Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ก

กนกพร เจริญแสนสวย. (2557). การศึกษามิติสัมพันธ์ของความเชื่อส่วนบุคคลของเทพเจ้ากวนอู สำหรับการสร้างแรงผลักดันทางธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กนกพร เจริญแสนสวย. (2552). ไต้ฮงกง เทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเคารพบูชา กรณีศึกษา ศาลเจ้าไต้ฮงกง ถนนไมตรีจิตต์ เขต-แขวงป้อมปราบ กรุงเทพฯ. สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กนกอร  อาแซ. (2564). การศึกษาการบริการทางด้านภาษาจีนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี (A Study of Chinese Language Service in Somdet Phra Narai National Museum Lopburi) (华富里府旅游汉语服务研究——以那莱王宫博物馆为例). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์. (2533). บทบาทขุนนางไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2367-2453. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  

กมลาศ สาลี. 2542. อิทธิพลของค่านิยมของครอบครัวที่มีผลต่อการสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบุตร : กรณีศึกษาครอบครัวไทยเชื้อสายจีนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. 

กรกช ซุ่นสั้น. (孙秀莲)2561. การเปรียบเทียบสุภาษิตจีนกับสุภาษิตไทยที่มีคำเกี่่ยวกับสัตว์ในสิบสองนักษัตรและการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ (Comparison of Chinese and Thai proverbs with words describing animals in the twelve zodiacs and teaching Chinese for foreigners. (汉泰十二生肖动物成语对比及对外汉语教学研究) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

กรรณิการ์ โกวิทกุล. (2544). การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย. (A comparison of Chinese proverbs and Thai proverbs-idiomatic expressions). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรณิการ์ สงวนนาม. (2546). การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. (รายงานการวิจัย) . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กฤษณา เจริญวงศ์. (2533). การศึกษากลุ่มคนจีนอพยพ (กองพล 93) ในเขตชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย: การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยพายัพ. 

กษมา ซื่อสกุลไพศาล.(2549) .การศึกษาผลของการฝึกเสริมด้วยการรำมวยไทชิที่มีต่อความสามารถทางกลไกทั่วไป สมาธิและความแม่นยำในการยิงปืนของนักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทย (A study of the supplementary training with Tai-Chi on general motor ability, concentration and shooting accuracy of Thai national youth shooter). วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กาน หยิ่ง. 2554. การศึกษาคำร่วมเชื้อสายในภาษาไทย ภาษาจ้วงและภาษาจีนกวางตุ้ง.ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กัญฐิณี มานะกิจ กำจัด อินชูพงษ์ และคณะฯ (2547). ความเชื่อเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติของคนไทยเชื้อสายจีน ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กิตติกร คนศิลป. นัยสำคัญของนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของไทย แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 2518-2530 (The implications of the policy of Thailand in giving technical assistance to the people's republic of China 1975 – 1987). วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  

กิตติชูพงษ์ ฉัตรจรูญสิน. (2555). ฮวงจุ้ย คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กิตติภัทร วีระเตชะ. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีนโยบายสหรัฐอเมริการต่อจีน ระหว่าง ค.ศ. 1989-1998 (The relationship between economic interests and human rights police : a case study of U.S.'s China policy during 1989-1998. วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ) 

กิตติภัทร วีระเตชะ. (2542).ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีนโยบายสหรัฐอเมริกาต่อจีนระหว่าง ค.ศ. 1989-1998. (The relationship between economic interests and human rights policy : a case study of U.S.'s China policy during 1989-199) วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิติยา วิทยาประพัฒน์. 2555. สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว ปี พ.ศ. 2538-2546. (Status and  Roles of Women in Thai-Chinese Families in Thai Domestic Novels between 1995 and 2003). วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิติยาวดี เกษมสันต์. (2535). สัจนิยมในนวนิยายของโบตั๋น.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กุลกาญจน์ เอี่ยมธาดานัย. (2553). ปัญหาการเขียนคำผิดอักษรแนวทางของนักศึกษาชาวจีน. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กุลญาฤทธิ์ จิรศิริพงศ์ชัย. ทัศนคติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเทียวชาวจีนในไทย (Attitude of service providers in tourism industry toward behavior of Chinese tourists in Thailand). การศึกษาอิสระ การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์. (2545). ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เกียรติศักดิ์ มั่นศรี. (2519). สังคมของชาวจีนในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยกองทัพบก 

ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล. (2563). อัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)) มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121