Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ จ
 

จงจิต กล่อมสิงห์. (2546). การรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 

จเด็จ อินสว่าง. (2518). กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ในเมืองไทย: ศึกษา เฉพาะกรณีชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่มกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

จตุพร มหาพรหม. 2540. การวิเคราะห์ตัวละครชายชาวจีนในนวนิยายไทยช่วง พ.ศ. 2510-2537. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

จรัสศรี จิรภาส. (2540). การศึกษาความต้องการบุคลากรภาษาจีนของธุรกิจในประเทศไทย. (A Study of Needs for Personnel with Competency in Chinese Language for Business  in Thailand). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

จรัสศรี จิรภาส. (2543) การศึกษาความต้องการบุคลากรภาษาจีนของธุรกิจในประเทศไทย (A study of needs for personnel with competency in Chinese language for business in Thailand) สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

จรูญศรี มูลสวัสดิ์. (2535). การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงราย.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

จักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช. กระบวนการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจำเทศกาลจีนในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 

จิดาภา  สินธพธนบุตร. (2564). การศึกษาและวิเคราะห์การให้บริการภาษาจีนในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (The Study and Analyze of Chinese Usage in Suthat Thepwataram Rachaworamahawihan Temple) (泰国曼谷善见寺汉语服务调查分析). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ) วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

 

จิตทิพย์ พึ่งอาศรัย. (2547). ผลจากการลดอัตราภาษีศุลกากรผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่มีต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศไทย (Effect of tax reduction in cassava product of the People's Republic of China on the import cassava product from Thailand). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

จินต์ชุตา ศาสตร์สมัย.(2557).วรรณยุกต์ภาษาจีนฮากกาถิ่นเฟิงชุ่นของผู้พูดทวิภาษาจีนฮากกา-ไทยถิ่น (FENGSHUN HAKKA TONES IN THE SPEECH OF HAKKA-REGIONAL THAI BILINGUAL SPEAKERS).วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จินตนา งามสว่าง. (2542). การอบรมเลี้ยงดูบุตรของสตรีไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร (The child socialization of Chinese Thai women in Bangkok). วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จินตนา ภู่ธนานุสรณ์. (2552). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนภาษาจีน สังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์. (2508). ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จีระพร จีระนันทกิจ. (2546). นโยบายต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริกา ในยุคประธานาธิบดีคลินตัน (ค.ศ. 1993-2001) (The People's Republic of China's foreign policy toward the United States of America during the Clinton administration (1993-2001) วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิรัสสา คชาชีวะ. (2557). คติความเชื่อและรูปแบบของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จิราภา ธนาไชยสกุล. (2544). บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฑารัตน์ โตประเสริฐ. (王美琳). 2558. การศึกษาการใช้ภาษาจีนธุรกิจในเขตไชน่าทาวน์ในเมืองไทย. (泰国唐人街商业汉语的应用) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เจตสุภา รัศมีประเสริฐสุข. (侯珍珠,Hou Zhenzhu)(2561). การศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบ CIRC เพื่อฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม. (A study of using cooperative integrated reading and composition in Thailand for teaching of Chinese reading and writing : a case study of high school students (Grade12) of Watsongtham School).(泰国汉语阅读与写作教学中的CIRC 应用研究——以WATSONGTHAM 学校高中三年级的学生为例)วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

ใจสคราญ จารึกสมาน. (2543). การศึกษาเรื่องศาลเจ้าจีน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. การศึกษาเฉพาะเรื่อง ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121