Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการ ศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ข
 

ขรรค์ชัย อภิสุภาพ. (2547) ความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์ศศ.ม. (สาขาวิชาไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

เขียน ธีระวิทย์. 2551. การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย : ระดับประถม-มัธยมศึกษา : รายงานการวิจัย (ฉบับที่ 1). กรุงเทพฯ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เขียน ธีระวิทย์. (2549). จีนใหม่ในศตวรรษที่ 21 : สรรนิพนธ์เรื่องจีนช่วงปี ค.ศ. 1999-2005. กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  และ จีน (ภาวะเศรษฐกิจ) 
 

เขียน ธีระวิทย์. 2517. รายงานผลงานวิจัยเรื่องทรรศนะของคนไทยที่มีต่อจีนและญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เขียน ธีระวิทย์  และคนคณะ. (2521). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในทรรศนะของคนไทย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  

เขียน ธีระวิทย์ และคณะ. (2542). จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  และ จีน (ภาวะเศรษฐกิจ) 
 
เขียน ธีระวิทย์ และสารสิน วีระผล. ทรรศนะของคนไทยที่มีต่อจีนและญี่ปุ่น : รายงานผลงานวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ  ดูเพิ่มเติม จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121