พระมหากษัตริย์กับการศึกษา.วารสารการศึกษาแห่งชาติ 21,6(ส.ค.-ก.ย. 2530),3-11


พระมหากษัตริย์ผู้นำการพัฒนาประเทศไทย.วารสารเศรษฐกิจและสังคม 33,ฉบับพิเศษ(2539),1-7

พระมหาชนกแห่งสยาม ธ ทรงเป็นพลังใจยามวิกฤติ. เนชั่นสุดสัปดาห์ 8,391(2-8 ธ.ค. 2542),8-9.

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. ธรรมปิยมหาราชา : พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งโดยธรรม. มติชนสุดสัปดาห์ 26,1349(23-29 มิ.ย. 2549),67-68.

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะผู้นำทางความคิดของศตวรรษที่ 21. มติชนสุดสัปดาห์ 27,1367(27 ต.ค.-2 พ.ย. 2549),82,84.

พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. อุตสาหกรรม(พ.ย.-ธ.ค. 2521), 10-25.


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา. วารสารอาสารักษาดินแดน, 33,1(ม.ค. 2535),5-18.

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534. รัฏฐาภิรักษ์ 34,1(ม.ค. 2535),1-11.

พระราชดำรัส พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฟ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...4 ธันวาคม 2532.

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารพัฒนาชุมชน, 30,12(ธ.ค. 2534),3-7.

พระราชดำรัส จรัสหล้าทั้งสากล. เนชั่นสุดสัปดาห์ 15,762(5 ม.ค. 2550),8-9.

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่4 ธันวาคม 2547. วารสาร พ.ส.ล. 37,249(ต.ค.-ธ.ค. 2547),4-14.

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2541. วารสารวิชาการปริทัศน์ 7,1(ม.ค. 2542),2-6.

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสาร พ.ส.ล. 40,261(ต.ค.-ธ.ค. 2550),3-11.
 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2549. อุตสาหกรรมสาร 49(พ.ย.-ธ.ค. 2549),ปกใน.
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2548. จุลสารกรุงเทพมหานคร 23,195(ต.ค.-ธ.ค. 2548),6-12.
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2548. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 59,1(ม.ค. 2549),11-19.
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 57,12(ธ.ค. 2547),2-12
 
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549. วารสารไทย 27,98(เม.ย.-มิ.ย. 2549),7-10.
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2547. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 58,1(ม.ค. 2548),2-3.
 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ 2541. นิตยสารท้องถิ่น, 38,2(ก.พ. 2541),2-3.

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2529 วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2528. ข่าวสารห้องสมุดแห่งชาติ 8,1(ม.ค.-มี.ค. 2529),1-3.

พระราชดำรัส พระราชทานในงานวันโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ณ โรงแรมไฮแอท เซ็นทรัลพลาซ่า วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2526. วารสารโดมทัศน์ 17,1(พ.ค.-มิ.ย. 2539),28-29.

พระราชดำรัส พิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธ.ค. : 'ความสวัสดีของข้าพเจ้า ก็ด้วยบ้านเมืองเป็นปกติสุข'. มติชนสุดสัปดาห์ 30,1530(11-17 ธ.ค. 2552),9.

พระราชดำรัส วันเฉลิมฯ แทงใจใคร. หลักไท 3,149(20 ธ.ค. 2527),16-19.


พระราชดำริเรื่อง แหล่งน้ำ และเรื่องทฤษฎีใหม่. ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร 44,501(ส.ค. 2541),4-11.

พระราชนิพนธ์ในหลวง เรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng). สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 49,27(29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2545),14-17. 
 

พระราชนิพนธ์แปล. วารสารวัฒนธรรมไทย 33,3(ธ.ค. 2538),19-25. 

พระราชปณิธานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง. วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 7,2(เม.ย.-มิ.ย. 2539),13-29.

พระราชปณิธานด้านการศึกษา.วารสารการศึกษาแห่งชาติ 21,6(ส.ค.-ก.ย. 2530),27-30

พระราชประวัติที่ทรงเกี่ยวข้องกับดนตรี.วารสารข้าราชการ 33,4(เม.ย. 2531),25-33

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของเรา. นิตยสารท้องถิ่น, 38,12(ธ.ค. 2541),3-9.

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),6-9

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช.วารสารศูนย์อิสาน 10,1(ม.ค.-ก.พ. 2531),4-8

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.วารสารพัฒนาที่ดิน 25,276(พ.ค. 2531),23-28

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. เอกสารข่าวรัฐสภา 24,554(1 มิ.ย. 2542),1-5.

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช.วารสารข้าราชการ 31,12(ธ.ค. 2529),8-34

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจโดยสังเขป ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช.วารสารสังคมอุตสงเคราะห์ศาสตร์ 2,1(ม.ค.-มิ.ย.3530),5-20

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 43,2(9-15 มิ.ย. 2539),8-20.

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขป ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. เสนาสาร 36,733(ธ.ค. 2529),6-19

พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. จุฬาสัมพันธ์ 43,9(22 พ.ค. 2543),2-3.

พระวิริยะบารมีในพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" "หนังสือเล่มนี้ไม่มีที่เทียม".  ศิลปวัฒนธรรม 17,8(มิ.ย. 2539),84-102.

พระวิริยะบารมีปกเกล้าฯ แก้ปัญหากรุงเทพฯ รถติด. วารสารกรมบังคับคดี 8,52(พ.ย-ธ.ค. 2545),4-10.

พลากร สุวรรณรัฐ. พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการ. วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,4(ต.ค.-ธ.ค. 2549),19-27.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. คุณธรรม 5 ประการ สร้างวัฒนธรรมพอเพียงแก่ตนเอง. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 17,184 (มี.ค. 2555),3-4.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ฉัตรมงคล...ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระราชา. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 17,186 (พ.ค. 2555),3-5.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.พระเกียรติยศเกริกไกร พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วหล้า.วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 20,223(ก.ย. 2558),3-5

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. พระราชดำริพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนา. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 16,176(ก.ค. 2554),4-5. 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. พระราชอัจฉริยภาพเอกอัครศิลปิน. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 18,195 (ก.พ. 2556), 3-6.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. รู้รักสามัคคี พระราชดำรัสความรักชาติของปวงชน. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 20,220 (มิ.ย. 2558),3-6.

พ่อหลวงของแผ่นดิน พระผู้ทรงประกันภัยให้ประเทศชาติและประชาชน. Thailand cover news insurance 1,6(ธ.ค. 2542),8-11.

พัชรินทร์ ไวยสุศรี. งานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา. รังสิตสารสนเทศ 5,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),76-85.

พัฒนาคือสร้างสรรค์ ในหลวงกับงานพัฒนาประเทศ. วารสารพัฒนาชุมชน 27,5(พ.ค. 2531),3-11.

พิชัย วาศนาส่ง.  นายอินทร์ผู้ปิดทองงหลังพระและติโต: พระราชนิพนธ์แปลอันทรงคุณค่า. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2,2(พ.ค. 2539),33-47.

พิชามญชุ์. เยือนสวิส ย้อนวันวาน ตามรอยพระบาทสู่ "วัยเยาว์ของพระเจ้าอยู่หัว" . สกุลไทย 59,3078(15 ต.ค. 2556),38-42 ; 59,3079(22 ต.ค. 2556),38-42 ; 59,3080(29 ต.ค. 2556),38-42.

พิชาภา สุธรรมวดี. "เครื่องดักหมอก" . โลกใบใหม่ 9,97(ต.ค. 2540),14-16.

พิชาภา สุธรรมวดี. พระปิตุราชาแห่งแผ่นดินไทย. นิตยสารท้องถิ่น 39,12(ธ.ค. 2542),2-6.

พิชาภา สุธรรมวดี. พระปิตุราชา แห่งแผ่นดินไทย. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 51(ม.ค. 2543),12-15.

พิชาภา สุธรรมวดี. พระราชทานวิถีชีวิต : ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจ"พอเพียง". โลกใบใหม่ 11,126(มี.ค. 2543),8-9.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2555. จุฬาสัมพันธ์ 56,17(13 พ.ค. 2556),10.

พูลผล อรุณรักถาวร. พระสถิตในดวงใจนิรันดร์. ศิลปากร 50,6(พ.ย.-ธ.ค. 2550),7-25.

พูลพร แสงบางปลา. ในหลวงกับเรือใบมด. MTEC วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 3(เม.ย.-มิ.ย.2539),10-13.

พึ่งตนเองให้ได้ คือของขวัญอันยิ่งใหญ่แด่...ในหลวง. เนชั่นสุดสัปดาห์ 8,344(7-13 ม.ค. 2542),8-12.

 
เพ็ญจันทร์ น้ำเพชร.ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพลงซึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.วารสารวัฒนธรรมไทย 39,5(มิ.ย.-ก.ค. 2545),11-14
 

เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย. 60 ปี ครองราชย์. สารคดี. 22, 256 (มิ.ย. 2549) 68-91.

เพื่อความเข้าในแนวพระราชดำริ สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สื่อพลัง 4,3(เม.ย.-มิ.ย. 2539),18-23.

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับโครงการรับตรงปีการศึกษา 2547. แพทย์จุฬาฯ รักษาผู้ป่วยเต้านมโตผิดปกติ. จุฬาสัมพันธ์ 48,36(12 ก.ย. 2548),5.

แพรชมพู. 55 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม (55 years of handwork for the benefit and happiness of the siamese people). กินรี 21,11(ธ.ค. 2547),72-78.

ไพรัตน์ สุขมะโน. ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา. วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,2(6 เม.ย. 2542),38-42. 

ไพโรจน์ บุญผูก. บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง 'ทองแดง' ทรงมอบสิ่งใดให้ปวงไทยรับรู้. เนชั่นสุดสัปดาห์ 11,553(6 ม.ค. 2546),10-11.
 

ไพโรจน์ บุญผูก. เบญจทศวรรษ แห่งพระมหากษัตริย์ ผู้พัฒนาประชาไทย. นิตยสารท้องถิ่น, 36,12(ธ.ค. 2539),17-33.

ไพโรจน์ บุญผูก. พระราชดำริ...หญ้าแฝก' พืชที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่. หลักไท 14,714(11-17 ต.ค. 2538),4-5.

ไพโรจน์ บุญผูก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปวงไทย. นิตยสารท้องถิ่น 39,6(มิ.ย. 2542),2-9.

ภาคภูมิ น้อยวัฒน์. 47 ปี เทิดพระบารมี บนปกอนุสาร อ.ส.ท. อนุสาร อสท 47,5(ธ.ค. 2549),56-63.

'ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์' พระอัจฉริยภาพแห่งองค์ราชัน ตามจินตทัศน์ของช่างภาพมืออาชีพ. Hi-class 16,186(พ.ย. 2542),64-75.

ภาวินี อินเทพ. ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท. เนชั่นสุดสัปดาห์ 14,736(7 ก.ค. 2549),12-13.

ภาสพล กนิษฐสุต. ช้างกับความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ไทยในรัชการปัจจุบัน. ยุทธโกษ 116,1(ต.ค.-ธ.ค. 2550),15-28.

ภาษาไทยในพระราชดำรัส. วารสารโดมทัศน์ 17,1(ม.ค.-มิ.ย. 2539)3-18.
 

ภีระสุทธ์ อันตระกูล. อ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ลำพูน น้ำพระทัยที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตร 3 อำเภอ. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 10,110(ก.พ. 2548),3-8.

'ภูมิแผ่นดิน' 72 พรรษา พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย. ไทยโพสต์ (แทบลอยด์) (5-11 ธ.ค. 2542),2-13,22-23.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชนิพนธ์เรื่อง "เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์" . วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,4(11 พ.ย. 2542),15-21. 

มนสิกุล โอวาทเภสัชช์. พระมหาชนก' มรดกล้ำค่าของแผ่นดินงานพระราชนิพนธ์ของ ในหลวง'. เนชั่นสุดสัปดาห์ 4,200(5-11 เม.ย. 2539),34-36.

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปราชญ์เรื่องน้ำที่แท้จริงของแผ่นดิน. วารสารชมรมนักอุทกวิทยา 3,3(2542),249-257.

มยุรี ผ่องผุดพันธ์. การจัดทำสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 55,175(ก.ย.2550),1-6.

มหาราช "นักประดิษฐ์" พระผู้สถิตในหัวใจราษฎร์. วารสารไทย 18,68(ต.ค.-ธ.ค. 2541),4-11.

My king ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2555.

มารุต บุญนาค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจรรโลงระบอบ. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),102-108.

มาลินี ผโลประการ. เทิดพระเกียรติ พระนวมินทรมหาราชาภูมิพล. วารสารวิชาการ 2,11(พ.ย. 2542),12-22.

มาลิทัต พรหมทัตตเวที. พระอัจฉริยภาพนานัปการ. สกุลไทย 53,2754(31 ก.ค. 2550),4.
 
มาลินี จักรพันธุ์, ม.ร.ว.'ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์' สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 48,27(30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2544),10-12.


มาลินี จักรพันธุ์, ม.ร.ว. น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าแดนไกล. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 46,27(5-11 ธ.ค. 2542),54-55.

มาลินี จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าแดนไกล (Rain Pours Down in Blessing). กินรี 23,12(ธ.ค. 2549),56-58.

มาลินี จักรพันธุ์, ม.ร.ว. พระราชดำรัสถึง 40 ปีล่วงหน้า พระชนม์ 120 พรรษา ปวงประชาจะเฝ้ารอ. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 53,6(30 มิ.ย.-6 ก.ค. 2549),3-4.

มาลินี จักรพันธุ์, ม.ร.ว. สมมงคลเจริญพระชนมพรรษา. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 46,50(14-20 พ.ค. 2543),10-11.

มาลินี ผโลประการ. เทิดพระเกียรติ พระนวมินทรมหาราชาภูมิพล. วารสารวิชาการ 2,11(พ.ย. 2542),12-22.

มัลลิกา ศิลาภรณ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี. ข่าวสารหอสมุดแห่งชาติ, 5,2(ม.ค. 2526),4-3.

มิตรชัย กุลแสงเจริญ.พระราชพิธีอันสืบเนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.วารสารประวัติศาสตร์ (2549),91-120 

มีเทพ. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. สารสำนักบริหารเงินตรา 175(เม.ย.-มิ.ย. 2543),3-15.

"มูลนิธิชัยพัฒนา" สายธารพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. นิตยสารท้องถิ่น, 38,7(ก.ค. 2541),10-21.

แม่กลอง. ตามคุณ "ทองแดง" ไปประชุมหอการค้าที่จังหวัดอุดรธานี. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 7,12(ธ.ค. 2545),44-45.
 
แม่กลอง. วันมหาปีติ 60 ปี แห่งการครองราชย์. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 11,126(มิ.ย. 2549),53-55.
 
แม้นมาส ชวลิต. พระมหากรุณาธิกคุณและพระปรีชาญาณด้านภาษา หนังสือ และห้องสมุด. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 9,1(ม.ค.-เม.ย. 2539),5-16.
 
แม้นมาส ชวลิต. พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านภาษา หนังสือ และห้องสมุด. วารสารห้องสมุด 56,2(ก.ค.-ธ.ค. 2555),2-16.


ยงยุทธ วิไลรัตน์.ซึ้งในพระทัยท่าน.วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 25,141(ธ.ค. 2530-ม.ค. 2531),25-29

ยงยุทธ สาระสมบัติ. ในหลวง : วิศวกรจราจรอัจฉริยะของแผ่นดิน. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 27,ฉบับพิเศษ(ธ.ค. 2545),184-198.

ยูร กมลเสรีรัตน์. พระอัจฉริยะภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านภาษาไทย. วารสารวัฒนธรรมไทย 36,3(ธ.ค. 2541),2-6.

เย็นใจ เลาหวณิช. วารสารไทย 27,98(เม.ย.-มิ.ย. 2549),11-16.

เย็นศิระเพราะพระบริบาล. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 53,2(2-8 มิ.ย. 2549),9-14.
 

ระดม สรรพพันธุ์. พระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช พระมหากษัตริย์นักพัฒนา. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 41,12(ธ.ค. 2533),3-8.

ระวิวรรณ ภาคพรต. ในหลวง: พระอัจฉริยภาพทางดนตรี. วารสารวิชาการ 9,2(เม.ย.-มิ.ย. 2549),12-17.

รัฐพล ศรีวิลาศ.1 ทศวรรษ-หัวหิน รีกัตต้า สนามเกียรติยศของผู้กล้าในสายลม. Advanced Thailand geographic 15,120(2552),50-79
 

รัชดา ธนาพร. ธรรมราชาผู้ทรงใช้ศิลปะและดนตรีเชื่อมโยงและสื่อสารความเมตตาสู่พสกนิกร. ศิลปกรรม 12,18(2549),1-27.

รัชนี อังตระกูล. ความจงรักภักดี. รัฐสภาสาร 56, 12 (ธ.ค. 2551) 9-19.


รัชนีพร ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับราชการพลเรือน.วารสารกระทรวงสาธารณสุข 6,4(เม.ย. 2530),260-263.

รัตนา จีนกลาง.ในหลวง พระธิดาแห่งน้ำ.ประชาชาติธุรกิจ (5-8 ต.ค. 2538),32-33

รัฐพล ศรีวิลาศ. 1 ทศวรรษ-หัวหิน รีกัตต้า สนามเกียรติยศของผู้กล้าในสายลม. Advanced Thailand geographic 15,120(2552),50-79.

รำพึง พันล่า. บันทึกประวัติศาสตร์ ประมวลภาพ 72 พรรษามหาราชัน. Hi-class 16,188(ม.ค. 2543),69-73.

ราชสีห์ ชายแดน. ตราสัญลักษณ์ฯ. วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 2,8(ก.ค. 2542),5-6.

รายชื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวบรวมและจัดให้บริการ. วารสารสารนิเทศ 6,2(ก.ค.-ธ.ค. 2542),66-118.

ราชวรุณ. ร่มเกล้าของชาวเกษตร. ต้นไม้ใบหญ้า 1,3(ธ.ค. 2519),2-9.

ราศี บุรุษรัตนพันธุ์. พระราชพิธีตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ทรงครองราชย์. อนุสาร อสท 47,5(ธ.ค. 2549),38-51.

ราศี บุรุษรัตนพันธุ์. พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ 73 พรรษา. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 46,50(14-20 พ.ค. 2543),12.

รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์. พระอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. จามจุรี 3,2(ก.ค.-ต.ค. 2542),1-3.

เรณู เปียซื่อ.ล้นเกล้าฯ กับการศึกษาไทย.วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 25,144(มิ.ย.-ก.ค. 2531),41-45
 
เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาและความเป็นครู. วารสารไทยศึกษา(จุฬาฯ) 4,1(ก.พ.-ก.ค. 2551),41-70.
 
ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม.แบบอย่างของความเป็นไทย.จันทรเกษม ฉ.176(ม.ค.-ก.พ. 2527),2-6
 
ละม่อม ขันธเลิศ. ภูมิพล เขื่อนใหญ่. ข่าวสาร กฟผ. 32,5(พ.ค. 2545),15-17.
 

ลาวัณย์ (ดาวราย) อุปอินทร์. ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์. Hi-class 13,153(ม.ค. 2540),97-105.

เล็ก จินดาสงวน. การพยากรณ์สภาพน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนปีนี้. วารสารชมรมนักอุทกวิทยา 6,5(2544),41-64.

วนิดา สถิตานนท์. พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว. จุลสารการท่องเที่ยว 18,2(เม.ย.-มิ.ย.2542),4-5.


วนิดา สิทธิรณฤทธิ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : พระประทีปแห่งการศึกษาไทย. วารสารทับแก้ว 3,5(2542),4-22.

วสิษฐ เดชกุญชร. รอยพระยุคลบาท. มติชนสุดสัปดาห์ 19,1007(7 ธ.ค. 2542),26,28 ; 19,1008(14 ธ.ค. 2542),34,36 ; 19,1009(21 ธ.ค. 2542),38,40-41 ; 19,1010(28 ธ.ค. 2542),34,36-37 ; 20,1011(4 ม.ค. 2543),35-36 ; 20,1012(11 ม.ค. 2543),35-36 ; 20,1014(25 ม.ค. 2543),35-36 ; 20,1015(1 ก.พ. 2543),35-36 ; 20,1016(8 ก.พ. 2543),34-36 ; 20,1017(15 ก.พ. 2543),35-36 ; 20,1018(22 ก.พ. 2543),35-36 ; 20,1019(29 ก.พ. 2543),35-36 ; 20,1020(7 มี.ค. 2543),34,36 ; 20,1021(14 มี.ค. 2543),35-36 ; 20,1022(21 มี.ค. 2543),35-36 ; 20,1023(28 มี.ค. 2543),35-36 ; 20,1024(4 เม.ย. 2543),35-36 ; 20,1025(11 เม.ย. 2543),35-36 ; 20,1026(18 เม.ย. 2543),35-36 ; 20,1027(25 เม.ย. 2543),35-36 ; 20,1028(2 พ.ค. 2543),35-36 ; 20,1029(9 พ.ค. 2543),35-36 ; 20,1030(15 พ.ค. 2543),35-36 ; 20,1031(22 พ.ค. 2543),35-36 ; 20,1032(29 พ.ค. 2543),35-36 ; 20,1033(5 มิ.ย. 2543),36-37 ; 20,1034(12 มิ.ย. 2543),35-36 ; 20,1035(19 มิ.ย. 2543),35-36 ; 20,1036(26 มิ.ย. 2543),35-36 ; 20,1037(3 ก.ค. 2543),35-36 ; 20,1038(10 ก.ค. 2543),35-36 ; 20,1039(17 ก.ค. 2543),35-36 ; 20,1040(24 ก.ค. 2543),35-36 ; 20,1041(31 ก.ค. 2543),35-36 ; 20,1043(14 ส.ค. 2543),35-36 ; 20,1044(21 ส.ค. 2543),35-36 ; 20,1045(28 ส.ค. 2543),35-36 ; 20,1046(4 ก.ย. 2543),35-36 ; 20,1047(11 ก.ย. 2543),35-36 ; 20,1048(18 ก.ย. 2543),35-36 ; 20,1049(25 ก.ย. 2543),38,40 ; 20,1050(2 ต.ค. 2543),35-36 ; 20,1051(9 ต.ค. 2543),35-36 ; 20,1052(16 ต.ค. 2543),39-40 ; 20,1035(23 ต.ค. 2543),35-36 ; 21,1054(30 ต.ค. 2543),38,40 ; 21,1055(6 พ.ย. 2543),35-36 ; 21,1056(13 พ.ย. 2543),35-3 6 ; 21,1057(20 พ.ย. 2543),35-36 ; 21,1058(27 พ.ย. 2543),35-36 ; 21,1059(4 ธ.ค. 2543),38,40 ; 21,1060(11 ธ.ค. 2543),34,36.

วสิษฐ เดชกุญชร. อิทธิบาทของพระเจ้าอยู่หัว. รัฐสภาสาร 47,12(ธ.ค. 2542),9-12.

วาสนา กุลประสูตร.สุนทรียภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง.อนุสาร อสท 28,5(ธ.ค. 2530),112-113.

วาสนา ขันชนะ. นิทรรศการดิจิตอล "พระบารมีปกเกล้า". สารไทยศึกษา 8,1(ต.ค.-ธ.ค. 2549),14-20.

วัฒนชัย นิรันดร. การต่างประเทศในรัชสมัยของพระผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน. สราญรมย์ 64,ฉ.พิเศษ(2550),106-123.

วันจันทร์ บวรพานิช. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วิสัยทัศน์สู่อนาคต เพื่อปวงประชาไทย.  วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 10,120(ธ.ค. 2548),3-5.

วันจันทร์ บวรพานิช. ทรงเป็นดัง หลักใจ ไทยทั้งปวง. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 10,113(พ.ค. 2548),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. ทฤษฎีใหม่ แนวพระราชดำริในการพัฒนา เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 10,119(พ.ย. 2548),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. ในหลวงกับสิ่งแวดล้อมไทย. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 8,96(ธ.ค. 2546),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. พรพระราชทาน ปีใหม่ 2549...ปีมหามงคล. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 11,121(ม.ค. 2549),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 8,89(พ.ค. 2546),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 8,94(ต.ค. 2546),3-5.

วันจันทร์ บวรพานิช. พระบิดาแห่งฝนหลวง วันจันทร์ บวรพานิช. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 8,95(พ.ย. 2546),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. พระมหากษัตริย์สองพระองค์ ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 10,118(ต.ค. 2548),3-4.
 
วันจันทร์ บวรพานิช. พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. จุลสารกรุงเทพมหานคร 22,188(ม.ค.-มี.ค. 2547),5-7.
 
วันจันทร์ บวรพานิช. พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 9,97(ม.ค. 2547),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. หลักการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 10,111(มี.ค. 2548),3-4. 
 
วันจันทร์ บวรพานิช. หลักปฏิบัติ 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 11,122(ก.พ. 2549),3-4.

วันจันทร์ บวรพานิช. อัครศิลปิน ของชาติ. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 8,87(มี.ค. 2546),3-5.
 
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. โอกาสทองของ SME. Engineering  Today 10,120(ธันวาคม 2555), 31-32.  
 
วินิจ วินิจนัยภาค.คุรุปริทัศน์ 13(ก.ค. 2531),25-26.
 
วิมลศิริ ชำนาญเวช. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการส่งเสริมสถานภาพสตรี. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),126-132.
 
วิรุณ ตั้งเจริญ. พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านศิลปกรรม. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 27,ฉบับพิเศษ(ธ.ค. 2545),159-176.
 
วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อระบบชลประทาน. จุฬาสัมพันธ์ 56,19(27 พ.ค. 2556),6-7.
 
วิศาล วาทะวุฒิ. จากศึกภูเก็ต คิงสคัพ รีกัตต้า พสกนิกรทั่วหล้าน้อมรำลึกพระปรีชาสามารถ ในหลวงทรงชนะเลิศเรือใบกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 (From Phuket King's Cup Regatta remembering the sportsmanship of his majesty the king, Gold Medallist for Sailing at the 4th SEAP Games). กินรี 16,12(ธ.ค. 2542),110-114.
 
วิษณุ เครืองาม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกฎหมาย. วารสารสภาทนายความ 5,22(มิ.ย.-ก.ค. 2539),7-10.
 
วิษณุ เครืองาม. รายงานการวิจัยเรื่องแนวพระราชดำริทางกฎหมายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),133-235.
 
วีระพล บดีรัฐ. ร่มเย็นในพระเมตตา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน : ภาพสะท้อนการพัฒนาที่ถูกทางของไทย. Productivity world 4,23(พ.ย.-ธ.ค. 2542),27-30.
 
แวะนวดแผนไทยที่เขื่อนภูมิพล. ข่าวสาร กฟผ. 32,5(พ.ค. 2545),27.
 
ศรชัย เขียวอ้าย. ชีวิตคนหลังเขา!! บทพิสูจน์ 26 ปี เขื่อนภูมิพล. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 36,52(10-16 มิ.ย. 2533),17-19.
 

ศรศักดิ์ ประสพทรัพย์. รายการที่สุดของแผ่นดิน. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 11,121(ม.ค. 2549),22.

ศรัณยา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการน้ำ. สกุลไทย 58,2981(6 ธ.ค. 2554),4-5,38-43.

ศรีนาถ สุริยะ. ภาพพระเมตตาคุณ. วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,2(6 เม.ย. 2542),36-37.

ศรีนิตย์ บุญทอง. แนวทางการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารไทย 25,92(ต.ค.-ธ.ค. 2547),6-8.

ศรีสุรัตน์ สุขวโรดม. การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม พุทธศักราช 2502. วิทยุสราญรมย์ 8,33(ต.ค.-ธ.ค. 2549),8-43.

ศรีสุวรรณ จรรยา. ในหลวงของเรา...พระบิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทย. โลกใบใหม่ 8,84(มิ.ย. 2539),10-16.

ศิริพงศ์ พยอมแย้ม. คีตราชันกับการดนตรีไทย. วารสารทับแก้ว 3,5(2542),35-42.

ศิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์. พระเกียรติคุณขจรไกลในต่างแดน (His Majesty's Praises in Foreign Lands). กินรี 24,12(ธ.ค. 2550),160-168.

ศิริภรณ์ จิรัปปภา. พสกนิกรไทยร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยพระบารมี. วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,2(6 เม.ย. 2542),19-24.
 
ศิลปราชันย์ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในสายตาศิลปินดัง. Hi-class 16,184(ก.ย. 2542),64-70.
 

ศุภโชค ชุนอิ๋ว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการพัฒนา. รัฐสภาสาร 47,12(ธ.ค. 2542),36-54.

ศุภโชค เย็นทรวง. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน. สราญรมย์ 64,ฉ.พิเศษ(2550),217-227.

ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล. คือขวัญหล้า จิตวิญญาณประชาชาติ. มติชนสุดสัปดาห์ 26,1349(23-29 มิ.ย. 2549),9.

เศรษฐกิจสังคมไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร.วารสารเศรษฐกิจและสังคม 33,ฉบับพิเศษ(2539),96-107

ส. พลายน้อย. อัครศิลปิน. สารคดี 15,178(ธ.ค. 2542),95.

สงคราม โพธิ์วิไล.เทอดพระเกียรติเหนือเกล้า.โฟโตสแอนด์กราฟโฟ 9,102(พ.ย. 2534),507-510

สมโชค ภิรมย์กุล. พระราชลัญจกรในตราสัญญลักษณ์ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก. สารกองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์, 133(มิ.ย. 2539),3-7.

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศ ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. สกุลไทย 52,2699(11 ก.ค. 2549),5-7.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีอธิษฐานจิตและพิธีชัยมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเททองหล่อพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. จุฬาสัมพันธ์ 50,30(13 ส.ค. 2550),2-3.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2541 : จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. จุฬาสัมพันธ์ 42,30(15 ต.ค. 2542),1-8.

สมปอง มากแจ้ง. เรียนรู้การศึกษาตามรอยพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท. พัฒนาเทคนิคศึกษา 13,37(ม.ค.-มี.ค. 2544),49-61.

สมพร ร่วมสุข. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารทับแก้ว 3,5(2542),43-53.

สมภพ ภิรมย์. นาวาสถาปัตยกรรมศาสตร์. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 24,3(มิ.ย.-ก.ย. 2542),37-42.
 
สมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. วารสาร กสท. (มิ.ย. 2543),3.
 
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง. บารมีพระมากพ้น รำพัน. วารสารวิชาการ 2,11(พ.ย. 2542),7-11.
 
สมศรี จามรมาน. ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 7,12(ธ.ค. 2545),3-6.
 
สยามยามไม่สงบ จบลงได้ด้วยพระบารมี. เนชั่นสุดสัปดาห์ 17,862(5 ธ.ค. 2551),15-16.
 
สรรเสริญ ไกรจิตติ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์ แห่งเนติบัณฑิตยสภา. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),109-116.
 

สรวงสุดา. พระราชกรณียกิจ 50 ปี ที่ผ่านมา. วารสารเสนาสนเทศ 34,3(ธ.ค. 2538),19-22. 

สวัสดิ์ จงกล. บารมีพระมากพ้น รำพัน. จามจุรี 3,2(ก.ค.-ต.ค. 2542),6-8.

สวัสดิ์ จงกล. พระปรีชาญาณ ด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. จามจุรี 15,3(ก.ย.-ธ.ค. 2556),64-67. 

สวัสดิ์ จงกล. วันทรงดนตรีรำลึก. จุฬาสัมพันธ์ 40,34(6 ต.ค. 2540),5.

สวัสดิ์ จงกล. สี่สิบปีทรงดนตรีส่วนพระองค์. จุฬาสัมพันธ์ 40,19(16 มิ.ย. 2540),7.
 
สองมหาราชเจ้าแห่งจักรีวงศ์.คุรุปริทัศน์ 13(ก.ค. 2531),14-21
 
สัญญา ธรรมศักดิ์. พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อวงการกฎหมาย. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),78.  


สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.วารสารตราไปรษณียากร 26,5(ธ.ค. 2538),6-7

สัมมนา ไขปริศนา สถานการณ์น้ำปี 2555 กับน้ำท่วม กทม. จุฬาสัมพันธ์ 55,37(15 ต.ค. 2555),5.

สัมภาษณ์ กนก วงษ์ตระหง่าน. มติชนสุดสัปดาห์ 9,431(4 ธ.ค. 2531),12-13.

สัมภาษณ์พิเศษ นายจริย์ ตุลยานนท์ กรรมการมูลนิธิชียพัฒนา เรื่อง แนวพระราชดำริในการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม. วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา (ธ.ค. 2538),29-35.

สายสุนีย์ สิงหทัศน์. ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี. ความรู้คือประทีป 2(2549),3-5.

สายสุนีย์ สิงหทัศน์. ภาษาของพ่อ. ความรู้คือประทีป 1(2551),20-23.

สายไหม จบกลศึก. พระบาทสมเด็จพระนวมินทราธิราช. รัฐสภาสาร 47,12(ธ.ค. 2542),18-35.

สาวิตรี สุวรรณสถิตย์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาเพื่อปวงชน. วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ 28,3(ก.ค.-ก.ย. 2539),6-11.

สำนักงาน กปร. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.ดำรงราชานุภาพ 9,32 (ก.ค.-ก.ย. 2552), 59-61

สำรวจพื้นที่ซับน้ำ คลองด่านที่ดินพระราชทาน ร.5 จุดชี้ชะตา น้ำท่วมกรุงเทพฯ'. เนชั่นสุดสัปดาห์ 4,173(29 ก.ย.-5 ต.ค. 2538),16,82.

สำรวจแม่ปิง 2502: ครั้งแรกของโบราณคดีกู้ภัย. เมืองโบราณ 21,1-4(ม.ค.-ธ.ค. 2538),97-117.

สิ่งประดิษฐ์ล้ำค่า ในพระอัจฉริยภาพใต้ร่มจักรี. Thai commerce 3,9(ม.ค.-มี.ค. 2551),4-6.

สิทธิพร เกื้อกูล. น้ำพระทัยเลิศล้ำการกีฬา. Productivity world 4,23(พ.ย.-ธ.ค. 2542),73-77.

สิทธิพร ณ นครพนม. พระอัครศิลปินคีตราชันย์ (The Talent of his majesty the king : the great musician). กินรี 16,9(ก.ย. 2542),44-45.

สิริวิชญ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา. เนชั่นสุดสัปดาห์ 18,914(4 ธ.ค. 2552),64.

สุกัญญา มกุฏอรฤดี.พระผู้เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประชา.โดมทัศน์ 27,1(ม.ค.-มิ.ย. 2549),4-31

สุชาติ เผือกสกนธ์. ครูช่างของแผ่นดิน. ความรู้คือประทีป ฉ.4(ตค.-ธค.2542),20-27.

สุชาติ เผือกสกนธ์. ความเป็นพหูสูตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ธรรมจักษุ 83,3(ธ.ค. 2541),11-16.

สุชาติ เผือกสกนธ์. ทรงเป็นครูช่างของแผ่นดิน. วารสารรักษาดินแดน 12,74(ต.ค.-ธ.ค. 2542),8-15.

สุชาติ เผือกสกนธ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับวิชาการโหราศาสตร์. วารสารรักษาดินแดน 13,76(เม.ย.-มิ.ย. 2543),9-12.

สุชาติ เผือกสกนธ์. พระราชกฤษฎาภินิหาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 44,26(30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2540),81.

สุชาติ เผือกสกนธ์. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานด้านวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ.วิศวกรรมสาร 52,12(ธ.ค. 2542),29-30,32

สุชาติ เผือกสกนธ์. พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในด้านการสื่อสาร. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 9,3(ก.ย.-ธ.ค. 2539),11-27..

สุชาติ เผือกสกนธ์. องค์พระบิดาแห่งการสื่อสารของไทย. วิศวกรรมสาร 35,6(ธ.ค. 2526),22-31.

สุเชษฐ์ สมิตินันทน์. พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนอะไร. วารสารยุวกาชาด 49,289(พ.ย.-ธ.ค. 2542),5-12.

สุเชษฐ์ สมิตินันทน์. พระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนอะไร. วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,4(11 พ.ย. 2542),38-45.

สุเชษฐ์ สมิตินันทน์. พระราชดำรัสตรัสสอนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วชิราวุธานุสรณ์สาร 26,3(1 ก.ค. 2550),11-18.

สุเชษฐ์ สมิตินันทน์. พระอัจฉริยภาพด้านวาทะศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมิตรประเทศ. วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,3(1 ก.ค. 2542),5-12.

สุดยอดของที่ระลึกพิเศษเฉลิมกาญจนาภิเษก. Hi-class 13,145(พ.ค. 2539),14-18.

สุดสงวน. ตามรอยพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ. สกุลไทย 58,2979(22 พ.ย. 2554),110-111.

สุดสงวน. ตามรอยพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (3). สกุลไทย 58,2983(20 ธ.ค. 2554),95.
 
สุดสงวน. ตามรอยพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (4). สกุลไทย 58,2985(3 ม.ค. 2555),109.
 
สุดสงวน. ตามรอยพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (5). สกุลไทย 58,2987(17 ม.ค. 2555),69-70.
 
สุดสงวน. ตามรอยพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (6). สกุลไทย 58,2989(31 ม.ค. 2555),109.
 
สุดสงวน. ตามรอยพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (7). สกุลไทย 58,2991(14 ก.พ. 2555),108-109.
 
สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์. พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. วารสารวิชาการ 2,11(พ.ย. 2542),31-36.


สุธี อักษรกิตต์. โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านงานวิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม. วิศวกรรมสาร 52,12(ธ.ค. 2542),26,28.

สุปรียา ควรเดชะคุปต์.ในหลวงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย.วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 14,2(ธ.ค. 2530-มิ.ย. 2531),49-55

สุเมธ ตันติเวชกุล. การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วชิราวุธานุสรณ์สาร 26,3(1 ก.ค. 2550),19-28.

สุเมธ ตันติเวชกุล.  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ตามแนวพระราชดำริ. เทศาภิบาล 93(ก.พ. 2541),14-19.

สุเมธ ตันติเวชกุล. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท. วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 53,5(พ.ค. 2545),3-5.

สุเมธ ตันติเวชกุล. ในหลวงที่ข้าพเจ้ารู้จัก. ฐานเศรษฐกิจ (15-17 พ.ย. 2542),40.
 

สุเมธ ตันติเวชกุล. ธรรมะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ธรรมจักษุ 86,3(ธ.ค. 2544),17-31.

สุเมธ ตันติเวชกุล. ปาฐกถาพิเศษ ในหลวงกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน. สุทธิปริทัศน์ 13,40(พ.ค.-ส.ค. 2542),9-14.

สุเมธ ตันติเวชกุล. ปรัชญาความเป็นผู้นำเพื่อการบริหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 49,27(28 พ.ย.-5 ธ.ค. 2545),10-12.

สุเมธ ตันติเวชกุล. พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชดำริที่รักษาสิ่งแวดล้อม. วารสารพัฒนาชุมชน, 29,12(ธ.ค. 2533),3-5.

สุเมธ ตันติเวชกุล. พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ และแนวทางการพัฒนาที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 50,28(5-11 ธ.ค. 2546),16-19.

สุเมธ ตันติเวชกุล.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทย.วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 25,144(มิ.ย.-ก.ค. 2531), 46-53

สุเมธ ตันติเวชกุล.พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.เทศาภิบาล 86,12(ธ.ค. 2534),7-13

สุเมธ ตันติเวชกุล. พระผู้เบ็นดั่งร่มโพธิ์ของปวงไทย. รัฐสภาสาร 47,6(มิ.ย 2542),19-33.

สุเมธ ตันติเวชกุล. รู้รักสามัคคี. วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,4(11 พ.ย. 2542),31-37.

สุเมธ ตันติเวชกุล. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. Engineering Today 5,51 (มี.ค. 2551), 64-66.
 
สุรกุล เจนอบรม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน พระปรีชาญาณในการสร้างความสมดุลทางการศึกษา. วารสารครุศาสตร์ 27,1(ก.ค.-ต.ค.2541),1-13.
 
สุรชัย ปัญญาพฤทธิพงศ์. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการแพทย์และอนามัย. วารสารสุขภาพ 6,3(ธ.ค. 2520),9-30.
 
สุรชัย ปัญญาพฤทธิพงศ์. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการแพทย์และอนามัย. สารศิริราช 27(ธ.ค. 2518),2083-2103.
 
สุรชาติ บำรุงสุข. ในหลวงกับความมั่นคงไทย. มติชนสุดสัปดาห์ 26,1349(23-29 มิ.ย. 2549),37-38 ; 26,1350(30 มิ.ย.-6 ก.ค. 2549),39.


สุริยะ วิริยะสวัสดิ์. พระปรีชาญาณด้านการอำนวยความยุติธรรม แห่งพระบาทสมเด็จ. เทศาภิบาล 91,12(ธ.ค. 2539),27-30.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. มุมมองการสื่อสารในบทพระราชนิพนธ์ "นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ" วารสารไทยคดีศึกษา 5,1(ต.ค. 2550-มี.ค. 2551),1-40.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. หัวใจของบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก. วารสารไทยคดีศึกษา 7,2(เม.ย.-ก.ย. 2553),1-34.

สุรางรัตน์ บุษบรรณ. องค์อัครศิลปิน. สารกรมศิลปากร, 8,11-11(2538),10-13.   

สุริยา รัตนกุล.ในหลวง นักปรัชญาของประเทศไทย.อนุสาร อสท 18,5(ธ.ค. 2520),22

สุรีพันธุ์ เสนานุช. พระเกริกถกลวรรณกรรม. Productivity world 4,23(พ.ย.-ธ.ค. 2542),65-70.
 
สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม. หนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. ศิลปากร 42,3(พ.ค.-มิ.ย. 2542),4-11.

สุวพิชญ์ แป้นหนู. ในดวงใจนิรันดร์...สารคดีแด่องค์พ่อหลวง (Eternally in our hearts...a documentary dedicated to our father). ผาสุก 22,126(2542),4-7.
 
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์. ครูของแผ่นดินองค์ภูมินทร์ของการศึกษาไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 12,2(พ.ย. 2542-มี.ค. 2543),3-11.
 
สุวินัย เกิดทับทิม. แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท. วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7,2(ก.ค.-ธ.ค. 2549),59-66.
 
เสกสรร สิทธาคม. 60 ปีครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 52,29(9-15 ธ.ค. 2548),46-47.
 
เสกสรร สิทธาคม. ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 56,11(5-11 ธ.ค. 2551),46-47.
 
เสกสรร สิทธาคม. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น 'พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย'. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 54,2(6-12 ต.ค. 2549),46-47.
 
เสกสรร สิทธาคม. ในหลวงของเรา และรางวัลที่มีการทูลเกล้าฯ ถวาย. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 53,3(9-15 มิ.ย. 2549),46-47.
 
เสกสรร สิทธาคม. ปลูกพืชอาหารช้าง สำหรับพระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 51,46(8-14 เม.ย. 2548),46-47.
 
เสกสรร สิทธาคม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมเมือง. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 51,49(29 เม.ย.-5 พ.ค. 2548),46-47.
 
เสกสรร สิทธาคม. 'เพื่อประชาชน...' ข้าราชการไทยน้อมใจตามรอยพระยุคลบาท. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 52,33(6-12 ม.ค. 2549),46-47.
 
เสกสรร สิทธาคม. WIPO ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 54,21(16-22 ก.พ. 2550),46-47.
 
เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์.สัมภาษณ์มนตรี ตราโมท ในหลวงกับดนตรีไทย ทรงมีรับสั่งให้ช่วยรักษามาตราเสียงดนตรีไทย.ศิลปวัฒนธรรม 9,1(พ.ย. 2530),24-29
 
เสาวนิตย์ ยโสธร. "พระมหากรุณาธิคุณในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน". วชิราวุธานุสรณ์สาร 18,1(1 ม.ค. 2542),30-33.
 
เสาวนีย์ บุตรช่วง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาแหล่งน้ำ. Old photos mirror the past : ancient story-telling : His Majesty King Bhumibol and water resources development. ศิลปากร 58,1(ม.ค.-ก.พ. 2558),92-101.
 

เสาวลักษณ์ กีชานนท์. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กรุงเทพฯ. ศิลปากร 53,3(พ.ค.-มิ.ย. 2553),26-43. 

โสมสุดา ลียะวณิช. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพสกนิกรชาวไทย. ความรู้คือประทีป 29(เม.ย.-มิ.ย. 2539),4-15.

หลวง บ้านแหลม. พระบารมีน้อมเกล้าชาวไทย. นิตยสารการท่าเรือแห่งประเทศไทย 34,359(ธ.ค. 2530),1-6.
 

หนังสือแห่งปี The Story of Tongdaeng. เนชั่นสุดสัปดาห์ 11,548(2 ธ.ค. 2545),18-19.

หิ่งห้อย. "พ่อ ของ แผ่นดิน". ข่าวการไฟฟ้า 41,307(พ.ย.-ธ.ค. 2540),10-15.
 
อ.ส.พ.น. พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.วารสารวัฒนธรรมไทย 25,2(ก.พ. 2529),13-20
 

อดุล จันทรศักดิ์. บุญของคนไทยที่มีในหลวง. วารสารข้าราชการ 43,4(ก.ค.-ส.ค. 2541),4-17.

อรสม สุทธิสาคร.กษัตริย์ ผู้ปฏิบัติธรรม.สารคดี 12,142(ธ.ค. 2539),105-122

อรสม สุทธิสาคร. อาทิตย์เบิกฟ้า.  สารคดี 12,142(ธ.ค. 2539),85-104.

อรุณี. วิชัย วลาพล ภาพในหลวงในดวงใจ.สกุลไทย 56,2894(6 เม.ย. 2553),58-59.
 

อัจฉริยะ...พระภูมิพล The Intellect of King Bhumibol.สื่อพลัง 4,3(เม.ย.-มิ.ย. 2539),3-18.

อานันท์ ปันยารชุน. บทบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างประวติศาสตร์ไทย. มติชนสุดสัปดาห์ 26,1348(16-22 มิ.ย. 2549),34,36-37.

อานันท์ ปันยารชุน : "หัวใจการแก้ปัญหา คือความเพียร". เนชั่นสุดสัปดาห์ 8,39(2-8 ธ.ค. 2542),10.

อารมณ์ขันอันเป็นมงคล เกร็ดพระราชอารมณ์ขันของในหลวง. เทคโนโลยีวัสดุ 44(ก.ค.-ก.ย.2549),65-69.
 
อาริยา สินธุ. พระอัจฉริยราชา ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ. สกุลไทย 60,3085(3 ธ.ค. 2556),6-8.
 
อาริยา สินธุ. ภาพพระเมตตาคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สกุลไทย 54,2773(11 ธ.ค. 2550),32-35.
 

อำนาจ อนันตชัย. สามชั่วโมง...ที่ วังสวนจิตรลดา. วารสารพัฒนาชุมชน 18,1(ม.ค. 2522),45-57.

อินฌา. พระมหาชนกฉบับ "การ์ตูน" คือน้ำพระทัยสู่ทวยราษฎร์. บ้านและสวน 24,278(ต.ค. 2542),167-170.

อินทิรา หมายสม. มหาราช นักประดิษฐ์. Hobby Electronics 96(ก.พ. 2543),38-41.

อินทีวร. ปรีชา เถาทอง : ผู้สร้างงานศิลปะสถาปัตย์ใน "พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน". บ้านและสวน 24,282(ก.พ. 2543),149-151.

อุกฤษ มงคลนาวิน. พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพทางกฎหมาย ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. บทบัณฑิตย์ 52,2(มิ.ย. 2539),87-101. 
 
อุกฤษ มงคลนาวิน. พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารกฎหมาย 25,ฉ.พิเศษ(2549),49-66.

อุดม จะโนภาษ. พระอัจฉริยภาพด้านไอที. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 4,10(ต.ค. 2542),32-33.
 
อุดม เชยวีวงศ์. มหาราชกับเศรษฐกิจ. วารสารการศึกษานอกโรงเรียน 25,141(ธ.ค. 2530-ม.ค. 2531),30-38.


อุดม หนูทอง. บัณฑิตไทยในแนวพระราชดำริ. วารสารวิชาการ 4,1(พ.ย. 2540),3-18.

อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสื่อสารและงานด้านนิเทศศาสตร์พัฒนาการ. วารสารนิเทศศาสตร์ 8,ฉบับภาคการศึกษาต้น(2530),53-60.
 
อุษณีย์ เกษมสันต์. ในหลวงกับพระพุทธศาสนา. วารสาร พ.ส.ล. 33,224(ก.ค.-ส.ค. 2543),4-7.
 
เอนก นาวิกมูล. พระบรมฉายาลักษณ์ของ จิตรกร ตั้งตรงจิตร. สารคดี 15,178(ธ.ค. 2542),18-19.
 

โอภาส เสวิกุล. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก. สกุลไทย 54,2786(11 มี.ค. 2551),30-31

โอภาส เสวิกุล.  รัชทายาทแห่งราชอาณาจักรไทย. วารสารหรมผระชาสัมพันธ์ 12,144(ก.ค. 2551),5-7.

Banjop Banruji. ทรงเสียสละเพื่อแผ่นดิน (The King who gives sacrifices for his country)กินรี 16,6(มิ.ย. 2542),38-41.

Commemorative banknote on the auspicious occasion of his majesty the King's 80th Birthday anniversary 5th December 2007.

Idea language 204(Jan. 2008),12-15.

Follow His Majesty's Footstepes with Auspicious Ingredients in Life. วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา (ธ.ค. 2550),18-27.

King of Kings. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 54,10(1-7 ธ.ค. 2549),6-7.

King of Kings. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 58,11(3-9 ธ.ค. 2553),10,12.

Touchsubha. ธ ทรงเป็นเช่นพระมหาชนกของชาวไทย (His Majesty the King, Mahajanaka of the Thai nation). กินรี 16,2(ก.พ. 2542),20-21.


Tripot. เศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Self-sufficient economy-a royally initiated concept). กินรี 16,5(พ.ค. 2542),18-22.

 

โครงการคลองภูมิพล. ยุทธโกษ 96,1(ต.ค. 2530),40-41.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121