Copyright 2022 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ช
 

ชญาณิศา นันทสกุลการ. (2553). จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (China and Nuclear Non-proliferation Treaty)วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชนาภา เมธีเกรียงไกร. (2559). กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทย เชื้อสายจีน ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา.
 

ชนิกา คำพุฒ. (2545). การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 4 สถาบันชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธ์ กศม. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
ชนินทร์ มีโภคี,  พันธ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร,  อักษรศรี พาณิชสาส์น,  และวันชัย ขันตี. (2543). การศึกษาวิจัยการค้าและผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

ชรินรัตน อิงพงษ์พันธ์. (2548). การศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และสัมพันธภาพของคนไทยเชื้อสายจีน : กรณึศึกษาสมาคมแซ่ตั้ง สมาคมแซ่เตีย และสมาคมแซ่อึ๊ง ในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
 

ชลทรัพย์ คิดรังสรรค์. (2545). การศึกษาการนำเข้ากุ้งสดแช่แข็งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากไทย (A study of Thai frozen shrimps import of the people's republic of China). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

ชลอ บุญช่วย. (2532). ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง สงขลา. ปริญญานิพนธ์ศศ.ม. (สาขาวิชาไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒสงขลา
 
ชลาลัย อานามวัฒน์. (2556). การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร. (The Chinese Learning and Teaching Management of Chinese Language Teaching, Private Schools under the Office of the Private Education Commission, Bangkok). สารนิพนธ์ (กศม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. (2555). นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. นครปฐม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ชวน เพชรแก้ว. (2548). ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี. 


ชะไมพร ชำนาญเวช.  (2560). การค้านอกระบบของจีนในอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (CHINESE INFORMAL TRADES IN CHIANGSAEN AND CHIANGKHONG DISTRICTS, CHIANGRAI PROVINCE). วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชัชศรัณย์ เชิดชูตระกูลชัย. (2544). สำนวนกริยา-กรรมแบบสามพยางค์ที่ใช้บ่อยในภาษาจีน (Three-syllable verb-object 'Guanyongyu' in Chinese) วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

ชัญญา วินัยสวัสดิ์ (方明). 2558. บทวิเคราะห์ผลงานการเขียนวรรณกรรมของฟางหมิง นักเขียนชาวไทยเชื้อสายจีน (泰华作家方明文学创作论) . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

ชัยยันต์ กิตติวิศิษฎ์. ความสามารถในการแข่งขันทางการส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างไทยกับจีน(Export competitiveness of 'IT' industry between Thailand and China). วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

ชายฉัตร ธีรวัฒน์. (2542).  ผลกระทบการลดภาษีนำเข้าข้าวต่อปริมาณการนำเข้าข้าวของ สาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร (The effects of tariff reduction on rice import from Thailand to the people's republic of China under the general agreement on tariffs and trade (GATT)). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ดูเพิ่มเติม  จีน (การค้า)

ชูพงษ์ ทองคำสมุทร .(2552) .แนวทางการออกแบบเชิงวิทยาศาสตร์ของฮวงจุ้ยสำหรับประเทศไทย (Scientific design guidelines of Feng Shui for Thailand). วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุลีพร วิมุกตานนท์. (2544). บทบาทผู้หญิงในสังคมชาวนาต่อการจัดการครัวเรือน : กรณีศึกษาผู้หญิงจ้วง : ไทดำ (ผู้ไต่) ในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  (The role of women in farming society regarding household management : the case of Zhuang : Tai Dum (Pu Tai) in Kwangsi Province, The People's Republic of China). เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ  ดูเพิ่มเติม จีน (ภาวะสังคม)

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121