Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ค

ครรธรศ ศักดิ์ดี. (2550). วิถีชีวิตคนกินเจ กรณี ศึกษาเขตเทศบาลตำบลวังสะพุง อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

คันธรส วิทยาภิรมย์. (2555). การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในบริบทการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121